ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез IX студентської науково-практичної конференції, 16 квітня 2014 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Бірічева Я. В. Лауреати Нобелівської премії з економіки
Вінніченко О. Ю. Реформування місцевого самоврядування: проблеми та перспективи
Іванова Г. О. Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Лопатченко І. М. Чинники соціального сирітства в умовах партнерської взаємодії органів державної влади та громадськості
Морозова Н. Ю. Стратегія розвитку національної економіки
Оноша Е. В. Україна ХХІ століття: у пошуках суспільного консенсусу
Рaзувaєв Д. Г. Особливості формування стилю прийняття управлінських рішень в умовах впровадження нових моделей державного управління

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Афанасьєва О. В. Проблеми державного регулювання заробітної плати
Греш І. Г. Динаміка виробництва ВВП в Україні
Грибко О. В. Принципи державного регулювання у сфері якості та обігу нових типів продуктів харчування
Єременко Г. Ю. Оцінка ефективності економічного потенціалу регіонів та управління ними
Колєнов О. М. Нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики в Україні
Кушнерук Г. В. Безробіття в Україні
Лахтіна Д. Д. Проблеми інтеграції інвалідів до трудового життя
Левіна А. О. Маркетингові інструменти у діяльності телекомпаній
Мазна Ю. О. Державне регулювання ціноутворення в Україні
Мороз Є. В. Роль державної служби зайнятості в реалізації активної політики зайнятості
Натолока О. О. Вплив професійної орієнтації молоді на стан молодіжного ринку праці
Несінова Ю. О. Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринку праці
Овчаренко І. М. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
Осипенко Я. В. Аналіз стану оплати праці за регіонами України
Пастух К. В. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики
Пухтієнко К. С. Державне регулювання зайнятості в Україні
Руденко П. О. Соціальний діалог – шлях до ЄС?
Таран Я. Є. Проблеми жіночого безробіття в Україні
Яковенко А. В. Безробіття та його динаміка за регіонами України
Якубовська М. Я. Особливості управлінського контролю в системі менеджменту

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Гармаш А. С. Особливості формування стратегії економічного розвитку країни в умовах глобалізації
Гришин А. В. Сучасні методи управління ефективною діяльністю підприємства
Гук К. О. Попит на робочу силу на регіональному ринку праці
Довганюк М. О. Проблеми фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності
Душка Н. В. Вплив валютних коливань на економічну ефективність діяльності підприємств
Корольова І. В. Складові системи управління підприємством в умовах глобалізації
Ланецький Я. В. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні
Михайличенко Р. О. Досвід країн пострадянського простору у процесах адаптації до Міжнародних стандартів фінансової звітності
Соколова М. М. Громадський сектор – основа конкурентоспроможної країни
Шапкіна Н. А. Соціальна стратифікація в умовах глобалізації
Штепа А. І. Шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні
Щербак Ю. С. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
і організацій

Гонтар О. О. Управління інноваціями в фінансовій сфері
Заїка Є. В. Формування стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства
Круглов Д. А. Світовий досвід інноваційно-інвестиційної діяльності
Кузьміна К. С. Стратегічне планування як складова стратегічного управління підприємством
Свистун О. О. Напрями удосконалення управління інноваційною діяльністю в Україні
Сорокін Р. О. Управлінські інновації як важливий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства
Ященко О. С. Управління інноваціями у сфері освіти

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Бондаренко І. А. Проблеми безробіття в Україні
Будник Ю. С. Нестандартні методи мотивації персоналу
Єсіпова Л. С. Корпоративна культура організації як крок до лідерства
Кіндякова К. С. Гендерна політика в системі державної служби
Манченко А. Ю. Роль мотивації в менеджменті організацій
Світлична О. В. Вирішення конфліктних ситуацій в менеджменті персоналу

6. Трансформації у діловій та соціальній сферах в умовах євроінтеграційних процесів

Афанасьєва Ю. В. Social Model as a Determinant of Population Policy of a Country: Choice for Ukraine
Воронцов Д. О. State Policy of Ukraine in the Field of Information Technology
Виборна К. А. Migration. Pros and Cons. Mentality
Дорошенко Л. Н. Business Engineering as a Modern Technology of Strategic Management
Ланецький Я. В. Education in Ukraine
Леонова А. В. Migration in Ukraine
Лопатченко І. М. Public Administration over Preventing Social Orphanhood: Research of Foreign Experience
Пастух К. В. The Major Goals of the regional Policy of the European Union
Резниченко А. С. The Impact of European Integration of Ukraine at the Activities of a Large Domestic Business
Савченко І. C. Results of Accession of Poland into the EU: Economic Dimension
Саглай Д. О. Organization of Passenger Transportation in the Context of European Integration
Чех Н. О. The Consequences of European Integration for Ukrainian Companies
Чернявська Є. Г. Austrian and Ukrainian Experience in Public Health Care

7. Публічне управління ХХІ ст.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу

Петряєв О. О. Проблеми розвитку публічного управління в Україні
Борщова І. В. Діалог інститутів влади та громадянського суспільства як умова досягнення суспільного консенсусу
Гайдук О. В. Формуймо управлінську культуру в контексті громадянського суспільства!
Емірамзаєва О. А. Етика сучасного керівника: морально-професійні принципи, правила, засади
Іваненко В. С. Публічне управління XXI cт.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Іванова Г. О. Публічне управління ХХІ ст.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Кваша А. С. Defile з толерантності
Куперман І. О. Публічне управління і сучасність
Малінецька Г. В. Комунікативно-мовленнєва культура як один із чинників запобігання причинам конфлікту
Оноша Е. В. Публічне управління ХХІ ст.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Пастух К. В. Роль держави в регулюванні економічних відносин суб’єктів господарювання
Руденко П. О. Соціальний діалог – шлях до ЄС?
Рютіна А. С. Питання доступу до публічної інформації як одного з різновидів діалогу між державою та суспільством
Торгало Т. О. Основні проблеми публічного управління регіональним розвитком України
Філоненко Н. М. Публічне управління XXI cт.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Циганок Л. М. Полемічна майстерність як один із чинників консенсусу в соціально-публічному діалозі
Чернякова А. О. Публічне управління XXI cт.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння