ХарРІ НАДУ

№ 1(45) / 2014

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Лунячек В. Е. Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.)
Гайдученко С. О. Інституалізація організаційної культури в публічному управлінні
Котуков О. А. Феномен глобалізації та його вплив на сучасне державне управління
Червякова О. В. Зміна принципів і пріоритетів державного управління в умовах суспільних змін

2. Механізми державного управління

Статівка Н. В., Батюк А. А. Подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці методами державного регулювання
Андреєв С. О. Ключові чинники деструктивного впливу на стабільність єдиної державної системи цивільного захисту
Гончаренко М. В. Сутність фінансового механізму реалізації стратегії сталого розвитку території
Кравченко С. Г. Державний архітектурно-будівельний контроль як засіб державної політики розвитку урбанізованих територій
Олефіренко О. В. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні
Колєнов О. М. Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні
Горецький А. І. Формування державних механізмів розвитку рекреаційної сфери
Костенко В. О. Актуалізація процесу вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України
Коваленко Н. В. Державно-приватне партнерство як елемент інституціоналізації сучасного ринку нерухомості

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Бєлова Л. О. Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого самоврядування
Наконечний В. В. Місто як об’єкт державного управління: теоретичний аспект
Козаченко Ю. П. Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід
Кутьков В. П. Формування програми соціально-економічного розвитку регіону на принципах маркетингу
Парамонов А. О. Проблеми теорії та методології територіальної організації влади в Україні

4. Політичні та правові засади державного управління

Дрешпак В. М., Титаренко О. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні
Даудова Г. В. Соціальний контроль над діяльністю органів влади: політико-управлінський аспект
Стрельцов В. Ю. Еволюція підходів до управління інтеграційними процесами
Васильєв О. С. Реалізація державної політики у сфері формування представницьких органів влади в дисертаційних дослідженнях сучасних українських науковців
Гриневич В. В. Інститут президентства та органи місцевого самоврядування в Україні: досвід і перспективи взаємодії
Коновалов Л. С. Стандарти аудиту як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів
Лазько О. М. Проблеми етнополітики у класичних теоріях та в сучасних етнополітичних концепціях
Маленко Г. Ю. Еволюція нормативно-правової бази в галузі забезпечення екологічної безпеки в Україні
Олефіренко С. В. Особливості діяльності Державної реєстраційної служби України на сучасному етапі
Салієнко О. О. Форми взаємодії законодавчої та виконавчої влад в України
Дорошенко В. С. Економіка держави та фактори забезпечення її конкурентоспроможності

5. Державна служба: аспекти та практики

Орлов О. В., Онищенко Ю. М. Державна політика підготовки кадрів з попередження кіберзлочинності в Україні
Золотарьов В. Ф. Зарубіжний досвід організаційного та кадрового забезпечення органів влади
Кузнецова М. В. Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя модернізації державної служби України: зарубіжний досвід

6. Глобалізаційні та інтеграційні процеси

Толкованов В. В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції
Криштанович М. Ф. Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України
Мирна Н. В., Мирошниченко Т. В. Місце та роль транскордонного співробітництва в регіональному розвитку та інтеграційних процесах
Хашиєва Л. В. Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства
Хірамагомедов М. Г. Напрямки трансформації механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в умовах інтеграційних процесів

7. Соціальна і гуманітарна політика

Жадан О. В. Пріоритетні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні
Меляков А. В. Деліберативна політика: теорія та практика застосування у вирішенні завдань гуманітарного розвитку
Афанасьєва Ю. В. Чинники дисфункції сучасної української сім’ї як об’єкта державної демографічної політики
Лопатченко І. М. Генезис системи соціальної підтримки дітей-сиріт у контексті сучасної соціальної політики Української держави
Россохатський П. М. Основні напрями державного управління у сфері соціального захисту молоді

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Luniachek V. E. Development of Education Management Theory in Ukraine and Worldwide in Modern Time (After 1991)
Haiduchenko S. O. Institutionalization of Organizational Culture in Public Administration
Kotukov O. A. Genesis of Scientific Opinions on the Category of “Space”: from Ancient Greece till Nowadays
Cherviakova O. V. Change of Principles and Priorities in Public Administration under the Conditions of Social Changes

2. Mechanisms of Public Administration

Stativka N. V., Batiuk A. A. Overcoming Disbalance on the Youth Job Market by Means of Public Regulation
Andreiev S. O. Key Factors of Destructive Influence on the Stability of Sole Public Civil Protection System
Honcharenko M. V. Core of the Financial Mechanism for Realization of Steady Territorial Development Strategy
Kravchenko S. H. Public Architecture and Construction Control as a Means of Public Policy for Urbanized Territories Development
Olefirenko O. V. Visionary Basis for Forming Environmental Management in Ukraine
Kolienov O. V. Improvement Courses for the Mechanism of Forming and Implementing Public Environmental Policy in Ukraine
Horetskyi A. I. Formation of Public Development Mechanisms for Recreational Domain
Kostenko V. O. Actualization of Improvement Process for Public Administration in Civil Protection Domain in Ukraine
Kovalenko N. V. Puplic-private partnership as a part of the institutionalization of the modern real estate market

3. Regional Administration and Local Government

Belova L. O. Reformation of Educational Management under the Condition of Decentralisation of Local Self-Government
Nakonechnyi V. V. City as an Object of Public Administration: Theoretic Aspect
Kozachenko Iu. P. Local Finances as an Important Source of Local Self-Government: Theoretic Approach
Kutkov V. P. Forming the Program of Region’s Social and Economic Development by the Marketing Principles
Paramonov A. O. Theory and Methodology Issues in Territorial Organization of Authority in Ukraine

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Dreshpak V. M., Tytarenko O. M. Expert Millieu Formation as a Part of Assessing Informational Society Development in Ukraine
Daudova H. V. Social Control over the Activity of Authorities: Political and Administrative Aspect
Streltsov V. Iu. Evolving approaches to integration processes administration
Vasyliiev O. S. The Issue of Public Policy Realization in the Formation of Representative Authorities in Dissertation Research of Modern Ukrainian Scientists
Hrynevych V. V. The Institute of Presidency and Local Self-Government Authorities in Ukraine: Experience and Cooperation Prospectives
Konovalov L. S. Audit Standards as an Element of Mechanism for Public Audit of Public Finances Efficiency
Lazko O. M. Ethnic Policy Issues in Classic Theories and in Modern Ethnopolitical Concepts
Malenko H. Iu. Evolution of Rules and Regulations in Environmental Safety Provision in Ukraine
Olefirenko S. V. Performance Peculiarities of State Registration Service of Ukraine at the Present Stage
Saliienko O. O. Forms of Cooperation between Legislative and Executive Authorities in Ukraine
Doroshenko V. S. State's economy and mechanisms of the competitiveness provision

5. Public Service: Aspects and Practices

Orlov O.V., Onyshchenko Iu.M. Public Policy of Staff Training in Preventing Cybercrime in Ukraine
Zolotariov V. F. Foreign Experience of Organizational and Staff Provision of Authorities
Kuznetsova M. V. Competence-Based Approach as a Methodological Basis for Modernization of Public Service in Ukraine: Foreign Experience

6. Globalization and Integration Processes

Tolkovanov V. V. Role of international organizations in promoting good governance and sustainable development in the context deployment of globalization and integration
Kryshtanovysch M. F. Public Control over Rules and Regulations for Internal Affairs Institutions’ Performance in the Provision of National Security in Ukraine
Myrna N. V., Myroshnychenko T.V. Place and Role of Transborder Cooperation in Regional Development and Integrational Processes
Khashyieva L. V. Multiple Identity: Realia of Globalized Society
Khiramahomedov M. H. Transformation Courses of Mechanism for Public Regulation of Crop Market Development under the Conditions of Integrational Processes

7. Social and Humanitarian Policy

Zhadan O. V. Priority Courses for Public Regulation of Social and Labour Relations in Ukraine
Meliakov A. V. Deliberative Policy: Theory and Practice of Application when Solving Tasks of Humanitarian Development
Afanasiieva Iu. V. Factors of Dysfunction in Modern Ukrainian Family as in an Object of Demographic Policy
Lopatchenko I. M. Genesis of the Social Support System of Orphaned Children in the Context of Modern Social Policy of the Ukrainian State
Rossokhatskyi P. M. Main Directions of Public Administration in the Social Protection of Youth

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння