ХарРІ НАДУ

№ 1(39) / 2011

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та історія державного управління

Дзюндзюк В.Б. Предметна сфера науки державного управління
Корабльова Н.С., Лебець В.С. Політична довіра як чинник уникання соціумних ризиків
Бабаєв В.Ю. Обґрунтування прийняття державно-управлінських рішень на основі прогнозування
Бульба В.Г. Сучасні наукові підходи до визначення сутності функцій держави
Єлагін В.П. Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі розбудови соціальної держави
Ільченко Н.М. Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід
Кіктенко О.В. Концептуальні засади дослідження фондового ринку як об'єкта державного управління
Кузнецов А.О., Бондаренко О.Г. Синтез організаційних структур в органах державної влади: теоретичний аспект
Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід до еволюційного моделювання у державному управлінні
Лунячек В.Е. Модернізація змісту підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" спеціалізації "Управління освітою"
Орлов О.В. Інновації як нова парадигма управління
Поживілова О.В. Наукове забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України: методологія дисертаційного дослідження
Євсєєва Г.П., Архипенко Л.М. До питання про український менталітет і формування української національної ідеї

2. Механізми державного управління

Мельниченко О.А. Проблеми та перспективи поліпшення пенсійного забезпечення населення України
Боклаг В.А. Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування
Домбровська С.М. Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України
Коваленко М.М. Держава та актуальні проблеми банківської системи України
Малиш Н.А. Макроекономічні засади державного регулювання економіки
Надточій А.О. Розвиток трирівневої пенсійної системи України: проблеми та перспективи
Непомнящій О.М. Особливості реалізації державних програм житлового будівництва
Соболь Р.Г. Вплив держави на розвиток страхового ринку в Україні: правовий аспект
Ісаєнко Д.В. Нормативно-правова складова державної політики у сфері житлового будівництва
Олійник В.О. Конкурентноспроможність сільськогосподарської продукції як складова продовольчої безпеки України в умовах глобалізації
Приходько Р.В. Сучасний стан структури органів державного управління у сфері протидії виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій
Рябічко О.В. Державна політика регулювання підприємницької діяльності: механізми формування
Ткачова О.К. Актуальні проблеми підвищення якості управління в митній службі
Туркіна І.Є. Судові процедури та їх вплив на процес державного управління
Шуригіна Н.Ю. Державні заходи щодо виходу страхового ринку України з кризового стану

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Бобровська О.Ю., Замковий О.І. Комунальна власність як економічний базис формування, існування й розвитку місцевого самоврядування
Ульянченко Ю.О. Теоретико-методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів на кластерних засадах
Байло Н.П. Діяльність органів державного управління щодо розробки регіональних програм розвитку музичної культури
Ляшевська О.І. Характеристика індикаторів сталого економічного розвитку регіону
Черчатий О.І. Оптимізація регіонального управління: теоретичні та категорійно-понятійні аспекти
Шевченко А.С. Державна підтримка розвитку бізнесу як запорука виконання містом своєї економічної функції

4. Політичні та правові засади державного управління

Павлов О.І. Українське селянство як дзеркало процесу державотворення
Радченко О.В., Погорєлий С.С. Політичні технології взаємодії органів державної влади та суспільства
Древаль Ю.Д. Ціннісний аспект парламентаризму
Сичова В.В. Інститут політичної опозиції як складова системи публічного управління
Шубін С.П. Проблеми політичного PR у державному управлінні та методологія їх вирішення
Біла Г.М. Роль органів влади в забезпеченні соціально-економічних прав працівників
Глубоченко К.О. Класифікація соціальних комунікацій у системі державного управління за ознаками їх спрямованості
Петраков С.І. Моделі державного регулювання інформаційної сфери: закордонний досвід
Сумська В.В. Консультативно-дорадчі органи з питань розвитку підприємництва як інституції лобіювання інтересів суб'єктів малого та середнього бізнесу
Ясюкевич О.А. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку об'єктів промислової власності в Україні
Чуприна Ю.Ю. Судова влада як чинник розбудови правової держави в Україні

5. Державна служба: аспекти та практики

Лазор О.Я., Моздір О.Я. Інституційний механізм реалізації кадрової політики в органах державної влади України
Клімова С.М. Фінансовий контроль проходження публічної служби
Савченко Б.Г. Підготовка і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Гончарова А.О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Dziundziuk V.B. Subject sphere of the public administration science
Korablyova N.S., Lebets V.S. Political belief as a factor of the social risks avoidance
Babaev V.Yu. Taking the state management decisions on the forecasting basis
Bulba V.G. Modern scientific approaches to definition of state functions essence
Yelagin V.P. About essence of concept "social capital" and his role is in the process of alteration of the social state
Ilchenko N.M. Methodology of the public administration issues research: institutional approach
Kiktenko O.V. Conceptual principles of the stock market research as a public administration object
Kuznetsov А.О., Bondarenko O.G. Organizational structures synthesis in state power authorities: theoretical aspect
Yelchaninov D.B. Systemological approach to the evolutionary modeling in public administration
Lunyachek V.Ye. Modernization of training of the Master students of "Public Administration" speciality of "Education management" specialization
Orlov O.V. Innovations as a new paradigm of administration
Pogivilova O.V. Scientific provision of public administration with the health protection system development in Ukraine: methodology of dissertation research
Evseyeva G.P., Arhypenko L.M. On the Formation and ukrainian mentality ukrainian national idea

2. Public Administration Mechanisms


Меlnychenko O.A. Problems and prospects for improving the pension security of population in Ukraine
Boklag V.A. Planning of the lands usage and protection guard as a constituent of the national planning system
Dombrovska S.M. Quality of education as one of the factors of the successful state reformation of higher education in Ukraine
Kovalenko M.M. State and topical problems of the Ukrainian banking system
Malysh N.A. Macroeconomic principles of economics state regulation
Nadtochiy A.O. Development of the three-level pension system of Ukraine: problems and prospects
Nepomnyaschiy O.M. Peculiarities of the house building state programs
Sobol R.G. StateInfluence on the insurance market development in Ukraine: legal aspect
Isaenko D.V. Normative and legal constituent of public policy in the house-building sphere
Oliynik V.O. Competitiveness of the agricultural product as a constituent of the food safety in Ukraine in conditions of globalization
Prihodko R.V. The modern state of structure of organs of state administration is in the field of counteraction origin and liquidation of extraordinary situations
Riabichko O.V. Public policy of the entrepreneurship regulation: formation mechanisms
Tkachova O.K. Actual problems of administration quality improving in customs service
Shurigina N.Yu. State measures to take the insurance market of Ukraine out of the crisis

3. Regional Administration and Local Government

Bobrovska O.Yu., Zamkovy O.I. Municipal property as economic basis for local government formation, existence and development
Ulyanchenko Yu.O. Theoretical and methodological aspects of the regions socio-economical development on the cluster basis
Bajlo N.P. Public administration authorities activity as to the design of the musical culture development regional programs
Lyashevska O.I. Characteristics of indicators for sustainable regional economic development
Cherchaty O.I. Public administration optimization: theoretical, categorial and conceptual aspects
Shevchenko A.S. State support of business development as a key to implementation of the city economic functions

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Pavlov O.I. Ukrainian peasantry as the state building reflection
Radchenko O.V. Pogorielyi S.S. Рolitical technologies of the state power authorities and societyinteraction
Dreval Yu.D. Valuable aspect of parliamentarism
Sychova V.V. Political opposition institute as a component of the public administration system
Shubin S.P. Problems of political PR in public administration and methodology of their solving
Bila G.M. Role of power in the socio-economic rights of working citizens
Glubochenko K.O. Classification of social communications in the public administration system by their directions characteristics
Petrakov S.I. State regulation model of the information sphere: foreign experience
Sumska V.V. Advisory bodies on the business development issues as institutions for lobbying interests of the small and medium-sized businesses
Yacyukevich O.A. Ways of improving the regulatory and legal support of the market state regulation of the industrial property objects in Ukraine
Chuprina Yu.Yu. Judicial power as factor in Ukrainian building the rule of law

5. Public Service: Aspects and Practices

Lazor O.Ya., Mozdir О.Ya. Institutional mechanism of the personnel policy realization in the state power authorities of Ukraine
Klimova S.M. Financial control of the public service passing
Savchenko B.G. Training and upgrading of public servants and local government officials
Goncharova А.О. Diplomatic service as a part of public service of Ukraine

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння