ХарРІ НАДУ

№ 2(40) / 2011

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

1. Теорія та історія державного управління

Дзюндзюк В.Б. Зміна ролі держави в умовах глобалізації
Домаркас Владиславас. Сучасна зміна парадигми державного управління та проблеми влади
Кузнецов А.О. Експлікація ідеї соціальної справедливості у творах соціалістів-утопістів (частина перша)
Лопушняк Г.С. Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти
Попович Н.Г. Кoгнітивна сфера державнoуправлінської діяльності в парадигмі лінгвістичних пoшуків
Шубін С.П. Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні
Котуков О.А. Нове публічне врядування в країнах постсоціалістичного табору та можливості запровадження його принципів в Україні
Олійник Д.В. Ефективна держава: сутність, зміст, особливості
Мельниченко О.А., Дипко С.С. Ресоціалізація в'язнів як складова державної пенітенціарної політики
Сичова В.В. Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління

2. Механізми державного управління

Жовнірчик Я.Ф. Механізми державного управління у сфері політичного та геополітичного розвитку регіонів
Бабаєв В.Ю. Технологія державного регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
Грабельников В.А. Аналіз методів державного регулювання транспортної системи
Домбровська С.М. Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти
Кіктенко О.В. Забезпечення ефективного державного управління та функціонування фондового ринку держави
Кузьменко С.Г. Соціальний захист населення як складова соціального управління: системний підхід
Лемішко Б.Б. Удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління закладами позашпитальної стаціонарної медичної допомоги
Непомнящій О.М. Стимулюючий підхід у реалізації житлових програм держави
Соболь Р.Г. Напрями впливу держави на розвиток вітчизняного страхового ринку
Дорош Т.Л. Основні принципи державного управління сферою культури
Коваленко В.М. Земельний кадастр як механізм управління земельними ресурсами
Дробязко А.М. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування
Отдєлєнцев Є.О. Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації
Мартинюк М.С. Процес розробки стратегії в органах влади

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Крутій О.М. Технології соціального діалогу органів місцевого самоврядування та громадськості
Кравченко Ж.Д. Державне регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги при вищих навчальних закладах (на прикладі м. Харкова)
Крамаренко Л.В. Упровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта)
Биченко Л.А. Актуальні питання розвитку міських агломерацій

4. Політичні та правові засади державного управління

Карамишев Д.В., Карамишева Л.Є. Організаційно-правові засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Козлов К.І. Розвиток соціального капіталу в умовах політичної модернізації органів влади
Кривачук Л.Ф. Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу
Кузнякова Т.В. Генеза періодичної друкованої преси в Україні
Мороз В.М. Співвідношення рівня політичних прав у країні з рівнем розвитку трудового потенціалу її громадян
Олійник О.Л. Традиції врядування в політиці і практиці гетьмана П. Сагайдачного
Росенко М.І. Трансформація механізму формування Верховної Ради України та його вплив на структурування парламенту у період (1990 – 2007 рр.)
Федорів Т.В. Нові підходи до законодавчого врегулювання взаємодії органів державної влади та ЗМІ
Фойгт Н.А. Правові та організаційні механізми забезпечення охорони здоров'я населення похилого віку в Україні: проблеми та шляхи вирішення
Шумляєва І.Д. Проблеми нормативно-правового розмежування державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
Александров К.А. Регулирование государственного финансирования политических партий в современной России
Власов В.Г. Політико-правовий механізм державного управління як основа міжнародних зв'язків регіонів
Левченко Н.В. Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління
Наход М.А. Фактори та критерії розробки виборчих систем, їх значення для управління виборчим процесом
Стрілець Ю.П. Принцип підконтрольності в контексті концепції "good governance"
Дегтярьова І.О. Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку

5. Державна служба: аспекти та практики

Діуліна В.В. Роль управлінських кадрів у складних соціальних системах
Могильний С.А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування
Петрище В.И. Интеллектуальный потенциал государственного служащего в развитии органов местного самоуправления
Харченко А.А. Содержание и особенности реформирования системы профессионального образования государственных служащих в современных условиях
Щегорцова В.М. Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України
Бережний В.О. Реформування державної служби у Франції
Григориу А.А. Роль института государственной службы в продвижении и соблюдении прав человека

Глобалізаційні та інтеграційні процеси

Дробот І.О., Проців О.Р. Розвиток системи державного регулювання мисливського господарства України в контексті адаптування до умов Європейського Союзу
Боклаг В.А. Зарубіжний досвід у сфері державного управління земельними ресурсами
Жадан О.В. Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин
Малик Е.Н., Заслонкина О.В. Организационно-управленческий аспект развития социально-культурной сферы в Российской Федерации
Гармаш И.Ю. Модернизация системы государственного управления в странах постсоветского пространства
Мельник М.В. Стратегічні напрямки інформаційної політики Скандинавських країн: досвід для України
Намчук В.А. Розвиток соціальної держави в країнах ЄС
Свірідов І.І. Закордонний досвід формування та розвитку економічної основи місцевих органів влади

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Theory and History of Public Administration

Dziundziuk V.B. State Role Changing Under the Influence of Globalization
Domarkas Vladislavas. Current Change of Public Administration Paradigm
Kuznetsov А.О. Legend ideas of social justice in the utopian socialists works (part one)
Lopushniak H.S. Institutional Support to State Social Policy: Theoretical Aspects of the Problem
Popovych N.H. Cognitive Field of Public Administration in the Linguistic Paradigm
Shubin S.P. Morally-Ethical Problems Of The Political Marketing Studies In Public Administration
Kotukov O.A. New public management in the countries a postsocialist camp and opportunities of the statement of his principles in Ukraine
Oliinyk D.V. Effective State: Essence, Content, Features
Меlnychenko A.О., Dypko S.S. Resocialization prisoners as part of the state penitentiary policy
Sychova V.V. The models of the influence of political opposition on the public administration

2. Mechanisms of Public Administration

Zhovnirchyk Ya.F. Public Administration Mechanisms in Political and Geopolitical Regional Development
Babaiev V.Yu. Public Regulation Technology Applied for the Development of Agricultural Cooperation
Grabelnikov V.A. Analysis of Government Regulation' Methods in the Transport System
Dombrovska S.M. Mechanisms of Public Policy Implementation in Higher Education
Kiktenko O.V. Providing for Effective Public Administration and State Stock Market
Kuzmenko S.G. Social Protection Of Population As Component Of Social Management: System Approach
Lemishko B.B. Improving Financial and Economic Mechanisms of Public Administration of Out-of-Hospital Inpatient Medical Aid
Nepomniashchii O.M. Stimulating Approach to State Housing Programs Implementation
Sobol R.H. State Influence on the Development of Domestic Insurance Market
Dorosh T.L. Main Principles of Public Administration in the Field of Culture
Kovalenko V.M. Land Cadastre as a Managerial Mechanism for Land Resources
Drobyazko A.M. Peculiarity Of Decision-Making In Condition Of Public Administration
Otdielientsev Ye.O. Current Issues Of Public Administration in The Context Of Neoliberal Globalization
Маrtynyuk M.S. Strategy Working-out Process in Authority Organs

3. Regional Administration and Local Government

Krutii O.M. Social Dialogue Technologies between Local Authorities and the Public
Kravchenko Zh.D. Public Regulation of First-Aid System in Higher Educational Establishments (Kharkiv)
Kramarenko L.V. Implementing Modern Technologies in Social Protection of Large Families (Yalta)
Bychenko L.A. Topical Issues of Urban Agglomerations

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Karamyshev D.V., Karamysheva L.Ye. Organizational and Legal Bases Ensuring the Collection and Accounting of a Single Contribution to a Compulsory State Social Insurance
Kozlov K.I. Social Capital Development in Terms of Political Modernization of Authorities
Kryvachuk L.F. Improving Regulatory Mechanism of Social and Legal Protection of Orphans and Children Deprived of Parental Care: Establishing the Legal Status
Kuzniakova T.V. Genesis of periodic printed press in Ukraine
Moroz V.М. Correlation of Citizens' Political Rights to the Development of Labor Potential
Olіinуk O.L. Traditions of Governance in Policies and Practices of Hetman P. Sagaidachnyi
Rosenko M.I. Transformation of mechanism of forming of Verkhovna Rada of Ukraine and its influence to the Parliament structuring during 1990 – 2007
Fedoriv T.V. New Approaches to the Legislative Governance of Interaction between Public Authorities and the Mass Media
Foigt N.A. Legal and Organizational Mechanisms Ensuring Health Care for People of Advanced Age in Ukraine: Problems and Solutions
Shumliaieva I.D. Legal Division of State Supervision and Control for Observance of Labour Legislation
Aleksandrov K.A. Regulating State Financing of Political Parties in Modern Russia
Vlasov V.H. Political and Legal Mechanisms of Public Administration as a Basis for International Relations of Regions
Levchenko N.V. Ukrainian National State Idea in Public Administration Science
Nakhod M.A. Factors and Development Criteria for Electoral Systems, their Significance for Electoral Process Administration
Strilets Yu.P. Accountability Principle in the Context of "Good Governance"
Degtyaryova I.О. Regional Competition: Essence, Evolutionary Conditionality And Trends Development

5. Public Service: Aspects and Practices

Diulina V.V. Managerial Personnel in Complex Social Systems
Mohylnyi S.А. Innovative Technologies Applied to Form Local Officials' Positive Image
Petrishche V.I. Public Servants' Intellectual Potential in the Development of Local Authorities
Kharchenko A.A. Reformation of Public Servant's Professional Education in Modern Conditions
Shchehortsova V.M. Management of Public Servants' Motivation in Executive Bodies of Ukraine
Berezhnyi V.O. Reformation of Public Service in France
Grigoriu A.A. Public Service in Promotion and Observance of Human Rights

6. Globalization and Integration Processes

Drobot I.O., Protsiv O.R. Developing Public Regulation of Ukrainian Hunting to Adapt it to the EU Conditions
Boklah V.A. Public Administration of Land Resources: Foreign Experience
Zhadan O.V. International Labour Organization in a Global System of Social-Labor Relations
Мalik Ye.N., Zaslonkina O.V. Development of the Socio-Cultural Field in Russian Federation: Organizational and Managerial Aspects
Garmash I.Yu. Modernization of Public Administration in the Post-Soviet Countries
Melnyk M.V. Strategic Fields of Information Policy in Scandinavian Countries: Experience for Ukraine
Namchuk V.A. Development of a Social State in the EU Countries
Sviridov I.I. Forming and Developing the Economic Basic for Local Authorities: Foreign Experience

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння