ХарРІ НАДУ

№ 2(46) / 2014

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Жадан О. В. Механізм державного моніторингу соціально-трудових відносин: теорія та практика формування
Дубінська В. О. Теоретичні засади дослідження політичного лідерства в системі державного управління

2. Механізми державного управління

Ромін А. В. Механізми державного реформування системи управління вищими навчальними закладами
Ульянченко Ю. О., Косенко А. В. Державна політика щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку
Кучерява К. Я. Кооперація в аграрному секторі економіки України як об’єкт державного регулювання
Гарбариніна В. Ю. Сутність і принципи впровадження державно-приватного партнерства в Україні
Журба О. О. Особливості застосування механізму державно-приватного партнерства в діяльності туристичних підприємств
Коновалов Л. С. Механізм контролю якості державного аудиту ефективності використання публічних коштів
Нарожний С. М. Теоретичні засади організації державно-приватного партнерства
Сисоєва С. І. Механізми управління туристичним бізнесом в Україні
Тірусь Б. Ю. Стратегічні напрями модернізації економіки на державному рівні

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Ворона П. В., Костіна Н. А. Досвід проектної діяльності органів місцевого самоврядування Полтавської області в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування за період 2011 – 2014 рр.
Гончаренко М. В. Податок на нерухомість як джерело зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід
Котковский В. Р. Особливості місцевих співтовариств як політико-соціальних акторів
Кравченко С. Г. Державна політика щодо екологічних аспектів територіального розвитку
Шпортюк Н. Л. Концептуальне осягнення місцевого самоврядування в Європейській муніципальній науці: досвід для України
Коняєв Є. А. Міське самоврядування Слобожанщини: проблеми позиціювання в управлінській системі другої пол. XVII – поч. XVIII ст.
Торгало Т. О. Механізми формування та реалізації проектів регіонального розвитку як об’єкт державного управління
Шапоренко Д. Е. Формування умов становлення ринку праці в регіональних програмах

4. Політичні та правові засади державного управління

Майстро С. В., Труш О. О. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні
Червякова О. В. Правові заходи щодо створення підґрунтя розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін
Солоха М. Т. Формування правового механізму державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект
Білоконь М. В. Суспільство та держава в контексті інтеграції соціально-політичних систем
Красіловська З. В. Деякі аспекти медіації у країнах Митного Союзу
Федорук Є. І. Лідерська компетентність як рушійна сила та фундаментальна основа успіху
в логістиці
(оновлено 21.05.2015)

5. Державна служба: аспекти та практики

Лунячек В. Е. Призначення кадрів у сфері освіти: зміна процедури потребує реальних кроків
Конотопцева Ю. В. Нормативно-правові засади процедури вступу на державну службу в Україні
Карапетян А. О. Удосконалення кадрово-мотиваційного механізму державного управління системою вищої освіти в Україні
Харламова Ю. Є. Дослідження механізмів підготовки фахівців служби цивільного захисту на прикладі європейських країн

6. Глобалізаційні та інтеграційні процеси

Ларіна Н. Б. Перспективи становлення європейської соціальної моделі
Абрамова Д. С. Зарубіжний досвід формування та реалізації мовного законодавства і можливості його використання в Україні
Александрович О. О. Історичний досвід та організаційно-правові гарантії незалежного державного фінансового контролю в Польщі
Левадний Д. С. Транснаціональні корпорації як феномен концентрації активів, як спосіб монополізації та дисбалансу державного управління України
Савченко С. В. Еволюція переходу інформаційного суспільства в “суспільство знань” у добу глобалізації
Юр’єва О. І. Аналіз та узагальнення європейського досвіду механізму державного управління податковим боргом

7. Соціальна і гуманітарна політика

Сичова В. В., Рябченко О. Л. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-хх рр.
Рогова О. Г. Державна політика стандартизації в системі охорони здоров’я в Україні
Вавренюк С. А. Науково-теоретичні засади програмно-цільового управління розвитком фізичної культури і спорту для студентської молоді
Мотречко В. В. Молодь як суб’єкт державотворчих процесів: теоретичні засади

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Zhadan O. V. Mechanism for State Monitoring of Social and Labour Relations: Theory and Practice of Formation
Dubinska B. O. Theoretic Principles for Researching Political Leadership in The System of Public Administration

2. Mechanisms of Public Administration

Romin A. V. Mechanisms for State Reformation of Higher Education Institutions Management System
Ulianchenko Yu. O., Kosenko A. V. State Policy for Developing the Infrastructure of Agricultural Market
Kucheriava K. Ya. Cooperation in Agricultural Sector of Ukraine as Object of Government Regulation
Harbarynina V. Yu. Essence and Principles of Implementing Public-Private Partnership in Ukraine
Zhurba O. O. Peculiarities of Applying The Mechanism of Public-Private Partnership in The Activity of Tourist Enterprises
Konovalov L. S. The Mechanism for Controlling the Quality of Audit Efficiency of Public Funds
Narozhnyi S. M. Theoretical Principles for Organization of Public-Private Partnership
Sysoieva S. I. Mechanisms for Managing Touristic Business in Ukraine
Tyrus B. Y. Strategic Directions modernization of the economy at the state level

3. Regional Administration and Local Government

Vorona P. W., Kostina N. A. Project Activity Experience of Poltava Local Self-Government Institutions within All-Ukrainian Contest of Projects and Programs for Local Self-Government Development in 2011-2014
Honcharenko M. V. Real Property Tax as Source of Strengthening Financial Autonomy of Local Governments: Domestic Realities and International Practice
Kotkovskyi V. R. Peculiarities of Local Communities as Political and Social Actors
Kravchenko S. H. State Policy for Environmental Aspects of Territorial Development
Shportiuk N. L. Conceptual Comprehension of Local Self-Government in European Municipal Science: Experience for Ukraine
Koniaiev Ye. A. Municipal Self-government of Slobozhanshchyna: Problems of Positioning in Administrative System of Second Half of 17th – Beginning of 18th Centuries
Torhalo T. O. Mechanisms for Forming and Implementing Regional Development Projects as An Object of Public Administration
Shaporenko D. E. Developing Conditions for Labor Market Formation in Regional Programs

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Maystro S. V., Trush O. O. Normative and Legal Mechanism for Public Administration of Civil Protection in Ukraine
Cherviakova O. V. Legal Measures of Building Background for Developing Public Administration Transformation Mechanisms Under Social Changes
Solokha M. T. Forming Legal Mechanism for Public Regulation of Water Supply Potential of Ukraine: Historical Aspect
Bilokon M. V. Society and State in The Context of Social and Political Systems Integration
Krasilovska Z. V. Certain Aspects of Mediation in the Customs Union Countries
Fedoruk Ye. I. Leadership Competence as A Moving Force and A Foundation of Success in Logistics

5. Public Service: Aspects and Practices

Luniachek V. E. Assigning Staff in Education: Change of Procedure Requires Concrete Steps
Konotoptseva Yu. V. Normative and Legal Principles of Entering Public Service in Ukraine
Karapetian A. O. Improving the Mechanism for Staff Motivation in Public Administration of Higher Education in Ukraine
Kharlamova Yu. Ye. Research of Mechanisms for Preparing Civil Protection Servants Through The Example of European Countries

6. Globalization and Integration Processes

Larina N. B. Establishment Prospectives of European Social Model
Abramova D. S. Foreign Experience of Forming and Realizing Language Legislation and Possibilities of Its Implementation in Ukraine
Aleksandrovych O. O. Historical Experience, Organizational and Legal Guarantees of Independent Public Financial Control in Poland
Levadnyi D. S. Transnational Corporations as A Phenomenon of Assets Concentration, as A Way to Monopolize and Disbalance Public Administration of Ukraine
Savchenko S. V. Evolution of Shift from Informational Society to “Knowledge Society” in The Age of Globalization
Yurieva O. I. Analysis and Generalization of European Experience in Public Administration Mechanism for Tax Debt

7. Social and Humanitarian Policy

Sychova V. V., Riabchenko O. L. Ways of Improving Mechanisms for State Regulation of Marriage in Ukraine in 1920s – 2010s
Rohova O. H. State Standartization Policy in Healthcare System in Ukraine
Vavreniuk S. A. Scientific and Theoretic Principles of Program and Target Management of Physical Culture and Sports Development for Students
Motrechko V. V. Youth as a subject of public administration: theoretical aspects

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння