ХарРІ НАДУ

№ 1(47) / 2015

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Ульянченко Ю. О. Методологічні підходи до формування кластерної політики в аграрній сфері
Cеменець-Орлова І. А. Організаційне проектування в контексті управління розвитком освіти: теоретичний аналіз
Червякова О. В. Інтегрована система чинників впливу на систему державного управління
Грабар Н. С. Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні
Дуков Д. Ф. Аналіз сутності поняття “механізм державного управління” та побудова його узагальненого визначення
Кухарева Г. П. Упровадження нового публічного менеджменту у світову та вітчизняну практику публічного управління
Ричкіна Л. В. Теоретичні основи управління проектним процесом на рівні територіальної громади
Фінкільштейн О. В. Особливості застосування понять “державне управління” та “державне регулювання” у сфері вищої освіти
Попов С. А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення

2. Механізми державного управління

Домбровська С. М. Державне регулювання якісного розвитку національної системи освіти України
Кравченко Т. А. Розвиток села за допомогою сільських громад: новації суспільної політики в Україні
Майстро С. В. Напрями вдосконалення механізму державного управління фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах
Мельниченко О. А., Пушкарьова В. І. Протидія рейдерству як складова державної політики щодо економічної безпеки
Соболь О. М., Олениченко Ю. А. Сутність базових понять у сфері державного управління безпекою поводження з твердими побутовими відходами
Бєлай С. В. Перспективні складові державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні
Ватковська М. Г. Формування інформаційної системи управління освітою як етап модернізації інформаційного забезпечення державного управління у галузі освіти України
Грибко О. В. Створення національної системи біологічної безпеки як пріоритетний напрям державного регулювання якості та обігу нових типів продуктів харчування
Євдокимов В. О., Жук В. М. Державне регулювання розвитку водогосподарського комплексу шляхом упровадження інтегрованого підходу управління водними ресурсами за басейновим принципом
Круглов В. В. Публічне адміністрування в процесі державно-приватного партнерства
Стоян О. Ю. Публічне управління у сфері відновлювальної енергетики України: ключові тенденції та шляхи подальшого розвитку
Трещов М. М. Перспективи впровадження бюджетного федералізму в Україні
Узунов Ф. В. Формування ефективних інструментів реалізації державно-приватного партнерства України
Волошин О. Л. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання
Євдокімов В. А. Удосконалення підходів до функціонування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі
Заверуха М. М. Системний аналіз сутності та закономірностей функціонування тіньової економіки
Суворов В. П. Модернізація організаційно-адміністративного механізму державного регулювання земельних відносин при плануванні та забудові територій

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Ковальчук В. Г. Державне управління в європейських моделях регіонального розвитку: досвід для України
Ковальова О. М. Організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування
Кравченко С. Г. Державна політика щодо стратегії розвитку урбанізованих територій малих історичних міст
Ундір В. О. Механізми співпраці об’єднань громадян і місцевих органів виконавчої влади в процесі формування та реалізації державної політики
Беззубко Б. І. Стан державних механізмів планування розвитку територій
Бізікін С. В. Періодизація нормативно-правової бази регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні
Звіздай О. В. Нормативно-правові засади розвитку місцевого самоврядування в Україні
Лукіша Р. Т. Державна політика розвитку регіонів України: особливості механізму формування та реалізації
Пальоха В. В. Особливості реалізації експертно-аналітичної функції громадських рад при виконавчих комітетах місцевих рад на сучасному етапі державотворення
Пастух К. В. Формування та механізми реалізації державної економічної політики на регіональному рівні
Сахарук О. П. Удосконалення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління освітою
Орел Ю. Л. Нециклічна криза економіки Україні в період з 2013 по 2015 роки: причини виникнення та шляхи подолання

4. Політичні та правові засади державного управління

Крюков О. І., Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи
Криштанович М. Ф. Європейський досвід державного управління органами поліції та можливості його використання в Україні
Федоров Г. О. Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні

5. Державна служба: аспекти та практики

Громова С. О. Особливості становлення та сучасний стан системи професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні
Захуцький А. В. Сутність та механізм формування кадрового потенціалу Служби безпеки України
Поліщук І. В. Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців у Польщі

6. Світовий досвід державного управління

Григорова М. О. Державний контроль за створенням, випробуванням та використанням організмів з новими властивостями: досвід Канади
Матвейчук Л. О. Досвід електронного оподаткування в Естонії та можливості адаптації в Україні
Гайдаш Д. С. Фінансування системи охорони здоров’я Польщі: досвід для України
Гонтар З. Г. Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС
Торгало Т. О. Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку США: уроки для України

7. Соціальна і гуманітарна політика

Бульба В. Г., Федченко О. В. Аксіологічні основи соціальної реклами як ресурсу управління соціальним розвитком
Сичова В. В., Кіндякова К. С. Соціальний діалог як інструмент інтеграції гендерної рівності у сферу праці органами влади (на прикладі м. Харкова)
Ромін А. В. Удосконалення державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів
Баглик В. С. Механізми формування молодіжної політики на міжнародному рівні
Кожушко Н. І. Обґрунтування моделі державної молодіжної політики в умовах розширення транскордонного співробітництва України
Луценко Т. А. Механізми державного регулювання інтеграції науки в Україні
Петрик О. Л. Теоретико-методологічні засади класифікації прав та гарантій науково-педагогічних працівників
Рибчич І. Є. Публічне адміністрування процесу реалізації особистості у спорті: соціально-філософський аспект

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Ulianchenko Iu. O. Methodological approaches to Claster Policy Formation in Agrarian Field
Semenets-Orlova I. A Organizational projecting in the context of Education development administration: theoretical analysis
Cherviakova O. V. Integrated system of factors of influence on public administration system
Grabar N. S. Ways of administrative services advancement in Ukraine
Dukov D. F. Analysis of the essence of “mechanism of public administration” and its general definition formation
Kuhareva G. P. New Public Management introduction in the world and home public administration practice
Rychkina L. V. Theoretical basis of project process management at the level of territorial community
Finkilshtein O. V. The specific features of terms “public administration” and “state regulation” in the field of higher education
Popov S. A. Innovative reform of public administration: methodological support for the adoption and implementation of the strategic decisions

2. Mechanisms of Public Administration

Dombrovska S. M. State regulation of qualitative development of national system of education in Ukraine
Kravchenko T. A. Village development by means of village communities: social policy innovations in Ukraine
Maistro S. V. The ways of advancement of mechanisms of public administration of financial-economic security of Ukraine in modern conditions
Melnychenko O. A., Pushkariova V. I. Counteraction to raiders as a component of state policy as for the economic security
Sobol O. M., Olenychenko Iu. A. The essence of the basic terms in the field of public administration of secure treatment with hard waste
Bielai S. V. Perspective components of state mechanisms of counteraction to crisis phenomena of social-economic character in Ukraine
Vatkovska M. G. Formation of information system of education management as a stage of modernization of informational supply for public administration in the field of education in Ukraine
Grybko O. V. Formation of national system of biological security as a priority direction of state regulation of quality and turnover of new types of food products
Ievdokymov V. O., Zhuk V. M. State regulation of water economic complex through introduction of integrated approach to water resources management on the basis of the basin principle
Kruglov V. V. Public Administration in the process of state-private partnership
Stoian O. Iu. Public Administration in the field of renewable energy of Ukraine: key tendencies and ways of further development
Treshchov M. M. Perspectives in budget federalism introduction in Ukraine
Uzunov F. V. Formation of effective instruments of state private partnership implementation in Ukraine
Voloshyn O. L. Alternative energy development in Ukraine: modern conditions and efficiency of state regulation mechanism
Ievdokimov V. A. Advancement of approaches to functioning of mechanisms of state regulation of power industry development
Zaveruha M. M. System analysis of the essence and regularity of shadow economic functioning
Suvorov V. P. Modernization of organizational administrative mechanism of state regulation of land relations in planning and territories building

3. Regional Administration and Local Government

Kovalchuk V. G. Public administration in European models of regional development: experience for Ukraine
Kovaliova O. M. Organizational supply of representative bodies of local self-government activity
Kravchenko S. G. State policy of strategy development of urban territories of small historical places
Undir V. O. Mechanisms of cooperation between association of citizens and local executive bodies in the process of public administration formation and implementation
Bezzubko B. I. Тhe condition state mechanisms planning of areas
Bizikin S. V. Periodization of normative legal basis of regulation of land relations by local self-government authorities in Ukraine
Zvizdai O. V. Normative legal basis of local self-government development in Ukraine
Lukisha R. T. State policy of regional development in Ukraine: specific features of formation and implementation mechanism
Palioha V. V. Specific features of implementation of expert analytical function of society councils under executive committees of local councils at the modern stage of state building
Pastuh K. V. Formation and mechanisms of implementation of state economic policy at regional level
Saharuk O. P. Advancement of duties of local self-government authorities in the field of education administration
Orel Iu. L. Acyclic economic crisis in Ukraine in the period from 2013 to 2015: reasons of appearance and the ways of overcoming

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Kriukov O. I., Bielska T. V. Informational society: formation, development, perspectives
Kryshtanovych M. F. European experience of public administration of police bodies and possibility of its implementation in Ukraine
Fedorov G. O. Normative legal supply of foreign investing in Ukraine

5. Public Service: Aspects and Practices

Gromova S. O. Specific features of formation and modern condition of professional training of leading staff of the higher educational establishments in Ukraine
Zahutsky A. V. Essence and mechanism of staff potential formation of the Security Service in Ukraine
Polishchuk I. V. Mechanisms of development of professional potential of public servants in Poland

6. World Experience of Public Administration

Grygorova M. O. State control of formation, probation and usage of organisms with new particular characteristics: Canada experience
Matveichuk L. O. Electronic taxation experience in Estonia and adaptation possibilities in Ukraine
Gaidash D. S. Healthcare system financing in Poland: experience for Ukraine
Gontar Z. G. Public administration of charity fire system activity in Galychina and modern practice of fire charity in the EU countries
Torgalo T. O. Formation and implementation mechanisms of regional development project in the USA: lessons for Ukraine

7. Social and Humanitarian Policy

Bulba V. G., Fedchenko O. V. Axiological basis of social advertisement as a resource of social development administration
Sychova V. V., Kindiakova K. S. Social dialogue as an instrument of gender equality integration into the labor field by power bodies (Kharkiv example)
Romin A. V. State regulation advancement of higher educational establishments activity
Baglyk V. S. Formation mechanism of youth policy at international level
Kozhushko N. I. Upgrading of the state youth policy model in conditions of transborder cooperation enlargement in Ukraine
Lutsenko T. A. Mechanisms of state regulation of education integration in Ukraine
Petric O. L. Theoretical methodological basis of rights and guarantees classification of scientific pedagogical personnel
Rybchych I. Ie. Public administration process of personality realization in sport: social philosophical aspect

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння