ХарРІ НАДУ

№ 2(36) / 2009

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та історія державного управління

Дзюндзюк В.Б. Модернізація органів влади: перехід від публічного адміністрування до публічного менеджменту
Липовська Н.А., Марценюк О.О. Інтерпретація комунікативної компетентності державних службовців в психологічному дискурсі
Міненко В.Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект
Пасемко Г.П. Сінергетичні аспекти регулювання аграрних відносин: питання методології
Половцев О.В. Лінгвістичні підходи до формалізації експертних оцінок в задачах державного управління
Приходченко Л.Л. Принципи державного управління як теорія та забезпечення ефективності
Сичова В.В. Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України
Солових В.П. Концепція "соціальної держави" та її вплив на державне управління
Степанов В.Ю. Електронний уряд: проблеми реалізації
Труш О.О. Історичний розвиток державної політики у сфері цивільного захисту в Україні
Фоміцька Н.В. Концептуальні засади поділу та реалізації влади
Харченко Л.В. Становлення соціально-політичних процесів та їх вплив на подальше формування еліти на українських територіях

2. Механізми державного управління

Лозинська Т.М. Концепція тривимірної товарної типології в державному управлінні розвитком продовольчого ринку
Боковикова Ю.В. Питання землекористування (управлінський аспект)
Бублій М.П. Методологічні засади формування міграційної політики в Україні
Горячук В.Ф. Теоретичні аспекти державного регулювання процесу капіталізації в умовах трансформації економіки України
Дегтярьова І.О. Підприємництво як складова конкурентоспроможності регіону: управлінський аспект
Коротич О.Б. Принципи державної регіональної політики
Кринична І.П. Управління процесами радіаційно-безпечної життєдіяльності населення України: медико-соціальні аспекти
Лунячек В.Е. Стратегія розвитку освіти України в контексті загальноцивілізаційних тенденцій
Мартиненко В.О. Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом
Зелінська Н.С. Удосконалення механізму упорядкування АТУ: регіональний рівень
Покотило Т.В. Форми, методи та інструментарій державного регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні
Швидич О.І. Структурно-функціональне забезпечення управління промисловою безпекою
Шевченко О.М. Використання методики SWOT- аналізу для розробки стратегії державного управління міграційними процесами
Шенкаренко О.В. Особливості формування управлінської команди освітньої організації
Соколова Т.А. Вплив навчання на зростання кар’єрного потенціалудержавних службовців в Україні
Пархоменко-Куцевіл О.І. Розвиток кадрового потенціалу державної служби радянського періоду: історична ґенеза

3. Місцеве самоврядування

Конотопцев О.С. Використання елементів методології стратегічного планування при визначенні пріоритетних напрямків територіальної реформи в Україні
Григориу А.А. Роль местных публичных органов в процессе управления государственными делами в Молдове
Протас В.М. Управління стратегічним розвитком міста
Скрипник О.А. Проблеми розвитку української системи охорони здоров’я в контексті удосконалення організації управління на регіональному і місцевому рівнях
Дацюк І.П. Створення механізму соціального захисту військовослужбовців на основі принципів суспільної взаємодії

4. Європейська та євроатлантична інтеграція

Ворона П.В. Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади
Мамонтова Е.В. Етикет державної символіки як універсальна норма офіційної комунікації: зовнішньополітичний аспект
Стрельцов В.Ю. Новітні методи управління інтеграційними процесами в ЄС
Соболь Р.Г. Ефективність державного регулювання у сфері страхування: закордонний досвід
Шамраєва В.М. Спільна міграційна політика ЄС в контексті євроінтеграційних устремлінь України
Гладка Т.І. Освіта в інноваційній політиці ФРН

5. Організаційно-правові засади державного управління

Дєгтяр А.О., Гончаренко М.В. Державне регулювання регіонального розвитку в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи: методологічний аспект
Денисюк С.Ф. Громадська експертиза діяльності правоохоронних органів України: правові засади та організація проведення
Джафарова О.В. Проблемні питання дозвільної діяльності у сфері пошуку корисних копалин та їх видобування
Соловйов В.М. Законність як елемент моніторингу ефективностізаконодавства
Клімова С.М. Реформування публічних фінансів України на шляху розбудови правової держави
Савков А.П. Ринкові принципи та виборчий процес
Бречко А.В. Адміністративний позов як форма захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин
Проців О.Р. Державне регулювання видачі дозволів на право полювання в Австро-Угорській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Проданик В.М. Шляхи протидії бюрократизму в системі державної служби України
Орел О.В. Комплексні структурні елементи наукової організації праці дільничного інспектора міліції
Семко С.О. Правовий статус депутатських фракцій у міських, обласних, районних радах та організаційні форми їх роботи
Бухтатий О.Є. Конституційно-правові засади державного управління в інформаційній сфері: цілі, завдання, функції та існуючі протиріччя
Троян І.М. Поняття та особливості державної служби в органах пожежного нагляду
Лазаренко С.А. Організаційна діяльність державного службовця – керівника як складова раціоналізації державного управління
Рум’янцев О.В. Роль і призначення волосного суду за реформою 19 лютого 1861 р.
Мих О.В. Контроль в органах виконавчої влади: проблеми та шляхи їх розв’язання
Усаченко Л.М. Громадська експертиза рішень органів державної влади як форма громадського контролю

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Dziundziuk V.B. Authority organs modernization: transition from public administration to public management
Lypovs’ka N.A, Marchenuk O.O. Interpretation of communicative competence of government officials in the psychological discourse
Minenko V.L. State regulation of labor-market and employment-population: the theoretical aspect
Pasemko G.P. Synergetic aspects of agrarian relations regulation: the question of research methodology
Polovtsev O.V. Linguistic approaches to expert estimates formalization in the problems of public administration
Prikhodchenko L.L. Principles of effectiveness ensuring in public administration
Sychova V.V. Evolution of the political opposition institute in the context of public administration modernization in Ukraine
Solovykh V.P. Conception of the "social state" and its influence on public administration
Stepanov V.Yu. E-government: realization issues
Trush O.O. Historical development of the state policy in the civil defense sphere in Ukraine
Fomitska N.V. Conceptual basis of power division and implementation
Harchenko L.V. Social and political processes in ancient times and their impact on the further formation of the Ukrainian elite

2. Public Administration Mechanisms

Lozinska T.М. Conception of three-dimensional commodity typology in public administration of food market development
Bokovykova Y.V. Issues of the land tenure (administrative aspect)
Bubliy M.P. Methodological bases of the migration policy formation in Ukraine
Goryachuk V.F. Theoretical aspects of the capitalization process state regulation in conditions of the Ukrainian economy transformation
Degtyaryova I.O. Entrepreneurship as a component of the regional competitiveness: managerial aspect
Korotych O.B. Modern principles of the state regional policy
Krinichnaya I.P. Management of the processes of the radio-protective population vital activity in Ukraine: medical and social aspects
Lunyachek V.E. Education development strategy in Ukraine in global civilization tendencies context
Martynenko V.O. Ecological management as a new effective method in industry administration
Zelinska N.S. The improvement of the mechanism of administrative-territorial arrangement regulation: regional level
Pokotilo T.V. Forms, methods and set of instruments of the investment activity state regulation at regional level
Shvydych O.I. Structural and functional management of industrial safety
Shevchenko O.M. Use of SWOT-analysis method for development of migratory processes public administration strategy
Shenkarenko O.V. Peculiarities of formation of the educational organization management company
Sokolova T.A. Training impact on the public servants career potential increase in Ukraine
Parkhomenko-Kutsevil O.І. Personnel Potential Development of Public Service of the Soviet Period: Historical Genesis

3. Local Government

Konotoptsev O.S. Use of elements of strategic planning methodology at definition of the territorial reform priority directions in Ukraine
Grigoriu A.A. Role of local public authorities in the public affairs management in Moldova
Protas V.M. Urban strategy development management
Skrypnyk O.A. Development problems of the domestic public health care system in the context of organization management improvement on regional and local levels
Datsuk I.P. Creation of mechanism of social defence of servicemen on basis of principles of public co-operations

4. European and Euro-Atlantic Integration

Vorona P.V. Local government development peculiarities in Japan in the local-authority decentralization process
Mamontova E.V. State symbols etiquette as universal norm of official communication: foreign politicy aspect
Streltsov V.Yu. Innovative forms of integration processes public administration
Sobol R.G. State regulation effectiveness in the insurance sector: foreignexperience
Shamrayeva V.M. General migratory policy of the European Union in the context of the Euro-integrational aspirations of Ukraine
Gladka T.I. Education in the innovation policy of Germany

5. Organizational and Legal Bases of Public Administration

Degtyar A.O., Goncharenko M.V. Harmonization of the domestic tax legislation to the international standards as euro-integration process acceleration factor in Ukraine
Denysyuk S.F. Public expertise of law enforcing bodies activity in Ukraine: legal bases and realization process
Dzhafarova O.V. Some issues of licensing activity in the sphere of mineral products search and their mining
Solovyov V.N. Legality as an element of monitoring of the legislation effectiveness
Klimova S.M. Reformation of public finances in Ukraine on the way of the legal state alteration
Savkov A.P. Market principles and selecting process
Brechko А.V. Administrative suit as a form of rights, freedoms and interests protection in the sphere of the public and legal relations
Protsiv O.R. State regulation of the issue of the hunting right permission in Austro-Hungarian Empire from the end of 19th till the beginning of 20th centuries
Prodanyk V.M. Ways of the bureaucracy counteraction in public service system in Ukraine
Orel O.V. Complex structural elements of the scientific organization of the district police officer`s activity
Semko S.O. Legal status of the deputy fractions in urban, regional councils and organizational forms of their activity
Buhtatyy O.Ie. Constitutional and legal bases of public administration in information field: goals, tasks, functions and present contradictions
Trojan I.M. Concept and features of public service in fire-supervision inspectorate
Lazarenko S.A. Organizational activity of a civil servant-conductor as a component of public administration rationalization
Rum’yantsev O.V. Role and setting of volost court after reform on February, 19 in 1861
Mikh O.V. Control in the organs of executive power: problems and ways of their decision
Usachenko L.M. Public examination of decisions public authorities as form of public inspection contributors

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння