ХарРІ НАДУ

№ 2(54) / 2018

Актуальні проблеми державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Теорія та історія державного управління

Надюк З.О., Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В. Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України
Знаткова О.М. Фасилітація як партисипативна технологія в системі публічного управління в Україні
Малишева О.В. Сучасні дослідження «громадянського суспільства» в науковому дискурсі українських учених
Охотникова О.В. Теоретичні підходи до визначення поняття «меритократія» як механізму формування управлінської еліти

2. Механізми державного управління

Степаненко С.В. Сучасні технології на ринку інновацій
Дзядук Г.О. Концептуальні положення стратегії розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні
Сиволапенко Т.Л. Аналіз сучасного стану організаційно-правового механізму стратегічного управління в сервісно-орієнтованій державі
Мепарішвілі Х.Н. Особливості сучасної системи інституційного управління водними ресурсами в Україні
Вишняк І.О. Механізми державного регулювання енергозбереження в житлово-комунальному господарстві: дерегуляція та стимулювання

3. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Лелюк Р.В. Аналіз становлення та розвитку владно-громадських ініціатив в умовах сучасних демократичних реформ в Україні

4. Політичні та правові засади державного управління

Білосорочка С.І. Олена Пчілка й Наталія Кобринська як започатковувачки суспільно-політичних рухів українських жінок за гендерну рівність
Білоус К.С. Проблеми встановлення та механізми забезпечення політичної відповідальності

5. Державна служба: аспекти та практики

Лебець В.С., Сова І.І. Особливості «психологізації» державної служби як чинник її удосконалення
Єфімов Ю.В. Парадокс підзвітності» як чинник розвитку системи публічного управління
Полехіна І.С. Механізми вдосконалення соціокультурної складової корпоративної культури публічного управління в Україні

6. Світовий досвід державного управління

Котовська О.П. Континентальна традиція публічної політики та сучасні виклики для Європейського Союзу
Рябець К.А. Зарубіжний політико-правовий досвід публічного управління у галузі водного господарства (на прикладі окремих країн Європейського Союзу)
Лукашов О.О. Закордонний досвід формування ефективного державного регулювання стратегічного розвитку регіону: поєднання теорії та практики

7. Соціальна і гуманітарна політика

Мельниченко О.А., Ємченко В.І. Пріоритети публічного управління розвитком ринку стоматологічних послуг
Грибко О.В. Основні підходи до визначення поняття “якість освіти”
Садовська Л.М. Public administration in the sphere of civil education of Ukraine: history, development and strategic orientations
Борисенко Д.В. Сучасні моделі реалізації державної політики у сфері культури в розвинених країнах світу
Лаврентій Д.С. Законодавчі аспекти державно-приватного партнерства в Україні у сфері охорони здоров’я

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Theory and History of Public Administration

Nadyuk Z.O., Bezkorovayna U.Y., Nedil’ko R.V. The problem of burnout syndrome’s overcoming in the motivational mechanism of public administration in the medical sphere of Ukraine
Znatkova O.M. Facilitation as participative technology in public administration system in Ukraine
Malyshevа О.V. Modern studies of “civil society” in the scientific discourse of ukrainian scholars
Ochotnikova O.V. Theoretical approaches to definition of the concept “meritocracy” as the mechanism of formation of the administrative elite

2. Mechanisms of Public Administration

Stepanenko S.V. Modern technologies in the market of innovations
Dzyaduk H.O. Conceptual foundations for strategy of small and medium-sized agrobusiness development in Ukraine
Syvolapenko T.L. Analysis of current status of organizational and legal mechanism for strategic management in service-oriented state
Meparishvili K.H. Modern institutional management system of water resources in Ukraine
Vushnyak I.O. Mechanisms of state regulation of energy efficiency in housing and communal services: deregulation and stimulation

3. Regional Administration and Local Government

Leliuk R.V. Analysis of power-social initiatives formation and development under current democratic reforms in Ukraine

4. Political and Legal Basis for Public Administration

Bilosorochka S.I. Olena Pchilka and Nataliia Kobrynska as initiators of ukrainian feminist socio-political movements for gender equality
Bilous K.S. Problems of establishing and mechanisms for enforcement of political responsibility

5. Public Service: Aspects and Practices

Lebets V.S., Sova I.I. Particular qualities of “psychologisation” of government service as factor of improvement
Yefimov Yu.V. “Accountability paradox” as factor of public administration system development
Polechina I.S. Mechanisms of promoting socio-cultural complex corporate culture of public administration in Ukraine

6. World Experience of Public Administration

Kotovska O.P. Continental tradition of public policy and current challenges to the European Union
Ryabets K.A. Foreign political and legal experience of public administration in the field of water management (on the example of individual countries of the European Union)
Lukashov O.O. Foreign experience of designing effective governmental regulation of the strategic regional development: combining theory and practice

7. Social and Humanitarian Policy

Меlnychenko O.A., Yemchenko V.І. Priorities of public administration of dental services market development
Grybko O.V. Basic approaches to the definition of the concept “education quality”
Sadovska L. Public administration in the sphere of civil education of Ukraine: history, development and strategic orientations
Borysenko D.V. Modern models of state cultural policy implementation in develo-ped world
Lavrentiy D.S. Legislative aspects of public-private partnership in Ukraine in sphere of healthcare

 

[ top ]
Copyright © 2018 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння