ХарРІ НАДУ

№ 1(53) / 2018

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Солових В.П. Трансформація парадигмальних вимірів про сутність держави та зміст публічного управління
Білосорочка С.І. Соціально-психологічні детермінанти гендерних відносин у публічному управлінні
Дідок Ю.В. Історичні та управлінські аспекти розвитку ветеринарної медицини на території українських земель у період ХІ -ХVIІ століть

2. Механізми державного управління

Мельниченко О.А., Логозинський О.О. Механізми державного регулювання використання енергоресурсів
Таукешева Т.Д. Даудова Г.В. Трансформація державних фінансів: гендерний бюджет
Кравець Р.Б., Романів Т.М. Електронна черга як результативна складова впровадження принципів електронного урядування
Лагунова І.А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту
Леонова О.О. Умови реалізації державної політики у сфері детінізації економіки України
Радькова О.С. Поводження з твердими побутовими відходами як результат збалансованого публічного управління
Хараїм І.В. Співробітництво з міжнародними організаціями для модернізації публічної політики управління ризиками в будівництві

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Мамонова В.В., Ольшанський О.В. Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію до нової парадигми
Степанов В.Ю. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи
Клімушин П.С., Литвяк О.М. Впровадження найкращих практик надання соціальних послуг у Харківському регіоні
Кузьменко С.Л. Контроль за здійсненням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування

4. Політичні та правові засади державного управління

Поступна О.В., Полякова О.С. Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих та непідконтрольних Україні територій на освіту: публічно-управлінський аспект
Рогова О.Г. Адаптація законодавства України у сфері охорони здоров’я до європейських стандартів
Рибалко К.В. Особливості чинного законодавчого регулювання першочергового права на землю

5. Державна служба: аспекти та практики

Лунячек В.Е. Професійна компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу
Ревенко О.В. Проблеми формування іміджу та соціальної відповідальності органів ДФС в Україні
Колеснікова В.В. Професійна адаптація молодих фахівців: дефініція та правовий аспект забезпечення

6. Світовий досвід державного управління

Боковикова Ю.В., Панова О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища
Терещенко Д.А. Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз світового досвіду
Хашиєва Л.В. Сучасні світові практики взаємодії органів публічного управління центрального та місцевого рівнів

7. Соціальна і гуманітарна політика

Васільєв В.Т. Організаційно–правове регулювання протидії нелегальній міграції в системі забезпечення національної безпеки України
Зюзь Д.В. Аналіз результативності та соціальної ефективності використання об'єктів власності України
Кондратенко О.О. Організаційно–структурне забезпечення державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції
Мартиненко Н.В. Теоретичні засади становлення і розвитку національних пенсійних систем
Cамойленко А.П. Інституційне забезпечення соціального партнерства в державному управлінні

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Solovykh V.P. Transformation of paradigmatic measurements on the essence of the state and the content of public administration
Bilosorochka S.I. Socio–psychological determinants of gender relations in public administration
Didok Yu.V. Historical and management aspects of veterinary medicine development in Ukrainian lands in 11 th – 17 th centuries

2. Mechanisms of Public Administration

Меlnychenko O.A., Lohozynskyi O.О. Mechanisms for Government Regulation of Energy Resource Use
Taukesheva T.D., Daudova G.V. Transformation of Public Finances: Gender Budget
Kravets R.B., Romaniv Т.М. Electronic turn is the resulting complex of the implementation of the principles of the electronic governance
Lahunova I.А. Essence and principles of risk management concept
Leonova O.O. Conditions of realization of the state policy in the field deshadowing economies оf Ukraine
Radkova O.S. Solid domestic waste management as result of balanced public administration
Kharaim I.V. Cooperation with international organizations for modernizing public policy of risk management in construction

3. Regional Administration and Local Government

Mamonova V.V., Olshanskyi O.V. Financial architectonics at the local level: through decentralization to a new paradigm
Stepanov V.Yu. Agricultural green tourism in Ukraine: problems and prospects
Klimushyn P.S., Lytviak O.M. Implementation of Best Practices in Providing Social Services in Kharkiv Region
Kuzmenko S.L. Сontrol of executive power delegated authorities implementation by local governments

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Postupna O.V., Polyakova O.S. Ensuring the realization of the rights of internally displaced persons and residents of the occupied and uncontrolled territories of Ukraine for education: public–management aspect
Rogova O.G. Adaptation of Ukrainian Health Care Legislation to European Standards
Rybalko K.V. Features of the current legislative regulation of the primary right to land

5. Public Service: Aspects and Practices

Lunyachek V.E. Рrofessional competency of vocational technical school principal
Revenko O.V. Problems of formation of image and social responsibility of state fiscal service bodies in Ukraine
Kolesnikova V.V. Professional adaptation of young specialists: definition and legal aspect of implementation

6. World Experience of Public Administration

Bokovykova Yu.V., Panova O.V. Foreign experience of state regulating in the field of environmental protection
Tereshchenko D.A. Management Decision-making in Activity of Public Authorities: World Experience Analysis
Khashiyeva L.V. Contemporary practices of public authorities’ cooperation at the central and local level

7. Social and Humanitarian Policy

Vasiliev V.T. Organizational and legal regulation of countering illegal migration in the system of national security of Ukraine
Zyuz D.V. Results and social effectiveness analysis of the use of property objects of Ukraine
Kondratenko O.О. Organizational and structural support of the state regulation of social protection of participants of the Anti-Terrorist Operation
Martynenko N.V. Theoretical Framework for National Pension Systems Formation and Development
Samoilenko A.P. Institutional provision of social partnership in public administratio

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння