ХарРІ НАДУ

№ 2(48) / 2015

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Бобровська О. Ю., Мунько А. Ю. Науково-прикладні засади інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління фінансовою децентралізацією
Гайдученко С. О. Ціннісний аспект організаційної культури публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства
Фоміцька Н. В. Підходи до визначення властивостей та складових соціальних систем

2. Механізми державного управління

Мельниченко О. А. Вплив структурних зрушень у національній економіці на споживчі настрої населення
Хашиєва Л. В. Глобалізація та ідентичність: взаємозв’язок глобального й локального
Ганущин С. Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування аут-технологій у державному управлінні
Алієва П. І. Організаційно-інформаційне забезпечення та механізми управління інноваційною активністю вищих навчальних закладів
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання банківської сфери в інтересах забезпечення фінансової безпеки України
Митник А. А. Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та бізнесу
Мороз С. А. Потенціали спеціальності “механізми державного управління” для дослідження проблематики державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів
Шепеленко О. Г. Державне управління інноваційною діяльністю (інституціональний аспект)

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Мамонова В. В. Організаційний механізм надання адміністративних послуг у громаді в умовах децентралізації
Ольшанський О. В. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення їх ресурсної спроможності
Гройсман В. Б. Децентралізація як засіб лібералізації державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів
Гончаренко М. В. Вплив бюджетно-податкової реформи на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
Дунаєв І. В. Закономірності та визначальні тренди регіонального розвитку і управління в умовах глобалізації та інтеграції
Кравченко С. Г. Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій малих історичних міст шляхом застосування кластерної моделі
Мазій Н. Г., Войтик О. Є. Інвестиційно-інноваційна діяльність та регіональні чинники формування привабливості регіонів
Гуменюк А. І. Регіональні особливості розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області на сучасному етапі
Барановська Т. М. Децентралізація влади як основний напрям вдосконалення державної політики розвитку територіальної громади
Котковський В. Р. Напрями реформування системи управління на місцевому рівні: соціологічний аналіз

4. Політичні та правові засади державного управління

Лашко А. О. Розвиток аналізу державної політики: історичний аспект
Шашула О. М. Політика Європейського Союзу у сфері охорони праці

5. Державна служба: аспекти та практики

Носик О. А. Компетентністний підхід в управлінні кадровим потенціалом

6. Світовий досвід державного управління

Дегтярьова І. О. Децентралізація та демократизація управління вищою освітою у Чеській Республіці
Александрович О. О. Модернізація системи державного фінансового контролю України в контексті імплементації світового досвіду

7. Соціальна і гуманітарна політика

Шведун В. О. Сутнісне дослідження дефініції “державна політика у сфері рекламної діяльності”

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Bobrovska O. Yu., Munko A. Yu. Scientific and applied principles of information and analytical support processes of financial decentralization management
Gaiduchenko S. A. Value aspect of public management organizational culture under conditions of information-oriented society formation
Fomitska N. V. Approaches to determining features and components of social systems

2. Mechanisms of Public Administration

Меlnychenko O. A. Impact of structural changes in national economy on consumer sentiment
Khashiyeva L. V. Globalization and identity: interrelation of global and local
Ganushchyn S. N. Theoretical and methodological aspects of out-technologies implementation in the practice of public administration
Alieva P. I. Оrganizational and information support and management mechanism innovation activity of higher education institutions
Denisyuk O. V. Mechanisms of state regulation of the banking sector in the interests of the financial security of Ukraine
Mytnyk A. А. Theoretical and conceptual models for state-business interaction
Moroz S. A. Advantages of the specialty of “the mechanisms of public administration” for a research of the issues of public administration by labor potential development of higher education institutions
Shepelenko E. G. State management of innovation (institutional aspects)

3. Regional Administration and Local Government

Mamonova V. V. Organizational mechanism of administrative services in the community in conditions of decentralization
Olshanskyi О. V. Combining local communities as a mechanism to ensure their resource capacity
Groisman V. В. Decentralization as a mean of public administration liberalization: the analysis of current research approaches
Goncharenko M. V. Fiscal reform impact on strengthening local government financial basis
Dunaiev I. V. Laws and determinant trends of regional development and governance under globalization and integration
Kravchenko S. G. State policy for development of urban areas small historic towns application by cluster model
Voityk O. Y., Maziy N. G. Investment-innovative activity and regional factors of forming of attractiveness of regions
Gumenyuk A. I. Regional features of tourism development in Ivano-Frankivsk region at the present stage
Baranovska T. M. Decentralization of power as the main directions of improvement of the state policy of territorial communities
Kotkovsky V. R. Areas of reforming the system of local governance: a sociological analysis

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Lashko A. O. Public policy analysis development: the historical aspect
Shashula O. M. EU policy on occupational safety

5. Public Service: Aspects and Practices

Nosyk O. A. Competence approach in development of personnel potential of public authorities

6. World Experience of Public Administration

Degtyarova I. O. Decentralization and democratization of higher education governance in Czech Republic
Aleksandrovych O. O. Modernization of state financial control system of Ukraine in terms of world experience implementation

7. Social and Humanitarian Policy

Shvedun V. A. Essential research of the definition “of state policy in the sphere of advertizing activity”

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння