ХарРІ НАДУ

№ 2(34) / 2008

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Арістова І.В., Сергєєв А.В., Сергєєва Л.М. Система державного управління в Україні: концептуальні та правові засади
Болдуєв М.В. Державне управління як фактор розвитку економіки країни
Бунецький Л.Л. Трансформація інституційних процесів в Україні: пострадянська деінституціоналізація та особливості становлення політичних інститутів
Ворона П.В. Передвиборчі програми політичних партій: сучасний етап розвитку громадянського суспільства
Древаль Ю.Д. До питання про теорію переходу від авторитаризму до демократії
Друк Ю.Я. Зміст та основні складові модернізації політичної системи України
Пасемко Г.П. Деонтологічна парадигма державного регулювання аграрних відносин
Радченко О.В. Система стримувань та противаг гілок влади як ціннісний імператив українського політикуму
Бєльська Т.В. Демократичний транзит: специфічна риса сучасного суспільно-політичного процесу
Іваницький О.В. Девіантна поведінка молоді в Україні: чинники виникнення та державні заходи подолання
Коняєва В.В. Удосконалення кваліфікаційних вимог щодо державних послуг
Сулімова С.І. Гендерні відносини як конструкт прав людини, прав жінок

2. Механізми державного управління

Алексєєв В.М. Реформування державно-управлінських відносин щодо потреби наукового обґрунтування
Бражко О.В. Система регіонального управління у сфері зайнятості
Іваницький О.О., Косенко В.В. Господарський механізм у системі державного регулювання економіки
Клімова С.М. Основні напрямки реформування місцевих бюджетів в Україні
Мамонтова Е.В. Формування регіонального образу як складова державотворчого процесу
Омельчук В.В. Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України
Павлов О.І. Сільський розвиток як предмет наукового аналізу
Петровський П.М. Правові засади здійснення державної гуманітарної політики
Псарьов Г.Ю. Підготовка кадрів муніципальних службовців: у контексті теорії та практики регіонального розвитку
Рогова О.Г. Основні напрямки реформування системи охорони здоров’я України
Россіхін В.В. Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи
Россіхіна Г.В. Деякі аспекти щодо питання податкового планування в Україні
Рудченко І.В. Інститути функціонування ринку праці в Україні
Чабанова Ю.В. Кадровий потенціал державних службовців Управління ветеринарної медицини в Харківській області
Покотило Т.В. Науково-методологічні засади державного регулювання інвестиційного процесу в перехідній економіці України

3. Місцеве самоврядування

Васильєва О.І. Актуальні питання вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування
Кравченко М.В. Регіональні пріоритети державної політики у сфері соціального захисту населення України
Краснопьорова С.В. “Служба” як базове поняття професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
Логвиненко В.І. Житлово-комунальне господарство: закордонний і вітчизняний досвід його реформування та розвитку
Селютіна Н.Ф. Самооцінка регіональної політико-адміністративної еліти, що функціонує у спеціалізованій (експертній) свідомості
Гулевська С.Ф. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної соціальної політики
Чурсін В.П. Конституційно-правові санкції в системі відповідальності у сфері місцевого самоврядування
Щерба А.В. Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

4. Європейська та євроатлантична інтеграція

Даник Ю.Г. Актуальні питання розвитку міжнародної безпеки
Мартиненко В.М., Гвазава Н.Г. Україна та Європейський Союз: перспективи взаємодії
Асланов С.А. Теоретико-методологічні засади державної етнонаціональної політики в Україні та в деяких зарубіжних країнах: окремі політико-правові аспекти
Дементов В.О. Роль громадських організацій у соціальному забезпеченні: український та зарубіжний досвід

5. Організаційно-правові засади державного управління

Мельников О.Ф. Основні моделі управління трудовими ресурсами
Матюхіна Н.П. “Служіння суспільству” як модель організації роботи органів правопорядку (зарубіжний досвід)
Рябченко О.П. Забезпечення житлом працівників органів внутрішніх справ: правові проблеми та можливі шляхи їх вирішення
Бабічев Є.Р. Аналіз основних причин необхідності продовження та поглиблення конституційної реформи в Україні
Бондаренко І.М. Правові питання вдосконалення системи податкового права
Гаврилюк О.В. Деякі питання імплементації трудового законодавства України
Денисюк С.Ф. Сутність громадського контролю: співвідношення понять у теорії та законодавстві
Джафарова О.В. Юридичні гарантії законності діяльності Антимонопольного комітету України
Євсєєва Г.П. Мовна політика в законодавчому просторі України
Ждан М.Д. Законодавча регламентація реалізації права на пенсію науковцям
Лісогорова К.М. Правова регламентація страхування в Російській імперії в XIX – на поч. XX ст.
Плахотнюк Н.Г. Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання
Денисюк С.Д. Визначення поняття адміністративної послуги в діяльності органів внутрішніх справ
Шатрава С.О. Взаємодія судової міліції та Державної судової адміністрації України: питання сьогодення
Гамаль І.А. Сучасний стан розвитку системи нотаріату в Україні
Андреєв С.О. Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні: недоліки та шляхи усунення
Гаркуша А.О. Еволюція механізму вирішення спорів ГАТТ/СОТ і його сучасний стан
Козаченко Т.П. Правові механізми державного регулювання у сфері поводження з твердими відходами
Леонідова О.О. Зміст та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій
Чудновський О.І. Питання законодавчого регулювання захисту та охорони державного кордону України
Романяк М.М. Принципи дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки
Жукова М.В. Окремі аспекти правового механізму справляння податку на нерухоме майно в Україні
Варакіна Н.О. Кар’єра державних службовців: закордонний досвід

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Aristova I.V., Sergeev A.V., Sergeeva O.M. The system of the government in Ukraine: conceptual and legal bases
Bolduyev M.V. State administration as factor of state economy development
Bunetskij L.L Transformation of the institutional processes in Ukraine: the former USSR deinstitutionalization and peculiarities of political institutes formation
Vorona P.V. The features of the Ukrainian political parties programs in an electoral process on the stage of civil society development
Dreval Y.D. Referring to the question about the theory of transition from authoritarianism to democracy
Druk Yu.Ya. Table of contents and basic component modernizations of political system of Ukraine
Pasemko G.P. The deontology paradigm of the agrarian attitudes state regulation
Radchenko O.V. System of inhibition and counterbalances of power branches as valued imperative of Ukrainian politiсum
Belska T.V. Democratic transit as public political process
Ivanytskiy O.V. The deviant behavior of youth in Ukraine: sources of appearing and public administration measures of diminishing
Konyayeva V.V. Classification of state services
Sulimova S.I. Gender relations as the construct of human rights, women rights

2. Mechanisms of State Administration

Аlekseyev V.М. Public Administration reform requires an adequatescientific justification
Bragko O.V. Regional control of employment system…
Ivanytskiy O.O., Kosenko V.V. Economic mechanism in the public administration economic system
Klimova S.M Basic directions of reformation of local budgets in Ukraine
Mamontova E.V. The formation of regional image as component of the state building process
Omel’chuk V.V. Features of national minorities integration in general humanitarian space of Ukraine
Pavlov O.I. Rural development as the object of scientific analysis
Petrovskyy P.M. Legal grounds of realization of the state humanitarian policy
Psaryov H.Y. Preparation of specialists for carrying out the municipal reforms: the complement of supporting texts on theory and practice of regional development
Rogova E.G. The main trends of the Ukrainian health care system reform
Rossihin V.V. State mechanism and the place of penitentiary system…
Rossihina G.V. Some aspects of tax planning process in Ukraine
Rydchenko I.V. Institutions of labour-market functioning in Ukraine
Chabanova Y.V. Personnel potential of public servants of the veterinary medicine department in Kharkiv region
Pokotilo T.V. Scientifically-methodological principles of the state adjusting of investment process in the transitional economy of Ukraine

3. Local Government

Vasyl’eva O.I. Topical questions to the ways of perfection to activity of local self-government organs
Кravchenko M.V. Regional features of a state policy in the field of social protection of the population
Krasnopyorova S.V. “Service” as base concept of service professionalization in the local self-government organs
Logvinenko V.I. The housing-communal economy: the foreign and the native experience of its reformation and development
Selyutina N.F Self-appreciation of regional political and administrative elite, that functions in the specialized (expert) consciousness
Gulevska S.F. The role of local and self-governing authorities in the realization of regional social policy
Chursin V.P. Constitutional penalties in system of responsibility in realm of local government
Shcherba А.V. Work with references of citizens as direction activity of the self-management organs in Ukraine

4. European and Euro-Atlantic Integration

Danyk Y.G. The actual questions of international security development
Martinenko V.N., Gvazava N. G. Ukraine and European Union
Aslanov S.V. Theoretical methodological principles of the state ethnonational politics in Ukraine and some foreign countries: separate political legal aspects
Dementov V.O. The role of social nongovernmental organizations in social development: Ukrainian and foreign experience

5. Legal and Organizational Basis of Public Administration

Melnikov O.F. The main models of human resources administration
Matyukhina N.P. “To serve society” аs а model of lаw-enforcement (foreign experience)
Ryabchenko E.P. Maintenance habitation of employees career of the law enforcement organs: legal problems and ways of solution
Babichev E.R. Analysis of the main reasons of the necessity of deepening and further development of Constitutional Reform in Ukraine
Bondarenko I.M. Legal issues of tax law system improvement
Gavriljuk O.V. Some questions of Ukrainian labour legalislation implementation
Denisjuk S.F. Essence of the public control: correlation between concepts in theory and legislation
Dzhapharova O.V. Some approaches to legal guarantee in activity of Antimonopoly Committee
Yevseyeva G.P. Language policy in the legislative space of Ukraine
Zpdan M.D. The legislative regulation of pension law by scientists
Lisogorova K.M. Legal regulation of insurance in the Russian Empirein the XIX-early XX century
Plakhotniuk N.G. Administrative certificates of state bodies: problem questions of legal regulation
Denisjuk D.S. About determining the notion of administrative service in police activity
Shatrava S.A. Some questions of the interaction of judicial militia with the State judicial administration of Ukraine
Gamal’ I.A. Modern development of notarial system status in Ukraine
Andreyev S.O. Legal organizational mechanism of public administration of civil defense in regions: advantages and disadvantages
Garkusha A.O. Evolving mechanism of disputes resolution and its current state
Kozachenko T.P. Legal mechanisms of state regulation in the field of treating solid waste
Leonidova O.O. Maintenance and particularity of administrative-right resources of contraction to offences in the sphere of telecommunication
Chudnovskiy O.I. Questions of legislative regulation of Ukrainian state border defense and security
Romanjak М.M. Principles of the permit activity organization in the field of ecological safety
Zpukova M.V. Some aspects of legal mechanism of estate property tax penalty in Ukraine
Varakina N.O. Career of civil servants: oversea experience

 

[ top ]
Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння