ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління в Україні: стратегія реформ
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 30 вересня 2015 р.)

Зміст

Бульба В. Г., Поступна О. В. Крок до професійної майстерності (підсумки стажування слухачів факультету підготовки магістрів державного управління у 2015 р.)

1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Балабан В. Г., Клімова С. М. Судово-правова реформа в Україні на сучасному етапі: окремі аспекти
Полякова О. С. Формування правової компетентності слухачів магістерської підготовки під час стажування в органах публічного управління
Дмитренко М. О. Формування іміджу державного службовця в сучасних умовах розвитку державної служби в Україні
Кваша А. О. Особливості управління персоналом на державній службі
Мороз Д. Я. Етика ділового спілкування державного службовця
Нікітенко О. Є. Забезпечення органами виконавчої влади доступу громадян до публічної інформації на міжнародному та національному рівнях
Обуховський П. П. Державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства
Підкамінна Ю. В. Формування позитивного іміджу державного службовця
Салогуб Н. А. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні
Северин М. С. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення питань економічного розвитку регіону
Сподах К. М. Перші кроки у реформуванні системи надання пільг
Титоренко Є. А. Формування організаційної культури органів виконавчої влади
Ус О. І. Мотивація праці державного службовця

2. Децентралізація влади та розвиток системи місцевого самоврядування в Україні

Волошин О. Л. Актуальність розвитку альтернативної енергетики в Україні на засадах публічно-приватного партнерства
Забейворота Т. В. Деконцентрація та деволюція як форми децентралізації владних відносин
Корчагіна О. І. Європейський досвід здійснення соціально-правового захисту дітей, які стали жертвами насилля: проблеми та перспективи для України
Манцурова О. Г. До питання забезпечення гендерного паритету в органах державної влади
Сторожук І. С. Реформування системи державної виконавчої служби
Терещенко І. О. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері ресоалізації молоді в умовах економічної кризи
Ткаченко О. О. Удосконалення організаційно-правового механізму державної політики України у сфері європейської інтеграції
Торба С. В. Європейський досвід реформування системи пенсійного забезпечення
Шаркова А. С. Звернення громадян як чинник участі населення у вирішенні питань місцевого значення
Шепетинська М. Р. Реалізація державної політики зайнятості: компаративний аспект

3. Політична трансформація Українського суспільства: державноуправлінські виміри

Загребельна Л. С. Розвиток технологій самостійної роботи при вивченні ділової української мови в державному управлінні
Котковський В. Р. Багаторівневе управління як механізм участі місцевих органів влади у виробленні та реалізації державної політики
Помаза-Пономаренко А. Л. Аналіз науково-теоретичних підходів до визначення регіональної безпеки
Александрович О. О. Державний фінансовий контроль і державний аудит у сучасному українському законодавстві: порівняльний аналіз
Гетьманський А. В. Етика сучасного керівника як складова його професійної компетенції
Єгіозар’ян А. Г. Теоретичні підходи до дослідження політичних мереж у сфері публічного управління
Захарова Н. Б. Організація зв’язків з громадськістю у місцевих органах влади
Карлов Т. В. Сфери соціальної напруги та конфліктів у публічному управлінні
Лашко А. О. Особливості сучасного аналізу державної політики
Лебідько О. В. Стан та напрями розвитку державної системи цивільного захисту в Україні
Левченко С. О. Напрями модернізації публічного управління в Україні
Леонова Н. В. Комунікативна компетенція як ключова професійна характеристика державного службовця
Марєхін С. В. Організаційні зміни в органах влади в контексті управління якістю
Олінковський В. С. Проблеми діяльності політичних партій в Україні
Семененко І. С. Функціональна проблематика організаційної культури публічної служби
Шашула О. М. Роль держави в регулюванні проблем охорони праці в ринковому суспільстві
Грабар Н. С. Щодо понять «бюрократія» та «бюрократизм» у державноуправлінській науці

4. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України

Зюзь Д. В. Сутність посилення ролі держави в стимулюванні розвитку вітчизняної економіки
Ільїнова Ю. Г. Інвестиційний потенціал Харківської області: проблемні аспекти
Проскурін А. В. Державне регулювання розвитку депресивних регіонів
Сливченко Я. В. Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку підприємництва в Україні
Чаплай І. В. Впровадження соціально-орієнтованого маркетингового механізму як чинника демократизації суспільства

5. Соціогуманітарні проблеми суспільного розвитку

Алєксєєнко Я. Л. Державне управління у соціально-культурній сфері
Дзюндзюк Б. В. Концепція управління за результатами в сучасному публічному управлінні
Куцан М. О. Впровадження страхової медицини в Україні: проблеми та перспективи
Лопатченко І. М. Шляхи реалізації стратегії держави щодо профілактики соціального сирітства в Україні
Марченко Д. В. Державне управління етнонаціональним розвитком на Харківщині
Проніна А. В. Розвиток туризму як складова державної політики
Сіверина О. В. Актуальні соціальні проблеми розвитку суспільства в державному управлінні: гендерна рівність
Соколова Ю. В. Взаємодія органів влади і громадських організацій у місті Харкові
Ткачова Г. Л. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів та молоді Україні
Цукор Н. Г. Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення як основна складова національної безпеки держави

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння