Спеціалізована вчена рада

 

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

27 березня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д 64.858.01 із захисту дисертацій:
- Лукашова О.О. за темою «Механізми державного регулювання стратегічного розвитку регіону» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Початок засідання о 10.00.

Дисертація є рукопис.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
ЛАТИНІН Микола Анатолійович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор
МИКОЛАЙЧУК Микола Миколайович,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри економічної та фінансової політики;
кандидат наук з державного управління, доцент
МУЗИКА Юлія Дмитрівна,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Київ), доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук.

Захист відбудеться «27» березня 2019 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, зал засідань (1-й поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

 

- Кухаревої Г.П. за темою «Світові тенденції розвитку концепцій публічного управління» за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Початок засідання о 13.00.

Дисертація є рукопис.

Роботу виконано в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор,
ДЗЮНДЗЮК Вячеслав Борисович,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри політології та філософії.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент
БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна,
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування;
кандидат наук з державного управління, доцент
КОНЯЄВ Євген Анатолійович,
Харківський державний університет харчування і торгівлі, старший викладач кафедри суспільних і гуманітарних дисциплін.

Захист відбудеться «27» березня 2019 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, зал засідань (1-й поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., проф. Миколайчука М.М. на дисертаційне дослідження Лукашова О.О.

2. ВІДГУК офіційного опонента к.держ.упр., доц. Музики Ю.Д. на дисертаційне дослідження Лукашова О.О.

3. Автореферат дисертації Лукашова О.О.

4. Дисертація Лукашова О.О.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., доц. Бєльської Т.В. на дисертаційне дослідження Кухаревої Г.П.

2. ВІДГУК офіційного опонента к.держ.упр., доц. Коняєва Є.А. на дисертаційне дослідження Кухаревої Г.П.

3. Автореферат дисертації Кухаревої Г.П.

4. Дисертація Кухаревої Г.П.

 

 

1. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., проф., Лахижі М.І. на дисертаційне дослідження Полякової О.С.

2. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., проф., Петровського П.М. на дисертаційне дослідження Полякової О.С.

3. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., проф., Руденко О.М. на дисертаційне дослідження Полякової О.С.

4. Автореферат дисертації Полякової О.С.

5. Дисертація Полякової О.С.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента д.держ.упр., доц., Ковальчук В.Г. на дисертаційне дослідження Сердюкової О.Є.

2. ВІДГУК офіційного опонента к.держ.упр. Пастух К.В. на дисертаційне дослідження Сердюкової О.Є.

3. Автореферат дисертації Сердюкової О.Є.

4. Дисертація Сердюкової О.Є.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, диретора Інституту державного управління Чорноморського національного університуту імені Петра Могили Ємельянова В.М. на дисертацію Греби Р.В.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, директора Інституту управління Класичного приватного університуту Мерзляк А.В. на дисертацію Греби Р.В.

3. Автореферат дисертації Греби Р.В.

4. Дисертація Греби Р.В.

 

 

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління».

 

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 01.08.2018 року

 

Склад ради

 

Голова спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — кандидат наук з державного управління, доцент Кузнецов Андрій Олегович, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 

• доктор соціологічних наук, професор Бєлова Людмила Олександрівна, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович, декан факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович, завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Єлагін Віктор Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Крутій Олена Миколаївна, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Крюков Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Орлов Олександр Валентинович, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Статівка Наталія Валеріївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.