ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Державне управління та місцеве самоврядування:
сучасні вектори розвитку
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 24 вересня 2014 р.)

Зміст

1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Золотарьов В. Ф., Бульба В. Г. На шляху до професійної компетентності: стажування слухачів магістерської підготовки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
Бакаєва О. А. Перспективи розвитку лідерства на державній службі як умова належного врядування
Белінський А. В. Удосконалення організації діяльності місцевих органів державної влади
Бондарєв О. О. Контроль в органах державного управління
Гайворонська А. В. Раціоналізація структури та форм діяльності державних установ соціального захисту населення
Гайдук О. В. Державне регулювання у сфері житлового будівництва в Україні
Грабліна І. С. Державна політика у сфері підвищення кваліфікації державних службовців в Україні
Дорошенко Л. М. Контроль в органах державного управління
Доценко О. М. Морально-етичні засади взаємодії представників публічного адміністрування і громадян
Емірамзаєва О. А. Державне регулювання економічного розвитку регіону
Загребельний О. О. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
Кононенко М. С. Організація роботи з персоналом в ОДА
Павлова О. І. Підвищення ефективності формування іміджу державних службовців
Рютіна А. С. Забезпечення органами виконавчої влади широкого доступу громадян до публічної інформації
Силенко О. Ю. Шляхи вдосконалення взаємодії органів державної влади з громадськістю
Терещенко Н. В. Застосування зарубіжного досвіду в удосконаленні роботи кадрових служб органів виконавчої влади України
Циганок Л. М. Основні проблеми та напрями удосконалення діяльності Державної фінансової інспекції
Червякова О. В. Трансформації державного управління в умовах глобалізаційного впливу: правовий аспект
Чернякова А. О. Взаємодія органів публічної влади з громадськістю
Михайлов А. О. Об’єктивні передумови впровадження компетентнісного підходу в навчанні державних службовців України

2. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи

Баранова О. І. Організаційно-правові аспекти розвитку надання адміністративних послуг
Книженко М. О. Актуальні питання визначення суб’єктів корупційних злочинів
Красніков Д. А. Типологія порушень на стадіях державних закупівель та управлінські підходи для їх мінімізації
Лісман Т. А. Територіальна громада: управління розвитком
Мороз Л. І. Вдосконалення кадрової політики державної служби України
Савченко І. С. Проблеми реформування пенсійної системи України в сучасних умовах євроінтеграції
Сальник Т. П. Відповідальність в органах місцевого самоврядування
Спасенко І. О. Особливості пенсійного реформування на сучасному етапі
Філоненко Н. М. Організаційно-правове забезпечення державної регіональної економічної політики в Україні
Яровенко Т. Ю. Органи юстиції у механізмі судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Польщі

3. Політична трансформація Українського суспільства: державно-управлінські виміри

Загребельна Л. С. Системний підхід до опанування усного ділового мовлення майбутніми управлінцями
Котковський В. Р. Еволюція систем та підходів до публічного управління
Білоконь М. В. Демократичне державотворення чи державотворення демократії?
Борщова І. В. Розвиток системи соціального захисту населення: закордонний досвід
Григоренко Н. В. Модернізація системи цивільного захисту України
Гук Н. В. Державна політика розвитку дошкільного виховання в Україні
Дзюндзюк Б. В. Використання соціальних медіа у публічному управлінні
Карлов Т. В. Стратегії управління конфліктами в державному управлінні
Ковальова А. М. Шляхи підвищення культури мовлення державних службовців (на прикладі Машівської районної державної адміністрації Полтавської області)
Лашко А. О. Аналіз державної політики: поняття і зміст
Левченко С. О. Напрями інституційних змін в діяльності державних податкових інспекцій на сучасному етапі розвитку Українського суспільства
Лобойченко В. В. Багатофункціональність використання стратегій в органах влади
Лоскот І. В. Шляхи вдосконалення роботи зі зверненнями громадян (на прикладі Валківської районної державної адміністрації Харківської області)
Овчаренко О. І. Формування передумов для удосконалення структури окремого органу влади
Попова С. В. Зміст поняття «соціальні послуги». Види соціальних послуг
Твердохлєбов Є. О. Сутність та особливості комунікативної взаємодії в публічному управлінні
Федоровська А. В. Державна молодіжна політика профілактики девіантної поведінки серед молоді

4. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України

Білецький А. Ю. Економічні аспекти корупції як складової тіньової економіки
Білошицька О. С. Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні
Бондаренко А. І. Покращення комунікативної складової системи державного фінансового контролю в Україні
Будник Ю. С. Тенденції розвитку регіонального ринку праці в Україні
Зикова О. Г. Соціально-економічний розвиток району (регіону)
Ільїнова Ю. Г. Проблеми розвитку та шляхи активізації інвестиційної діяльності в України
Кушнерук Г. В. Можливості застосування лізингу персоналу в Україні
Малінецька Г. В. Структурно-функціональний аналіз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області як основного суб’єкта управління державною власністю
Сорокін Р. О., Заїка Є. В. Напрямки удосконалення системи управління підприємством в сучасних умовах
Тиква М. О. Шляхи подолання існуючих проблем та недоліків функціонування державної казначейської служби України
Шапкіна Н. А. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

5. Соціогуманітарні проблеми суспільного розвитку

Воронцов Д. О. Інформаційний супровід виборчих кампаній в Україні
Іваненко В. С. Державна молодіжна політика України
Куперман І. О. Державна політика щодо сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
Лопатченко І. М. Досвід європейських країн державного управління профілактикою соціального сирітства
Назаренко А. В. Розвиток сімейних форм виховання дітей в Україні
Ніколенко О. В. Нові форми взаємодії ветеранських організацій з органами влади в Україні з метою зміцнення громадського суспільства
Огаренко Н. В. Державна підтримка багатодітних родин
Прядун О. І. Державна політика у сфері зайнятості населення
Сащенко Н. М. Правові основи соціального захисту населення в Україні
Третяк М. В. Предмет та інструменти реалізації соціальної відповідальності бізнесу
Трофимова Т. А. Державне управління системою соціального захисту населення
Чишкала Л. А. Вдосконалення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Щербак К. С. Проблеми та перспективи здійснення пенсійної реформи в Україні

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння