ХарРІ НАДУ

№ 1(49) / 2016

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Бєлова Л. О., Карамишев Д. В. Запровадження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні
Гайдученко С. О. Розвиток організаційної культури публічного управління в контексті формування політико-управлінської еліти
Матвієнко В. В. Основні напрями державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні

2. Механізми державного управління

Коваленко М. М. ВОсобливості організації механізму державного регулювання банківського сектора із застосуванням положень тектології
Мельниченко О. А. Державне регулювання розвитку фізичної культури та спорту: аналіз проведених досліджень і виокремлення перспективних напрямів
Бурик З. М. Система методів державного регулювання сталого розвитку в Україні
Мельников О. С. Шляхи протидії корупції у сфері державних закупівель
Нікітенко С. В. Ефективність державного управління фізичною культурою та спортом в Україні
Базенко В. А. Теоретико-концептуальні моделі взаємодії держави та бізнесуФандрайзинг як додатковий фінансовий ресурс розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації
Глуха В. В. Актуальні проблеми та перспективи державної екологічної політики України
Сікало М. В. Теоретичні засади державного регулювання ринку зерна в Україні

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Мамонова В. В., Василега О. О. Збалансування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації
Дунаєв І. В. Специфіка модернізації в регіональній економічній політиці: базові передумови і фактори впливу
Кравченко С. Г. Державна політика щодо земельних відносин в умовах децентралізації урбанізованих територій малих історичних міст (на прикладі міста Люботин)
Лук'янихін В. О., Деміхов О. І. Механізми публічного адміністрування в аспекті залучення інвесторів для розвитку інфраструктури житлового господарства
Серенок А. О. Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2015 року
Марченко Л. Ю. Становлення та перспективи розвитку казначейської системи виконання державного та місцевих бюджетів в Україні
Возний С. О. Феномен громадянської активності та його вплив на дієздатність місцевих громад

4. Політичні та правові засади державного управління

Ворона П. В. Місцеві вибори 2010, 2015 років на Полтавщині: особливості еволюції волевиявлення
Сурай І. Г., Гончар В. В. Сутнісні ознаки сучасного парламентаризму
Газізов М. М. Адаптація досвіду лобістської діяльності країн розвиненої демократії в Україні
Полякова О. С. Стан наукових пошуків з проблеми становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект
Кваша А. С. Правова держава і верховенство права в Україні: семантичні особливості та критерії оцінювання

5. Державна служба: аспекти та практики

Бульба В. Г., Поступна О. В. Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності
Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Методології регламентації та надання електронних адміністративних послуг
Онуфрієнко О. В. Моделі організації державної служби у конвергентних суспільствах: порівняльний аналіз
Семененко К. А. Управління якістю інформації в органах державного управління
Щербак Н. В. Роль корпоративної культури у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформування державного управління

6. Світовий досвід державного управління

Помаза-Пономаренко А. Л. Зарубіжний досвід забезпечення державою соціального розвитку та регіональної безпеки
Верещак В. М. Державне регулювання накопичувального елемента пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції та Німеччини)
Попок Е. А. Інституційне забезпечення етнополітики країн Центральної та Східної Європи (на прикладі Болгарії, Румунії та Словацької Республіки): досвід для України
Сухенко В. В. Особливості формування коаліційних урядів у постсоціалістичних країнах Центральної Європи: досвід для України
Петрук О. В. Реформування земельних відносин у Китаї та В'єтнамі: досвід для України

7. Соціальна і гуманітарна політика

Статівка Н. В., Надточій А. О. Причини та наслідки зниження рівня життя населення в Україні
Дзюндзюк Б. В. Інструменти сприяння онлайн-деліберації в умовах віртуалізації суспільних відносин
Білокопитов Д. В. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Bіelova L. O., Karamyshev D. V. Introduction of Еducational-Рrofessional Вachelor Рrogramme in the Field of «Public Management and Administration» in Ukraine
Haiduchenko S. O. The Development of Organizational Culture of Public Administration in the Context of Forming Political and Administrative Elite
Matviienko V. V. Main Directions of State Regulation Development of Rail Transport in Ukraine

2. Mechanisms of Public Administration

Kovalenko M. M. Features of Organizing Mechanism of State Regulation of the Banking Sector through Application of Tectology Provisions
Melnychenko О. А. State Regulation of Physical Culture and Sport Development: Analysis of Research and Selection of Promising Areas
Buryk Z. M. System of Methods of State Regulation of Sustainable Development in Ukraine
Melnykov О. S. Ways to Counter Corruption in Public Procurement
Nikitenko S. V. The Effectiveness of Public Administration over Physical Culture and Sports in Ukraine
Bazenko V. A. Fundraising as an Additional Financial Resource of Physical Culture and Sports Development under Decentralization
Hlukha V. V. Current Problems and Prospects of State Environmental Policy in Ukraine
Sikalo M. V. The Theoretical Basis of State Regulation of Grain Market in Ukraine

3. Regional Administration and Local Government

Mamonova V. V., Vasyleha О. О. Balancing Local Budgets under the Conditions of Financial Decentralization
Dunaiev I. V. The Specificity of Modernization in Regional Economic Policy: Basic Preconditions and Impact Factors
Kravchenko S. H. Government Policy in Land Relations under Conditions of Decentralization of Urban Areas of Small Historic Towns (on Example of Lyubotin town)
Luk'ianykhin V. O., Demikhov O. I. Mechanisms of Public Administration in Terms of Attracting Investors for the Development of Housing Infrastructure
Serenok A. О. Monitoring of Implementing of e-Governance Tools in Local Government: Survey Results of 2015
Voznyi S. O. The Phenomenon of Civic Engagement and Its Impact on the Capacity of Local Communities
Marchenko L. Yu. Formation and Prospects of Development of the Treasury System of Performing State and Local Budgets in Ukraine

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Vorona P. V. Local elections 2010, 2015 in Poltava Region: Features of Evolution of Declaration of Will
Surai I. H., Honchar V. V. Essential Features of Modern Parliamentarism
Hazizov M. M. Adapting Lobbying Experience of Developed Democracy Countries in Ukraine
Poliakova O. S. State of Scientific Research on the Issue of Formation and Development of Legal Education in Ukraine: Public-Administrative Aspect
Kvasha A. S. Law-Based State and the Rule of Law in Ukraine: Semantic Features and Evaluation Criteria

5. Public Service: Aspects and Practices

Bulba V. H., Postupna O. V. Training of Masters of Public Management and Administration: Issues of Raising Efficiency
Klimushyn P. S., Spasibov D. V. Methodology of Regulation and Provision of Electronic Administrative Services
Onufriienko O. V. Models of Organizing Public Service in Converged Societies: a Comparative Analysis
Semenenko K. A. Information Management in Public Administration Authorities
Shcherbak N. V. The Role of Corporate Culture in Raising the Professional Competence of Public Servants and Local Government Officials in Terms of Public Administration Reform

6. World Experience of Public Administration

Pomaza-Ponomarenko A. L. Foreign experience of providing state social development and regional security
Vereshchak V. M. State regulation of pension accumulation element: foreign experience (on Example of Sweden and Germany)
Popok E. A. Institutional Support for Ethnic Policy in Central and Eastern Europe (on Example of Bulgaria, Romania and the Slovak Republic): Experience for Ukraine
Sukhenko V. V. Features of formation of coalition governments in post-socialist countries of central Europe: experience for Ukraine
Petruk O. V. Reforming land relations in Сhina and Vietnam: experience for Ukraine

7. Social and Humanitarian Policy

Stativka N. V., Nadtochii A. O. Causes and Effects of Lowering the Standard of Living in Ukraine
Dziundziuk B. V. Tools to Facilitate Online-Deliberation in Terms of Virtualization of Public Relations
Belokopytov D. V. The essence of civil society and its function in modern conditions

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння