ХарРІ НАДУ

№ 2(52) / 2017

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Чернов С.І. Маркетинг і менеджмент у сучасних умовах України: ноосферний аспект розвитку
Гбур З.В. Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки
Ларін С.В. Ґенеза формування базових цінностей українського суспільства в період XVI – XVII століть
Шевченко О.М. Підходи до визначення сутності контролю в теорії державного управління

2. Механізми державного управління

Барило О.Г. Ієрархічна модель порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно–аналітичного забезпечення цивільного захисту
Бурик З.М. Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні
Гончаренко М.В. Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації
Потеряйко С.П. Дослідження стану категорійно–понятійного апарату механізмів державного управління у сфері цивільного захисту
Комарівська Н.М. Стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення аграрними холдингами в Україні
Куспляк Г.І. Багаторічне бюджетне планування, орієнтоване на отримання результативності за програмами капітального будівництва
Хлєбников А.А. Інституційна структура ринку публічних послуг

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Дзюндзюк В.Б., Черняк М.Є. Теоретичні засади регіонального розвитку в сучасних умовах
Костенко В.О. Пріоретити вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту територілаьних громад у процесі децентралізації влади в Україні
Федорчак О.В. Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні: проблеми та напрями вдосконалення
Обіход М.М. Стратегічне планування та організація системного моніторингу ефективності реалізації молодіжної політики

4. Політичні та правові засади державного управління

Золотарьов В.Ф., Білосорочка С.І. Нормативно-правове та інституційне забезпечення ґендерногo паритету в публічному управлінні України
Меляков А.В. Електронні петиції як інструмент виконання законів «декомунізаційного пакету»
Михайлов М.О. Джерельна база дослідження механізмів інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу
Решевець І.В. Вплив політичних партій на розвиток політико-адміністративних процесів

5. Державна служба: аспекти та практики

Непомнящий О.М. Інжиніринг: деякі аспекти підвищення кваліфікації ключового персоналу
Гришина Н.М., Ревенко Т.В. Вплив соціальної реклами на формування громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Сторожев Р.І. Суб'єкти розвитку лідерства в публічно–управлінській діяльності
Олешко О.М. Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції

6. Світовий досвід державного управління

Аведян Л.Й. Державне регулювання сфери сучасних інформаційних технологій та інновацій: закордонний досвід
Афанасьєва Ю.В. Закордонний досвід патріотичного виховання
Боковикова Ю.В., Миргород С.О. Закордонний досвід діяльності інспекцій праці
Грабар Н.С. Світові практики протидії бюрокритизму: досвід для України
Левченко С.О. Закордонний досвід впровадження нових моделей публічного управління
Поліщук І.В. Адаптація міжнародних моделей функціонування механізмів розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні

7. Соціальна і гуманітарна політика

Бульба В.Г., Євтухов О.В. Соціальні ризики людського розвитку– сутність та місце в державному управлінні
Бабічев А.В. Впровадження концепції «Потрійна спіраль+» для управління змінами в системі вищої освіти
Литвиненко М.В. Умови реалізації державної політики реформування системи охорони здоров'я в Україні
Дармостук Д.Г. Організаційні засади реалізації державної політики у сфері зеленого туризму в Україні
Озаровська А.В. Вища освіта як чинник розвитку суспільства

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Chernov S.I. Marketing and management under current conditions in Ukraine: noospheric aspect of development
Hbur Z.V. Basic functions of the state in the provision of economic security of the state
Larin S.V. Genesis of the formation of the basic values of Ukrainian society during the XVI-XVII centuries
Shevchenko O.M. Approaches to Defining Essence of Control in Public Administration Theory

2. Mechanisms of Public Administration

Barylo O.G. Hierarchical model for alternative methods comparison of the Civil Protection Analysis and Information System operation
Buryk Z.M. Сonceptual approaches to state regulation of sustainable development in Ukraine
Goncharenko M.V. Mechanisms for Forming Financial Resources of Territorial Communities under Decentralization Conditions
Poteryaiko S.P. Investigation of the state of categorical and conceptual apparatus of public administration mechanisms in the field of civil protection
Komarivska N.M. Fostering rational use and protection of agricultural land by Ukrainian agriculktural holdings
Kusplyak G.I. Multi–year budget planning focused on the getting of the results on capital construction programs
Khliebnykov A.A. Institutional structure of public services market

3. Regional Administration and Local Government

Dziundziuk V.B., Cherniak М.Ye. Theoretical Principles of Regional Development in Modern Conditions
Kostenko V.O. Priorities of public administration improvement in civil protection of territorial communities under power decentralization in Ukraine
Fedorchak O.V. The public administration of investment activity at the regional level in Ukraine: problems and directions of improvement
Obikhod M.M. Strategic planning and organization of system monitoring of the effectiveness of the implementation of youth policy

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Zolotariov V.F., Bilosorochka S.I. Regulatory and Institutional Framework for Gender Parity in Public Administration of Ukraine
Meliakov A.V. E–petitions as a tool of “De-communization” laws package implementation
Mikhailov M.O. Key sources of research of mechanisms of information and communication protection of the selection process
Reshevets I.V. Effect of political parties on the development of political and administrative processes

5. Public Service: Aspects and Practices

Nepomnyashchyy O.M. Engineering: some aspects of key personnel further training
Hryshyna N.M., Revenko T.V. Impact of social advertising on the formation of civil competencies of civil servants and officials of local self–government
Storozhev R.I. Subjects of leadership development in public management activities
Oleshko O.M. Improvement of System for Managing Conflict of Interests in Civil Service as Necessary Factor for Curbing Corruption

6. World Experience of Public Administration

Avedyan Lyudmyla State regulation of the sphere of modern information technologies and innovations: foreign experience
Afanasieva Yu.V. Foreign Experience of Patriotic Education
Bokovykova Yu.V., Myrhorod S.O. Foreign experience of labor inspection activities
Grabar N.S. World Practices of Countering Bureaucratism: Experience for Ukraine
Levchenko S.O. International experience of implementing new public administration models
Polishchuk I.V. Adjustment of international models pertaining to the functioning of mechanisms of development of professional potential of civil servants in Ukraine

7. Social and Humanitarian Policy

Bulba V.H., Yevtukhov O.V. Social Risks to Human Development: Essence and Place in Public Administration
Babichev A.V. Implementation of «Triple Helix+» concept for change management in high–education system
Lytvynenko M.V. Conditions ofr Implementing State Policy Healthcare Syste Reform in Ukraine
Darmostuk D.Н. Organizational fundamentals of implementation of state policy in the field of green tourism in Ukraine
Ozarovska A.V. Higher Education as Social Development Factor

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння