ХарРІ НАДУ

№ 2(44) / 2013

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Бульба В. Г., Поступна О. В., Степанко О. В. Державна гуманітарна політика України щодо розвитку освіти: механізми реалізації
Мороз В. М. Інституціональні можливості трудового потенціалу в контексті державного управління інституційними змінами
Степаненко С. В. Проблеми теорії і методології державного регулювання економічного розвитку в умовах трансформаційних змін у суспільстві
Бережний В. О. Сучасні концепції публічного управління
Шурма І. М. Соціальний захист інвалідів як об'єкт державного управління

2. Механізми державного управління

Домбровська С. М. Державні механізми менеджменту якості вищої освіти України
Вітренко-Хрустальова Т. М. Концептуальні засади стратегії державного регулювання інноваційного розвитку економіки України
Колєнов О. М. Сучасний стан охорони довкілля в Україні та результативність державної екологічної політики
Помаза-Пономаренко А. Л. Розвиток системи державного регулювання земельно-орендних відносин

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Сухінін Д. В. Основні підходи, принципи та методи проведення оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг у рамках системи управління якістю "Найкраща якість"
Терещенко Д. А. Система державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону: теоретико-методологічний аспект
Монастирний В. М. Шляхи вдосконалення державного регулювання міжрегіонального співробітництва
Гнатенко А. І. Теоретичні підходи до визначення механізму стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком
Мусєєв М. С. Сучасні практики управління розвитком місцевої інфраструктури
Волик С. В. Впливи спортивних мегаподій у процесі забезпечення "полюсів зростання" та "осей розвитку"

4. Політичні та правові засади державного управління

Бублій М. П. Основні характеристики взаємодії громадянського суспільства та держави
Вировий С. І., Дяченко Н. П. Теоретико-методологічні аспекти соціально-політичних прогностичних досліджень
Криштанович М. Ф. Місце і роль органів внутрішніх справ у системі забезпечення національної безпеки України
Селютіна Н. Ф. Модель взаємодії влади та населення на рівні індивіда
Собченко В. В. Правове регулювання часу відпочинку
Семенов В. М. Історіографія питання організації діяльності органів влади Слобідської України у другій половині XVII – XVIII ст.
Садовська А. Л. Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами
Попов С. А. Обґрунтування методики проведення верифікаційного дослідження

5. Державна служба: аспекти та практики

Садковий В. П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України
Коновалова М. В. Організація та функціонування державної служби України в умовах інноваційного розвитку
Сторожев Р. І. Досвід формування позитивного іміджу державної служби: порівняльний аналіз

6. Глобалізаційні та інтеграційні процеси

Глуховенко Ю. М., Труш А. О. Политика России и Европейского Союза в сфере гражданской защиты: исторические и правовые аспекты
Янчжен Шуан. Основные результаты и перспективы развития общественных организаций Китая
Хайфен Чжен. К вопросу о формировании китайским правительством национальной инновационной системы
Сергєєва О. Ю. Мовний чинник у формуванні та розвитку територіальної громади: європейський досвід
Шатило О. А. Механізми забезпечення національних економічних інтересів в енергетичній сфері: досвід США
Ель-Шаманді С. Х. Державне регулювання українсько-польської інвестиційної діяльності на центральному та регіональному рівнях

7. Соціальна і гуманітарна політика

Ткач О. І., Ларіна Н. Б. Взаємна відповідальність держави і суспільства в соціальній політиці як чинник політичного розвитку
Дорошенко В. С. До питання управління соціальною сферою
Лунячек В. Е., Лунячек Н. О. Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні
Меляков А. В. Концептуальні підвалини гуманітарної політики України: до історії формування

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Bulba V. H., Postupna О. V., Stepanko О. V. State humanitarian policy in 7 Ukraine on development of education: implementation mechanisms
Moroz V. M. Institutional possibility of labor potential in public administration of institutional changes
Stepanenko S. V. Theoretical and methodological issues of state regulation of economic development under transformational changes in society
Berezhnyi V. O. Current conception of public administration
Shurma I. M. Social protection of disabled people as object of public administration

2. Mechanisms of Public Administration

Dombrovska S. M. State mechanisms of management in quality of higher education in Ukraine
Vitrenko-Khrustaliova T. M. Conceptual bases for state regulation strategy of innovation development of economy in Ukraine
Kolienov O. M. Current condition of environmental protection in Ukraine and effectiveness of state environmental policy
Pomaza-Ponomarenko A. L. Development of state regulation system of land lease relations

3. Regional Administration and Local Government

Sukhinin D. B. Basic approaches, principles and methods of evaluation, monitoring and quality control of local services within quality management system "The Best Quality"
Tereshchenko D. A. System of state regulation of regional labor potential development: theoretical and methodological aspect
Monastyrnyi V. M. Ways of state regulation improvement of interregional cooperation
Hnateko A. I. Theoretical approaches to strategic planning mechanism in public administration of regional development
Musieiev M. S. Current practices of management by local infrastructure development
Volik S. V. Influence of Sports Mega-Events in the Course of Supporting "Growth Poles" and "Development Axes"

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Bublii M. P. Main characteristics of interaction between civil society and state
Vyrovyi S. I., Diachenko N. P. Theoretic-methodological aspects of socio-political prognostic research
Kryshtanovych M. F. Place and role of internal affairs bodies in national security system of Ukraine
Seliutina N. F. Model of interaction between power and population at individual level
Sobchenko V. V. Legal regulation in period of rest
Semenov V. M. Historiography in organization of power bodies activity of Slobodska Ukraine in second half of XVII – XVIII century
Sadovska A. L. Strengthening guarantees of law to public information in communication system between state and citizens
Popov S. A. Justification of the technique of carrying out verification research

5. Public Service: Aspects and Practices

Sadkovyi V. P. State mechanisms of reformation and becoming of the system of preparation of specialists of civil defence in Ukrain
Konovalova M. V. Organization and function of public service of Ukraine in innovative development
Storozhev R. I. Experience in formation of positive image of public service: comparative analysis

6. Globalization and Integration Processes

Hlukhovenko Yu. M., Trush A. O. Policy in Russia and European Union in civil protection: historical and legal aspects
Shuang Yanzhen. Basic results and perspectives in development of public organizations of China
Zheng Haifeng. On issue about national innovative system formation by Chinese government
Serhieieva O. Yu. Language factor in formation and development of territorial society: European experience
Shatylo O. A. Mechanisms of national economic interests in energy sphere: from experience of USA
El-Shamandi S. H. State regulation of Ukrainian-Polish investment activity at central and regional levels

7. Social and Humanitarian Policy

Tkach О. І., Larina N. B. Mutual responsibility of state and society in social policy as factor of political development
Doroshenko V. S. On issue of management in social sphere
Lunyachek V. E., Luniachek N. O. Ethical component as a condition for effective development of education in Ukraine
Meliakov A. V. Conceptual bases of humanitarian policy in Ukraine: to history of formation

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння