ХарРІ НАДУ

№ 1(51) / 2017

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Мельниченко О.А. “Якість публічного управління як запорука добробуту населення країни
Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду
Омаров А.Е. огли. Стратегічні напрями національної екологічної політики держави
Голованова Н.В. Медіапростір як важливий чинник побудови інформаційного суспільства
Забейворота Т.В. Сучасна концепція е-врядування як основа модернізації системи державного управління

2. Механізми державного управління

Серенок А.О. Надання адміністративних послуг в електронній формі в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2016 року
Омельчак К.О. Державне регулювання ринку земель у світлі процесів децентралізації влади
Федорук Є.І. Державне регулювання логістичної сфери в агро- промисловому комплексі України

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Боклаг В.А., Павленко А.О. Громадський контроль у контексті об’єднання територіальних громад та децентралізації в Україні
Боковикова Ю.В. Природні ресурси – ресурси розвитку територіальних громад
Дунаєв І.В. Проблеми модернізаційного переходу регіонів до децент-ралізованої моделі розвитку
Митник А.А. Підвищення ролі бізнес-асоціацій у механізмах взаємодії влади і бізнесу на регіональному рівні
Павлюк Н.В. Формування нормативно-правової основи публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні

4. Політичні та правові засади державного управління

Балуєва О.В., Келембет О.С. Принципи формування державної політики відновлення постраждалих від конфлікту територій
Величко Л.Ю. Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців
Балута І.В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації

5. Державна служба: аспекти та практики

Лазарєв М.І., Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Тіманюк В.М., Фесенко Н.С., Черненко Ю.Ю. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі
Золотарьов В.Ф., Білосорочка С.І. Способи маніпулятивного впливу на публічних службовців
Оргієць О.М. Стажування в органах виконавчої влади як інструмент накопичення передового досвіду управлінської діяльності

6. Світовий досвід державного управління

Кравченко С.Г. Оптимізація державної політики щодо розвитку урбанізованих територій в контексті основних положень Магденбурського права
Краснова Н.С. Інформатизація загальної середньої освіти Японії: досвід для України
Поліщук Г.О. Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід
Семчук М.Г. Європейський досвід державного регулювання сфери біоенергетики

7. Соціальна і гуманітарна політика

Долінченко О.М. Формування пріоритетних напрямів державного регулювання демографічних процесів в Україні

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Меlnychenko O.A. Public Administration Quality as Insurance of Population’s Wellbeing
Klimushyn P.S., Spasibov D.V. Innovative Open Data Services for Effective Functioning of E-government
Omarov А.Е. Strategic Directions of National Environmental Policy
Holovanova N.V. Media space as an important factor in building the Information Society
Zabeivorota T.V. Modern Concepts of e-Governance as Tool for Public Administration Modernization

2. Mechanisms of Public Administration

Serenok A.O. Process of provision of administrative services in electronic form in local authorities: Research Results of 2016
Omelchak K.О. Public Administration of land market in the light of the decentralization of Governance
Fedoruk Ye.I. State regulation of agricultural logistics in Ukraine

3. Regional Administration and Local Government

Boklah V.A., Pavlenko A.O. Public scrutiny in the context of local communities unification and decentralization in Ukraine
Bokovykova Yu.V. Natural resources are the resources of development of local communities
Dunayev I.V. Problems of Modernizing Transition of Regions toward Decentralized Development Model
Mytnyk A.А. Enhancing the Role of Business Associations in the Mechanisms of Government-Business Interaction at the Regional Level
Pavlyuk N.V. Formation of legal basis of public administration in the context of decentralization of power in Ukraine

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Balueva O.V., Kelembet O.S. The state policy principles of the conflict-affected territories recovery
Velichko L.Yu. Effects of labor law at the regulation of public servants
Baluta I.V. Analysis of international non-governmental organizations activity in the context of globalization

5. Public Service: Aspects and Practices

Lazarev M.I., Lunyachek V.E., Ruban N.P., Timaniuk V.M., Fesenko N.S., Chernenko Yu.Yu. Management of Training Specialists in Intellectual Property: Present Stage Transformations
Zolotariov V.F., Bilosorochka S.I. Ways of manipulative influence on public servants
Orgiets O.N. An internship in the government offices as a tool for saving advanced management experience

6. World Experience of Public Administration

Kravchenko S.G. Optimization of State Policy of Urbanized Territories Development with Reference to Magdeburg Law
Krasnova N.S. Informatization of General Secondary Education in Japan: Experience for Ukraine
Polishchuk H.O. State support of small business: Ukrainian and foreign experience
Semchuk M.H. The European experience of the public regulation of the bioenergetics

7. Social and Humanitarian Policy

Dolinchenko O.M. Formation of priority directions of the state regulation of demographic processes in Ukraine

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння