ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез VIII студентської науково-практичної конференції, 17 квітня 2013 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Гайдамакина И. В. Международный опыт создания и функционирования университетов-технопарков
Соболева С. А. Европейский вектор внешнеэкономических связей России: современные тенденции, проблемы и перспективы сотрудничества
Алиев Э. В. Особенности информатизации системы государственного и муниципального управления в современной России
Баровська А. В. Напрями удосконалення конституційного регулювання інформаційних права та свобод людини
Долженков Д. Ю. Управление проектами в органах власти Белгородской области
Жук В. М. Впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами
Заболотна Н. М. Деякі підходи до класифікації форм взаємодії молодіжних громадських організацій та органів державної влади
Капленко О. Ю. Реалізація державного управління з позиції вибору системи життєвих цінностей
Ковенко О. Ю. Управління якістю в місцевих органах влади
Коняєв Є. А. «Уряд» Войта і поширення звичаїв українського управління на Слобідську Україну
Кормілецький О. М. Сучасна практика державного управління у сфері забезпечення доступу громадян до інформації в органах влади
Решетняк А. О. Формування, розвиток та вдосконалення механізмів державного управління в галузі освіти України
Ромазанов О. С. Чинники формування соціального статусу публічного службовця

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Афанасьєва О. В. Державне регулювання ринку праці в країнах ЄС
Бабіч С. М. Напрями вдосконалення регіональної інвестиційної політики
Бугло О. Л. «Партнерство «Відкритий Уряд» як інститут розбудови публічного урядування в Україні
Глушкова Т. В. Роль управлінської еліти в соціально-економічному розвитку держави
Городничев К. Ю. Напрями підвищення якості вищої освіти в Україні
Гринёва А. А. Выбор оптимальной модели государственного регулирования социально-экономической сферы в России
Гук К. О. Пропозиція робочої сили на регіональному ринку праці
Дандара І. В. Державне регулювання експорту в Україні
Жернова Ю. С. Правове регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою
Єременко Г. Ю. Рівень життя населення в Україні: проблеми та перспективи
Єсіпова Л. С. Корупція в Україні: прояви та напрями подолання
Єфімов Н. І. Проблеми легалізації соціально-трудових відносин в Україні
Комаревцева О. О. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в регионе посредством бюджетирования
Котко А. К. Державне регулювання інноваційної діяльності
Кушнерук Г. В. Державне стимулювання економічного зростання на місцевому рівні
Ланецький Я. В. Вплив держави на економічну діяльність суб’єктів господарювання в умовах глобалізації
Мазур О. С. Вибір конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності регіонів
Мальцева А. Ю. Підвищення ролі мінімальної заробітної плати в економіці України
Мартиненко Я. В. Удосконалення механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з особливими потребами
Морозов А. Є. Стягнення податку з доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
Мусєєв М. С. Сучасні проблеми міського розвитку
Натолока О. О. Основні проблеми працевлаштування молоді в Україні
Несінова Ю. О. Державний моніторинг безробіття в Україні
Панченко А. Ю. Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей: проблеми та шляхи їх вирішення
Письменна Я. В. Державна політика у сфері розвитку малого бізнесу
Подзолков Ю. А. Середній клас: характеристики та перспективи формування в Україні
Полторак С. В. Класифікація пріоритетних цілей та завдань програм соціально-економічного розвитку територій
Радіонова Н. М., Гонтар О. О. Необхідність державної підтримки інноваційної діяльності: закордонний досвід
Савін Є. Є. Сучасні принципи ювенальної юстиції щодо попередження дитячої та підліткової злочинності
Семененко І. С. Проблеми сучасної економіки України
Сорокін Р. О. Мотивація державних службовців в Україні
Стаскевич Ю. М. Державне регулювання розвитку регіонів
Стовбчата Г. О. Тенденції розвитку ринку праці України за умов глобалізації
Таран Я. Є. Урбанізація та її наслідки для регіонів України
Фесак С. А. Особливості державного регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні
Хірамагомедов М. Г. Державна підтримка аграрного страхування зернових культур в Україні
Чесноков Р. Ю. Проблеми та напрями розвитку міського пасажирського транспорту: державно-управлінський аспект
Цвєткова О. О. Проблеми державної реєстрації громадських формувань
Шлик Д. В. Мотиваційний механізм розвитку самозайнятості населення
Штепа А. І. Регіональна політика щодо зайнятості інвалідів

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Бондарєва В. О. Демпінг як фінансовий метод торговельної політики в Україні
Заїка Є. В. Розвиток аграрних відносин України в умовах членства в СОТ
Іващенко Н. Ю. Розробка бізнес-плану випуску нової продукції
Нечай К. А. Культура та корпоративний дух організації
Ридван Н. В. Організація корпоративного управління на підприємстві
Свистун О. О. Організація управління на підприємстві
Сокирко А. С. Теоретичні концепції та основні напрями діяльності ТНК в інвестиційних процесах України
Тихий К. І. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі бенчмаркінгу
Устінова Е. О. Ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства і шляхи їх вирішення
Шемякин В. В., Кирнос А. Л. Развитие экономического сотрудничества в приграничном регионе на примере еврорегиона «Слобожанщина»

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
і організацій

Вітренко-Хрустальова Т. М. Державна підтримка інноваційного розвитку як необхідна передумова зміни технологічного укладу економіки України
Водяницька К. Р. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті інноваційного розвитку вітчизняного підприємництва
Драна В. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні
Дудка Ю. О. Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств та шляхи їх подолання
Кривошеева Я. Н. Проблемы и перспективы инновационного развития России и Украины
Попов Д. О. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу
Сілюкова С. М. Особливості державного регулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України
Ступак Ю. П. Напрями дослідження у виборі стратегії підприємства
Трепілець М. С. Формування організаційної культури підприємства (організації)
Хомякова Н. В. Реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Соболь Р. Г., Коваленко К. В. Роль вищої професійної освіти у підготовці фахівців з державного управління
Єгсікян Д. А. Управлінські рішення у сфері мотивації персоналу
Михайличенко Р. О. Корпоративна культура в системі управління персоналом
Сургай М. С. Стратегічне планування персоналу
Фесенко В. О. Якісна освіта як запорука майбутнього розвитку України
Чекмарьова О. В. Ключові аспекти створення системи мотивації праці на підприємстві (іноземний досвід)
Шатава И. В. Социально-психологический профиль IT-персонала как фактор формирования управления трудовой мотивацией
Яковенко А. В. Управління конфліктами в системі менеджменту персоналу підприємства
Яхно Н. О. Міжнародний досвід менеджменту персоналу: нові виклики

6. Актуальні питання навчання іншомовної комунікації спеціалістів-нефілологів

Vasylenko P. R. The Process of Democratization in Ukraine and Its Influence on the Development of Transportation Industry
Gegelskiy V. S. Democracy as the Freedom
Gnatenko A. I. The Strategic Planning of the Regional Development as a Tool of The Democratization of Social-Political Relations
Dolga I. I. Youth Participation in Government Democratisation
Kirichenko N. S. State Administration of Competitive Ability of Agricultural Producers as a Factor of Rural Territories Development in Ukraine
Kot T. M. Democratization and Political Cycle of 2005-2010 years in Ukraine
Lanetskiy Y. V. Ukrainian Democracy and the Way to European Union
Leshchenko V. O. Governance in Ukraine`s Integration into the European Union and the Adoption of European Standards
Litvinov R. Social Security System in the USA: Good or Bad Experience for Ukraine?
Pikalova S. A. Prospects of Introducing Gender Quotas in Public service in Ukraine
Povoyko I. O. Waves of Democratization in the World
Popov I. O., Mesheryakov V. V. Democratization as the decisive factor in the process of restructuring Ukrainian railways
Savenkov A. V. Health care reform and mechanisms of its implementation in Ukraine
Stupak M. V. US Electoral System
Takhtaulova M. Y. The Influence of Democratic Processes on Kharkiv Toponymy in 80-90s of the XXth century
Tverdochlibov E. O. Social networking and modern e-government
Tolstyh A. A. History and definition of democracy
Tsybenko V. S. E-Governance as the Tool of Democratization
Yavorovenko E. V. The New Era of the Global democracy and its Development in Ukraine

 

Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння