ХарРІ НАДУ

№ 2(38) / 2010

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та історія державного управління

Крюков О.І. Демократична модернізація системи влади в контексті діяльності політико-управлінської еліти
Приходченко Л.Л. Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів
Древаль Ю.Д. Формування теорії парламентаризму та наука державного управління
Єльчанінов Д.Б. Державне управління людським капіталом: системологічні основи
Кравченко М.В. Система соціального захисту населення як об’єкт наукових досліджень
Малиш Н.А. Теоретичні засади побудови макроекономічних моделей державної політики
Орлов О.В. Системний підхід до формалізації категоріального апарату науки "Державне управління"
Гнидюк Н.А. Механізм координації політики європейської інтеграції в системі державно-управлінських відносин

2. Механізми державного управління

Карамишев Д.В., Рогова О.Г. Державна політика щодо запровадження в Україні страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників
Кузнецов А.О., Бовдуй С.С. Державне управління в галузі житлово-комунального господарства: напрямки реформування
Левченко Н.М. Форми та методи державної підтримки інноваційного розвитку АПК
Мокрецов С.Є. Державна політика щодо забезпечення належної якості життя як визначальний чинник впливу на репродуктивний стан здоров’я населення
Купалов Р.О. Формування в Україні адаптаційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища до умов глобалізації
Молодченко Т.Г. Формування бюджетної системи України: історичний аспект
Олійник Н.І. Професійне управління житловим фондом як запорука його надійної експлуатації
Пасемко Г.П. Економічні засади державного регулювання ринку землі
Рідей Н.М. Управління педагогічною інноватикою: освіта для сталого розвитку
Соболь Р.Г. Напрями вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні
Собченко В.В. Про єдину систему збору та обліку внесків
Чала Н.Д. Особливості державного стимулювання базисних інновацій як головного чинника економічного розвитку України
Хмельков А.В. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю
Солоха М.Т. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України
Лєрмонтова Ю.О. Особливості державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій
Ульянченко Ю.О. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку кластерів

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Газарян (Краснопьорова) С.В. Розвиток людського потенціалу як позитивний чинник впливу на ефективність професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
Семенов В.М. Історичні витоки мовної регіоналізації України
Черчатий О.І. Регіональне управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти
Мирна Н.В. Експертна оцінка формування та реалізації державної регіональної політики

4. Глобалізаційні та інтеграційні аспекти та практики

Фесенко Н.С. Становлення та розвиток європейської політики безпеки і оборони
Зигало О.А. Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції
Шевченко В.І. Світовий досвід використання суспільних ресурсів системою охорони здоров’я: напрями підвищення ефективності
Стрельцов В.Ю. Формування європейського мовного простору як передумова розвитку європейського врядування
Ворона П.В. Регіональні та республіканські аспекти функціонування виборчої системи Франції

5. Політичні та правові засади державного управління

Гасюк І.Л. Нормативно-правові засади медичного забезпечення діяльності галузі фізичної культури і спорту
Ліпенцев А.В., Чорнобиль І.Є. Нормативно-правове забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України
Пантелейчук І.В. Політичний режим в Україні: проблеми демократичного транзиту
Росенко М.І. Парламентська опозиція: сутність і політичний імідж, участь у політичному житті
Степанов В.Ю. Сучасна політика органу влади: комунікативний аспект
Луценко С.М. Особливості інформаційного забезпечення в державно-управлінській діяльності
Владимиров М.В. Сучасні теорії влади: методологія та традиції

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Kryukov O.I. Democratic modernization of the government system in the context of political-administrative elite activities
Prikhodchenko L.L. Political and institutional mechanisms of public administration: the interests concordance
Dreval Yu.D. The parliamentarism theory formation and science of public administration
Elchaninov D.B. Public administration of the human capital: systemological bases
Kravchenko M.V. The system of the population social protection as an object of scientific researches
Malysh N.A. Theoretical principles of construction of the public policy macroeconomic models
Orlov O.V. The system approach to formalization of the science categorical apparatus of "public administration"
Gnydyuk N.A. Coordination mechanisms of European integration are in the system of state-administrative relations

2. Public Administration Mechanisms

Karamyshev D.V., Rogova O.G. State policy concerning the insurance of the medical and pharmaceutical personnel professional responsibility in Ukraine
Kuznetsov А.О., Bovduj S.S. Public administration in housing and communal economy: its reformation directions
Levchenko N.M. Forms and methods of the state support of innovative development of the agrarian and industrial complex
Mokretsov S.Yu. State policy in providing of the proper life quality as a determinant factor of influence on the population reproductive health
Kupalov R.O. The development of adaptive mechanism of governmental regulation for business environment in Ukraine to globalization
Molodchenko T.G. Formation of Ukrainian budget system: historical aspect
Oliinyk N.I. The housing facilities professional management as a guarantee of its reliable operation
Pasemko G.P. Economic principles of the land market public administration
Ridey N.M. Pedagogical innovations management: education for the sustainable development
Sobol R.G. Ways of improving of the insurance activity state regulation in Ukraine
Sobchenko V.V. About the unified tax and payments accounting system
Chala N.D. Peculiarities of the basic innovations state stimulation as a main factor of the economic development in Ukraine
Khmelkov A.V. Vectors of ernization of the state financial control system
Soloha M.T. Ways of improvement of mechanisms of public regulation of Ukraine water recourse potential usage
Lermontova Yu.O. Peculiarities of the medical support public administration in emergency situation
Uljanchenko Yu.O. The conceptual approaches to state regulation of development clasterov

3. Regional Administration and Local Government

Gazarian (Krasnopyorova) S.V. Human potential development as a positive factor of influence on the service professionalization efficiency at the local government authorities
Semyonov V.M. Historical origin of the language regionalization in Ukraine
Cherchaty O.I. Regional administration: theoretical and categorical–conceptual aspects
Myrna N.V. An expert assessment of state regional policy formation and realization Bulba V.G., Melyakov A.V. Efficiency increase mechanisms of territorial centers activity in Kharkiv
Karpenko V.V. Peculiarities of a system approach using during the research of the complex development of the rural territorial communities
Kolisnychenko N.M. Effective training of deputies: a problem of standards determination
Chuprina Yu.Yu. Experience of the administrative reform at the local government bodies level in Kharkov

4. Globalization and Integration Aspects and Practices

Fesenko N.S. Formation and development of the security and defense European policy
Zygalo O.A. Particularities of the decentralized management system in educational: the experience of France
Shevchenko V.I. The world experience of public resources utilization by the health protection system: directions of the increased effectiveness
Streltsov V.Yu. Formation of the European language area as a precondition for the development of European governance
Vorona P.V. Regional and republican aspects of functioning the electoral system of France

5. Political and Legal Bases of Public Administration

Gasuyk I.L. Standard and legal bases of medical support in the sphere of physical training and sport
Lipentsev A.V., Chornobyl I. Yu. Legal regulations of the mechanism of professional adaptation in the system of public administration of Ukraine
Panteleichuk I.V. Political regime in Ukraine: democratic transition issues
Rosenko M.I. Parliamentary opposition: an essence and a political image, participating in a political life
Stepanov V.Yu. Modern policy of an authority: communicative aspect
Lutsenko S.M. Informational support peculiarities in public administration activity
Vladуmуrov M.V. Modern concepts in the power theory

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння