ХарРІ НАДУ

№ 1(35) / 2009

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Говоруха В. В., Даник Ю. Г., Клевець В. В. Напрями вдосконалення механізмів функціонування органів державного управління в умовах трансформації технологій зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на них
Корженко В. В., Писаренко Ж. А. Вплив національної культури на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту
Мартиненко В. М., Нужнова Ю. А. Демократичне врядування: від практики до теорії чи від теорії до практики?
Древаль Ю. Д. Інституалізація парламентської опозиції
Мельтюхова Н. М. Закони та принципи державного управління
Пасемко Г. П. Актуальні аспекти теорії земельної ренти в парадигмі державного регулювання аграрних відносин
Радченко О. В. Національна ідея України – ціннісний підхід
Разумовський С. О. Категорії економічної поведінки: мотивація підприємництва
Усаченко Л. М. Співпраця органів державної влади з інститутами громадянського суспільства
Дуравкіна Н. О. Феномен виборчої культури в ціннісно-політичному дискурсі державного управління
Коробко І. В. Генезис смислового поля суб’єктивного фактора в історії суспільної думки
Михайлець Л. М. Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців
Пшенична Л. В. Болонський процес у його генезисі та розвитку
Ревенко Т. В. Роль соціальної реклами в управлінні соціальними процесами сучасного суспільства

2. Механізми державного управління

Карамишев Д. В., Удовіченко Н. М. Економічні складові державного регулювання поцесів ресурсно-інвестиційного забезпечення в системі охорони здоров’я
Кириченко О. А., Кім Ю. Г. Держава на фінансовому ринку України в умовах глобальної фінансової кризи
Клімушин П. С. Електронне врядування в інформаційному суспільстві та підготовці магістрів державного управління і публічного адміністрування
Коротич О. Б. Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів
Кузнякова Т. В. Правові та економічні механізми державного регулювання розвитку українського книговидання в умовах економічної кризи
Пантелейчук І. В. Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації
Плеханов Д. О. Удосконалення механізму державної підтримки інвестування сільського господарства
Сиченко В. В. Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти
Статівка Н. В. Проблеми підвищення продуктивності сільського господарства та формування нової державної аграрної політики в Україні
Шевченко О. О. Критерії та показники оцінки регіональної продовольчої безпеки
Окіс О. Я. Проблеми професійного розвитку державних службовців
Бібленко С. Б. Сучасний стан організаційної структури закладів державного технічного нагляду України
Боклаг В. А. Інтегровані земельно-інформаційні системи як механізм удосконалення управління земельними ресурсами
Гринь Є. Л. Політика розвитку агробізнесу в Україні в напрямі захисту внутрішнього продовольчого ринку
Захарова С. Г. Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних ресурсів країни
Караков С. В. Основні ознаки інновацій у державній промисловій політиці
Коваленко Н. В. Сучасна держава як ключовий економічний інститут
Малімон В. І. Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в умовах глобалізації
Мельник О. О. Інструменти впливу інститутів влади на стимулювання розвитку середнього класу в Україні
Бєлоусова О. С. Лізинг як засіб державної підтримки розвитку промисловості України
Рибачук В. Л. Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління
Чулаков П. І. Необхідність розробки регіональної державної політики розвитку легкої промисловості

3. Місцеве самоврядування

Бойко-Бойчук О. В. Проблеми міста як підґрунтя ефективного управління його розвитком
Конотопцев О. С. Передвиборчі програми політичних партій і блоків на парламентських виборах як відбиття перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні
Краснопьорова С. В. Екстраполяція ринкових принципів на службу в органах місцевого самоврядування та її професіоналізацію
Кучабський О. Г. Організаційно-управлінські реформи в контексті вдосконалення адміністративно-територіальної структури в Україні
Осадчук С. В. Фінансова та бюджетна самодостатність території
Остапенко О. Г. Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика
Макаренко О. Є. Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин
Скрипченко Н. М. Діяльність органів публічної влади на місцевому рівні в контексті реалізації принципів стійкого розвитку

4. Європейська та євроатлантична інтеграція

Єлагін В. П. Соціальна держава та принцип субсидіарності в системі владних відносин провідних держав світу
Колісніченко Н. М. Нова освітня парадигма в підготовці суб’єктів політичної діяльності: можливості та загрози
Стрельцов В. Ю. Формування та розвиток концепції європейського врядування
Шамраєва В. М. Забезпечення норм службової етики у структурах державної влади США
Степаненко С. В. Аргументація євроатлантичного курсу України: “за” та “проти”
Ткаченко В. С. Критерії оцінки зовнішньоекономічної конкурентноздатності галузей національного виробництва
Міненко В. Л. Узгодження державних механізмів регулювання та механізмів саморегулювання на ринку праці в умовах адаптації до світового економічного простору

5. Організаційно-правові засади державного управління

Акімов В. В. Контрольно-ревізійна служба в системі державного регулювання економіки. Функціональні аспекти
Денисюк С. Ф. Повноваження правоохоронних органів у міграційній сфері
Джафарова О. В. Забезпечення законності в діяльності Антимонопольного комітету України
Набока Л. В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади
Тучак М. О. Деякі питання запобігання та протидії корупції
Шатрава С. О. Заходи забезпечення безпеки – основні напрямки діяльності судової міліції
Бутенко В. І. Особливості реалізації процесуальної правосуб’єктності адміністративного суду
Денисюк Д. С. Класифікація адміністративних послуг у діяльності органів внутрішніх справ
Іванцов В. О. Суб’єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів
Леонідова О. О. Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері телекомунікацій
Походзіло Ю. М. Трудова допомога як напрямок діяльності у сфері громадського піклування останньої третини XIX – поч. XX ст. в Україні
Романяк М. М. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України як суб’єкт дозвільної діяльності
Синицький П. В. Внутрішньовідомчий контроль та його функціональне призначення в контрольно-наглядовій діяльності ДСО при МВС України
Щерба А. В. Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Govorukha V. V., Danyk Yu. G., Klevets V. V. Lines to improve public administration mechanisms under transformation of technologies of external information and psychological impact
Korzhenko V. V., Pysarenko Zh. A. Impact of the national culture on forming an administration model: methods of cross-cultural management
Martynenko V. М., Nuzhnova Yu. A. Democratic governance: from practice to theory, or vice versa?
Dreval Yu. D. Institutionalization of parliamentary opposition
Meltyukhova N. M. Laws and principles of public administration
Pasemko G. P. Land lease theory actualization in the paradigm of government regulation of agrarian affairs
Radchenko O. V. The national idea of Ukraine: value-oriented approach
Razumovskyi S. O. Categories of economic behavior: motivation of business
Usachenko L. M. Public authorities cooperation with the institutes of civil society
Duravkina N. О. The phenomenon of electoral culture in the value and political discourse of public administration
Korobko I. V. Genesis of the semantic field of human factor in history of public idea
Mykhaylets L. M. Culture of speech as part of general culture of public servants
Pshenichnaya L. V. Bologna’s process: genesis and development
Revenko T. V. Role of social advertising in controlling social processes of a modern society

2. Mechanisms of State Administration

Karamyshev D. V., Udovichenko N. M. Economic components of government regulation of resource-investment maintenance in the public healthcare system
Kyrychenko O. A., Kim Yu. G. State in Financial Market of Ukraine under Global Financial Crisis
Klimushyn P. S. Electronic management of an information society and MPA training
Korotych O. B. Dynamics of social-economic development of Ukraine and its regions
Kuznyakova T. V. Improvement of legal and economic regulation of book-publishing as a requirement of Ukrainian publishing activity development
Panteleichuk I. V. Political advertising in the system of public administration communications
Plekhanov D. O. Improving the mechanism for state support to agricultural investment
Sychenko V. V. Realization of state integration policy in higher education
Stativka N. V. Problems of improving agricultural productivity and formation of new state agrarian policy in Ukraine
Shevchenko O. O. Criteria and indices for assessment of regional food security
Okis O. Ya. Problems of public servants’ professional development
Biblenko S. B. State of play in organizational structure of state technical supervision establishments in Ukraine
Boklag V. A. Integrated land information systems as a mechanism for improving land resources regulation
Gryn’ Ye. L. Policy of developing agrarian business in Ukraine aimed at securing the domestic food market
Zakharova S. G. Raising the efficiency of the country’s tourist and recreational resources
Karakov S. V. Basic indications of state industrial policy innovation
Kovalenko N. V. Modern state as basic economical institution
Malimon V. I. State of culture and specific features of public administration policy under globalization
Мelnyk O. O. Instruments of power institutes to stimulate middle class development in Ukraine
Belousova O. S. Leasing as a means of state support to industrial development of Ukraine
Rybachuk V. L. Organizational means to improve the efficiency of financial control over public administration authorities
Chulakov P. I. On necessity for making regional public policy of light industry development

3. Local Government

Boyko-Boychuk O. V. The area of urban problems as a basis for governing an effective urban development
Konotoptsev O. S. Electoral programs of political parties and blocks at parliamentary elections as reflection of local self-government development perspectives in Ukraine
Krasnopyorova S. V. Extrapolating market principles on the service in local self-government bodies and its professionalization
Kuchabskyi O. G. Organizational and administrative reforms in the context of improving the administrative-territorial structure in Ukraine
Osadchuk S. V. Financial and budgetary self-sufficiency of territories
Ostapenko O. G. Functions of people’s self-organization bodies: definition and general characteristic
Makarenko O. Ye. Law, economic and political aspects of forming inter-budgetary links
Skrypchenko N. M. Public authorities’ activity at the local level in the context of sustainable development

4. European and Euro-Atlantic Integration

Ielagin V. P. The social state and the subsidiary principle in the system of authorities’ relations in the leading countries of the world
Kolisnіchenko N. M. New educational paradigm in training political activity subjects: opportunities and threats
Streltsov V. Yu. Formation and development of “European governance” term
Shamrayeva V. M. Provisions for official ethical standards in public administration structures of the USA
Stepanenko S. V. Arguments regarding Ukraine’s Euro-Atlantic course: “pros” and “cons”
Tkachenko V. S. International economic competitiveness criteria for the national production industries
Minenko V. L. Harmonization of the government regulation mechanisms and self-regulation mechanisms at the labour market under conditions of adaption to the world economic space

5. Legal and Organizational Basis of Public Administration

Akimov V. V. Auditing service in the system of state regulation of economy. Functional aspects
Denysyuk S. F. Authorities of state law-enforcement organs in the immigration sphere
Dzhapharova O. V. Securing the rule of law in the Antimonopoly Committee activities
Naboka L. V. Improvement of normative and legal provision for functioning of the executive authorities system
Tuchak M. O. Some issues of prevention and counteraction to corruption
Shatrava S. O. Ways to maintain personal safety as a main activity of judicial militia in Ukraine
Butenko V. I. Features of procedural legal personality of administrative court
Denysyuk D. S. The classification of administrative services of internal affairs organs
Ivantsov V. O. Subjects of administrative and legal measures against financial crime
Leonidova O. O. The order of imposing administrative penalty for offences in the sphere of telecommunications
Pokhodzilo Yu. M. Labour help as direction of activity in the field of civil anxiety of the last third XIX - the beginning of XX century in Ukraine
Romanyak М. M. The Ministry of environmental protection of Ukraine as the subject of authorization activity
Synytskyi P. S. Essence and purpose of intra-departmental control in supervision activity of the State Protection Service of Ukraine Ministry of Internal Affairs
Shcherba А. V. Legal regulation of the administrative procedures of local self-government bodies

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння