ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез IV студентської науково-практичної конференції, 23 квітня 2009 р.)

Зміст

Афанасьєва Г.Б. Проблеми регулювання розвитку регіонів України
Борченко В.В. Еволюція концепції маркетингу в сервісній економіці
Водолажченко Д.С. Сучасні вимоги щодо європейської інтеграції України
Возна Т.О. Діяльність спеціалізованих молодіжних структур по сприянню працевлаштування молоді
Голубєва Н.В. Застосування моделей соціальних комунікацій у міжнародних відносинах
Гладуш І.В. Проблеми розвитку політичних технологій в транзитивному українському суспільстві
Глоба Г.О. Розкриття змісту поняття "управлінське рішення" та пошук відповідного йому денотата
Даугуль В.Я. Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядуваня у забезпеченні реалізації державної політики
Дурєєва Т.А. Оптимізація технологічної підготовки фахівців інформаційної сфери в умовах входження України до Болонського процесу
Забєліна І.В. Особливості державного регулювання залучення іноземних інвестицій України
Іванюк Д.М. Особливості функціонування молодіжного ринку праці
Карташова Ю.Б. Політика європейської безпеки
Колосар С.С. Оцінування діяльності державних службовців як важливий чинник професіоналізації державної служби в ЄС
Корнієнко А.А. Проблеми реалізації економічної активності молоді в умовах загострення соціально-економічної ситуації на ринку праці
Коротич А.А. Роль та значення соціальної реклами в житті населення України
Колісниченко Н.М. Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління на ринку праці
Кравченко М.В. Суспільне несприйняття реформ причини та шляхи вирішення
Кудіна В.О. Людський капітал регіонів
Латиш К.В. Гендерна квота як механізм управління на партійному рівні
Левчук І.П. Актуальність та практичні аспекти роботи МНС України з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту
Лепеха Н.І. Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки
Маркова К.В. ISO: запровадження в Україні
Малиш В.О. Рівень та якість життя населення України
Нечаєва О.О. Ефективність управлінської діяльності в публічному та приватному секторах
Оболєнцова І.Є. Державне регулювання процесів трудової міграції в умовах загострення економічної ситуації в країні
Посохова Л.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельного підприємства
Пупченко С.М. Удосконалення організаційної структури та оптимізація оподаткування як напрямок підвищення оплати праці
Ріпка Ю.М. Політичний маркетинг в системі державно-управлінських відносин
Севастьянов С.В. Проблеми законодавчого закріплення інституту лобіювання в Україні
Сердюк А. В. Реструктуризація як система антикризових заходів
Скляр В.Ю. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі
Ткаченко О.О. Інтелектуальна складова інноваційного розвитку
Фартушна А.І. Державне програмування економічного розвитку
Челомбітько О.С. Управління функціонуванням ринку зайнятості у кризовий період
Черноіваненко А.В. Інформаційне забезпечення підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень: теоретичні підходи до визначення поняття
Чорнорук А.А., Петренко А.М. Структурні зрушення в економіці України
Чудінович І.О. Причини демографічної кризи в Україні
Юдіна Я.В. Використання принципів соціального управління в системі післядипломної освіти
Юрчук Л.М. Проблеми та перспективи втілення самостійної роботи у процесі реформування сучасної системи вищої освіти в Україні
Яковенко В.В. Організаційно-економічна сутність, зміст та шляхи удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні
Яценко О.А. Формування та реалізація прокурорського нагляду за орендою військово-морських баз у Криму

 

Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння