ХарРІ НАДУ

№ 1(37) / 2010

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та історія державного управління

Амосов О.Ю. Наукові основи управління виробництвом у хімічному комплексі регіону
Дєгтяр А.О., Гончаренко М.В. Принципи управління бюджетними інвестиціями
Лопушинський І.П. Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему
Крюков О.І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави
Євсєєва Г.П. Вплив соціокультурних факторів на формування державної мовної політики в Україні
Котуков О.А., Копилова Н.А. Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального добробуту
Кучабський О.Г. Еволюція адміністративно-територіальних систем: теоретико-методологічний аспект
Міненко В.Л. Методологічні аспекти аналізу економічної активності населення, зайнятості і безробіття
Орлов О.В. Онтології як інструмент удосконалення категоріального апарату науки "державне управління"
Лопушняк Г.С. Принципи формування та реалізації державної соціальної політики
Попок А.А. Діяльність змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин
Романенко К.М. Маркетингова теорія як концептуальна складова державного управління
Сичова В.В. Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI – поч. XX ст.
Соколовський С.І. Психологічне здоров'я державного службовця як морально-етична вимога професійної діяльності
Солових В.П. Політична та адміністративна складові в державному управлінні: ознаки, функції та суперечності взаємовідносин
Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика у сфері інформаційного протиборства: теоретіко-методологічний аспект
Труш О.О. Методологічні засади компаративної політики у сфері цивільного захисту
Бєльська Т.В. Моделі взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства
Волянська М.Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання
Серенок А.О. Сервісна електронна взаємодія в системі електронного уряду
Стороженко О.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "система державного управління у сфері культури"

2. Механізми державного управління

Шапоренко О.І. Економічні та екологічні аспекти використання генетично модифікованих організмів
Балашов А.М. Сільські території України в контексті формування суспільного розвитку
Дмитренко Г.В. Механізми забезпечення фінансового контролю в діяльності національних театрів України
Домбровська С.М. Трансформація державного управління освітньою політикою України в контексті подальшого реформування та стабілізації
Жадан О.В. Трансформація соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві
Левченко Н.М. Фіксований сільськогосподарський податок як найдієвіший важіль державного регулювання економічних процесів в АПК
Молодченко Т.Г. Реформування податкової системи в Україні: передумови й альтернативи
Пасемко Г.П. Зміст і генеза системи державного регулювання аграрних відносин
Статівка Н.В. Інституційні особливості державного регулювання розвитку земельних відносин в Україні
Чечель О.М. Економічна безпека в контексті державної економічної політики України
Ковальова О.М. Формування, запровадження та розвиток комунальної власності в Україні
Косенко А.В. Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки
Куліков А.І. Проблеми державного управління геоінвестиційними процесами в умовах кризи
Ботезат О.П. Комплексний підхід в плануванні використання земельних ресурсів
Ісаєнко Д.В. Державна політика у сфері забезпечення стійкого функціонування будівельної галузі

3. Місцеве самоврядування

Бульба В.Г., Меляков А.В. Механізми підвищення ефективності роботи територіальних центрів м. Харкова
Карпенко В.В. Особливості застосування системного підходу при дослідженні комплексного розвитку сільських територіальних громад
Колісниченко Н.М. Ефективна підготовка депутатів: проблемність визначення стандартів
Чуприна Ю.Ю. Досвід адміністративної реформи на рівні органів місцевого самоврядування міста Харкова

4. Європейська та євроатлантична інтеграція

Ворона П.В. Досвід формування та роботи місцевої влади Бельгії (уроки для України)
Чуйко З.Д. Фактори забезпечення національної безпеки України в контексті євроінтеграції
Івашина О.Ю. Вплив держави на становлення соціального партнерства у сфері регулювання оплати праці у країнах світу та Україні
Шкільова Н.В. Державне регулювання інформаційного забезпечення ріелторської діяльності: світовий досвід і Україна

5. Організаційно-правові засади державного управління

Лазор О.Я., Лазар І.Г. Правовий статус муніципальної служби в Російській Федерації: досвід для України
Корж В.П. Конституційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні
Глухачов Є.Ф., Настечко О.Д. Підвищення ефективності механізмів захисту довкілля в умовах економічної кризи
Касьяненко Л.М. Категорія "процес" у фінансовому праві
Корецький А.В., Юхно А.С. Економіко-правові основи регулювання земельно-орендних відносин
Остапенко О.Г. Правовий статус інститутів самоорганізації населення в Україні
Россіхіна Г.В. Класифікація фінансово-правових норм.
Россіхін В.В. Вирішення народногосподарських завдань за рахунок використання в СРСР праці ув'язнених в 1930-і рр.
Заяць В.С. Інститут судового представництва при розгляді спорів публічно-правового характеру в римському праві та особливості його рецепції в адміністративне судочинство
Сорока М.О. Поняття "процесуальний строк" в адміністративному судочинстві
Гладка Т.І. Законодавче та нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку освіти в Україні
Турчинов І.Є. Проблеми визначення правового статусу територіальних громад в Україні
Орос І.І. Історичний досвід і основні ідеї про систему селянського громадського управління у процесі підготовки селянської реформи 1861 р.
Пархоменко-Куцевіл О.І. Державні посади як базова складова інституту державної служби україни: понятійно-категоріальний аппарат

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Amosov O.Yu. Scientific government a production in the chemical complex of region bases
Degtyar A.O., Goncharenko M.V. Principles of the budgetary investments management
Lopushynskiy I.P. Formation of the Ukrainian political and administrative elite: a modern view of the problem
Kryukov O.I. Social policy as a necessary condition of the social state functioning
Evseeva G.P. Influence of the social and cultural factors on the state language policy formation in Ukraine
Kotukov O.A., Kopylova N.A. Social development as a conceptual approach to the social welfare provision
Kuchabskiy O.G. Administrative and territorial systems evolution: theoretical and methodological aspects
Minenko V.L. Methodological aspects of analysis of the economic activity of population, employment and unemployment
Orlov O.V. Ontology as a tool to improve the scientific categorical apparatus “Public Administration”
Lopushnyak G.S. Principles of forming and realization of public social policy
Popok A.А. The activity of Intergovernmental Commissions on rights protection of persons belonging to national minorities
Romanenko K.M. The marketing theory as a conceptual component of public administration
Sychova V.V. Characteristic features of interaction between the political opposition and public administration bodies in conceptions of the Ukrainian thinkers, the begin. of XVI – the begin. of XX centuries
Sokolovskiy S.I. Psychological health of a public servant as a moral and ethical component of a professional activity
Solovykh V.P. Political and administrative constituents in public administration: their features, functions and interrelation contradictions
Stepanov V.Yu. Public informative policy in conditions of the informative opposition: theoretical and methodological aspects
Trush O.O. Methodological bases for comparative policy in the civil defence
Bielska T.V. Models of interrelation between public authorities and institutes of civil society
Voliansjka M.R. Determination of the main negative factors of a civil servant`s image and ways of its improvement
Serenok A.O. Service electronic interaction in the E-government system
Storozhenko A.V. Theoretical approaches to the definition of the concept “public administration system”

2. Public Administration Mechanisms

Shaporenko O.I. Economic and ecological aspects of genetically modified organisms using
Balashov А.M. Rural territories in the context of the social and economic development of Ukraine
Dmytrenko G.V. Mechanisms of financial control provision in the national theatres activity in Ukraine
Dombrovska S.M. Transformation of public administration by the educational policy of Ukraine in the context of the further reformation and stabilization
Zhadan O.V. Transformation of social and industrial relations in the modern society
Levchenko N.M. A fixed agricultural tax as the most effective lever of the economic processes government control in AIC
Molodchenko T.G. The tax system reforming in Ukraine: background and alternatives
Pasemko G.P. Content and genesis of the state regulation system of agrarian relations
Stativka N.V. Institutional peculiarities of state regulation of the land relations development in Ukraine
Chechel O.N. Economic safety in the context of the state economic policy of Ukraine
Kovalyova O.M. Formation, introduction and development of a community property in Ukraine
Kosenko A.V. Innovative and investment constituent of competitiveness forming of the national economy
Kulikov A.I. Problems of public administration of the geoinvestment processes during the crisis
Botezat O.P. A complex approach in the planning of the land resources using
Isayenko V.D. A public policy is in the field of providing of the proof functioning of a build industry

3. Local Government

Bulba V.G., Melyakov A.V. Efficiency increase mechanisms of territorial centers activity in Kharkiv
Karpenko V.V. Peculiarities of a system approach using during the research of the complex development of the rural territorial communities
Kolisnychenko N.M. Effective training of deputies: a problem of standards determination
Chuprina Yu.Yu. Experience of the administrative reform at the local government bodies level in Kharkov

4. European and Euro-Atlantic Integration

Vorona P. V. Experience of forming and work of local-authority of Belgium (lessons are for Ukraine)
Chuiko Z. D. Factors of nationals security provision of Ukraine in the context of European integration
Ivashina O. Yu. State influence on the social partnership formation in sphere of payment regulation in Ukraine and abroad
Shkilyova N. V. State regulation of informational provision of the real estate activity: world experience and Ukraine

5. Organizational and Legal Bases of Public Administration

Lazor O.Ya., Lazar I.G. Legal status of municipal service in Russia: experience for Ukraine
Korzh V.P. Constitutional and legal bases for local government functioning in Ukraine
Gluhachov Y.F., Nastechko O.D. Increasing of legal mechanisms efficiency of environmental protection during the economic crisis
Kasjyanenko L.M. The category of a process in financial law
Koretskiy A.V., Yukhno A.S. Economic and legal bases for regulation of land and leasing relations
Ostapenko O.G. Legal status of the institutes of population self-organization in Ukraine
Rossikhina G.V. National economic problems solving at the expense of using the prisoners` work in the USSR in 1930s
Rossihin V.V. Classification of financial and legal norms
Zayac V.S. Institute of judicial representative office at consideration of public and legal disputes in the Roman law and its reception peculiarities in the administrative legal proceedings
Soroka M.O. A concept of “Procedural Period” in the administrative legal proceedings
Gladka T.I. Legislative and normative legal ensuring of the innovation development of the education in Ukraine
Turchinov I.Y. Problems of determination of a legal status of territorial communities in Ukraine
Oros I.I. Historical experience and main concepts of the peasant civil administration system during the peasant reform preparation in 1861
Parkhomenko-Kutsevil O.I. Public positions as base constituent of institute of public service of Ukraine: concept-category vehicle

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння