ХарРІ НАДУ

№ 2(50) / 2016

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Корженко В.В. “Альфабетизм” у ринкових трансформаціях суспільства
Коротич О.Б. Реалізація державної соціальної політики України в умовах реформування публічної влади
Котуков О.А. Генезис наукових ідей щодо обмеження публічної влади
Козирєва Н.В. Антропологічний поворот у філософії: до теорії державного управління
Серенок А.О. Досвід публічного управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування країн ЄС
Громико О.І. Вплив е-демократії на трансформацію системи державного управління в Україні

2. Механізми державного управління

Аведян Л.Й. Інновації та інвестиції як фактор забезпечення конкурентноспро-можності національної економіки та трансформації економічних відносин
Косенко В.В., Мілаш Л.М. Ціноутворення в системі трансферу технологій
Обушна Н.І. Ретроспективний аналіз виникнення та розвитку аудиту в контексті модернізації системи державного фінансового контролю
Федорчак О.В. Позитивні та негативні чинники інвестиційного клімату в Україні
Хряпинський А.П., Хмиров І.М. Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої Державною службою з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж
Коваленко Н.В. Квадранти ефективного розвитку економіки України

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Ладонько Л.С., Михайловська О.В., Кунденко А.В. Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту на місцевому рівні
Котковський В.Р. Місцеві органи влади в системі органів державної влади України
Поступна О.В. Характеристика наукових праць з питань дослідження теоретико-методологічних основ публічного управління регіональною системою освіти
Хвищун Н.В. Логістичний потенціал регіонів Західної України
Курносов О.В. Перспективи розвитку регіонального податкового менеджменту в реалізації податкової політики України
Лещинський В.П. Взаємозв’язок інвестиційної привабливості та інноваційної моделі розвитку регіону
Марєхін С.В. Основні підходи до управління якістю а місцевих органах влади
Сухарська Л.В. Базові принципи, форми і методи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад
Кравченко С.Г. Територіальна громада, в контексті державної політики розвитку урбанізованих територій історичних міст

4. Політичні та правові засади державного управління

Онищенко О.А. Теоретико-правовий аналіз підходів до визначення та ознак державних переворотів як технології дестабілізації суспільно-політичної системи в контексті розроблення стратегії державного реагування
Полякова О.С. Формування понятійно-категоріального апарату публічного управління правовою освітою в Україні: науково-методологічний підхід
Гололобов С.М. Координування діяльності органів державної влади та громадських об’єднань в сучасній Україні

5. Державна служба: аспекти та практики

Cеменець-Орлова І.А. Управління змінами у публічному секторі: концептуалізу-ючи складову загального процесу публічного управління (у сфері освіти)

6. Світовий досвід державного управління

Гончаренко М.В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами
Фесенко Н.С. Закордонний досвід забезпечення державою захисту інтелектуальної власності
Юсип О.Л. Особливості організації змішаного типу економічної системи Китаю

7. Соціальна і гуманітарна політика

Петроє О.М. Соціальні й гуманітарні права людини та функції держави щодо їх забезпечення
Лещенко В.В. Тенденції розвитку людських ресурсів сфери охорони здоров’я країн-членів ВООЗ
Помаза-Пономаренко А.Л. Ефективність реалізації державної соціальної політики: методичні підходи до оцінювання та світова практика забезпечення
Афанасьєва Ю.В. Запровадження сімейно орієнтованої моделі державної підтримки народжуваності як інструмент подолання депопуляційних процесів в Україн
Назаренко О.М. Основні принципи та проблеми державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Korzhenko V.V. “Аlfabetism” in Market Transformations of Society
Korotych O.B. Implementation of State Social Policy of Ukraine in Terms of Reforming Public Authorities
Kotukov O.A. The Genesis of Scientific Ideas to Limit Public Authorities
Kozyrieva N.V. Anthropologic Turn in Philosophy: Towards Theory of Public Administration
Serenok A.O. The Experience of Public Administration of Development of the Information Society and Electronic Governance of the EU Countries
Hromyko O.I. The Impact of E-Democracy on Transformation of Public Administration System in Ukraine

2. Mechanisms of Public Administration

Avedian L.Y. Innovation and Investment as a Factor of Providing Competitive Ability of the National Economy and the Transformation of Economic Relations
Kosenko V.V., Milash L.M. Pricing in the System of Technology Transfer
Obushna N.I. Retrospective Analysis of the Audit Emergence and Development in the Context of the Modernization of the State Financial Control System
Fedorchak O.V. Positive and Negative Factors of the Investment Climate in Ukraine
Khriapynskyi A.P., Khmyrov I.M. Features of Legal Regulation of Damages Caused by the State Service for Emergency Situations in Extinguishing Fires
Kovalenko N.V. Quadrants of Effective Economic Development of Ukraine

3. Regional Administration and Local Government

Ladonko L.S., Mykhailovska O.V., Kundenko A.V. Decentralization of Public Administration as the Basis of Public Management at the Local Level
Kotkovskyi V.R. Local Authorities in the System of State Government of Ukraine
Postupna O.V. Characteristics of Scientific Papers on Research of Theoretical and Methodological Foundations of Public Administration of Regional Education System
Khvyshchun N.V. Logistics Potential of Western Ukraine Regions
Kurnosov O.V. Prospects for Regional Tax Management Development in the Implementation of Tax Policy of Ukraine
Leshchynskyi V.P. The Correlation of Investment Attractiveness and Innovative Model of Region Development
Mariekhin S.V. Basic Approaches to Quality Management in Local Government
Sukharska L.V. Basic Principles, Forms and Methods of Financial Security Provision of Local Community Development
Kravchenko S.H. Territorial Community in the Context of Public Policy of Development in Urban Areas of Historic Towns

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Onyshchenko O.A. Theoretical and Legal Analysis of Approaches to the Definition and Characteristics of Coup d’Etat as Technology to Destabilize Social and Political System in the Context of Strategy of Response Development
Poliakova O.S. Formation of Conceptual and Categorical Apparatus of Public Administration of Legal Education in Ukraine: Scientific and Methodological Approach
Hololobov S.M. Coordination of Government Bodies and Public Associations Activity in Modern Ukraine

5. Public Service: Aspects and Practices

Semenets-Orlova I.A. Managing Changes in Public Sector: Conceptualizing Component of the Overall Process of Public Administration (in Education)

6. World Experience of Public Administration

Goncharenko M.V. European standards for crisis management of public finances
Fesenko N.S. Foreign Experience of Providing State Protection of Intellectual Property
Yusyp O.L. Features of Mixed Type of Economic System in China

7. Social and Humanitarian Policy

Petroie O.M. Social and Human Rights and State Functions to Provide Them
Leshchenko V.V. Trends of Human Resource Development in Health Care of WHO Member States
Pomaza-Ponomarenko A.L. The Effectiveness of the Implementation of Government Social Policy: Methodological Approaches to Evaluate and International Practice to Ensure It
Afanasieva Yu.V. Introduction of Family-Oriented Model of Birthrate Government Support as a Tool to Overcome Depopulation Processes in Ukraine
Nazarenko O.M. Basic Principles and Issues of State Regulation of Social and Labor Relations in Ukraine

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння