ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез науково-практичної конференції, 30 березня 2016 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Бірюкова О.В. Актуальні питання нагромадження капіталу в Україні
Ганущин С.Н. Особливості формування GR-комунікацій в системі взаємозв’язків між органами державного управління та бізнесу
Забейворота Т.В. Діалектика централізації та децентралізації державного управління
Іванова Г.О. Соціально-економічна безпека країни та рівень життя населення
Нестеренко Ю.О. Вартість робочої сили і витрати на утримання найманих працівників
Пахнін М.Л. Засоби масової комунікації як інструмент формування позитивного іміджу органів публічної влади
Півень Г.І. О вопросе трудоустройства молодежи и студентов
Попок Е.А. Інституційне забезпечення етнополітики України на сучасному етапі

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Помаза-Пономаренко А.Л. Пріоритети управління регіональною безпекою як система довгострокових цілей соціального розвитку регіону
Трещов М.М. Основні аспекти формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні
Вавілов А.А. Напрямки реформування оплати праці в Україні
Жировий Б.В. Соціальний захист учасників АТО
Заскалкіна О.М. Трансакційні витрати як об’єкт державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України
Комуняр Д.С. Застосування конфіскації за вчинення корупції в Україні
Крамар В.І. Роль соціального діалогу у регулюванні зайнятості населення
Куспляк Г.І. Етапи інвестиційного процесу галузі капітального будівництва
Марченко А.В. Соціальний діалог як механізм регулювання соціально-трудових відносин
Мунько А.Ю. Населення як елемент економічної системи регіону
Оськіна А.Г. ЗМеханізми державного регулювання розвитку ресторанного бізнесу
Парадовська В.В. Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в Україні
Поліщук Ю.А. Особливості розвитку тіньової економіки в Україні
Протасова О.М. Жіноче безробіття в Україні
Прядка А.В. Реалізація освітніх послуг у державному секторі
Резниченко Г.С. Закордонний досвід у сфері соціальної реабілітації інвалідів
Романків А.Д. Євроінтеграційні аспекти модернізації державної служби зайнятості
Руденко П.О. Роль інституту посередництва у вирішенні трудових спорів в Україні
Світлична О.В. Сучасний Китай: державне управління і глобальне підприємництво
Цибізов О.В. Перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Кравець М.А. Регулювання розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
Матвієнко В.В. Проблеми розвитку державного регулювання залізничної галузі в Україні

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Тучак М.О. Щодо вдосконалення законодавства про застосування заходів примусу
Гнатенко А.І. Державне регулювання сталого розвитку регіонів в умовах економічної кризи в Україні
Боковикова Є.О. Фінансово-правова відповідальність: проблема визначення поняття та правове регулювання
Бохонко В.Ф. Бізнес-кластери в Україні: економічна та соціальна можливість
Голованова Н.В. Медіапростір в умовах путінізму
Зоценко Т.В. Ребрендинг міста Харкова як напрям підвищення його туристичної привабливості
Корженко О.А. Державне фінансування освіти: сутність, тенденції, перспективи
Кузьмина К.С. Державне стратегічне планування сталого розвитку України
Ланецький Я.В. Боротьба з корупцією в системі вищої освіти як фактор підвищення її якості
Маркус В.Т. Мотивація як невід'ємна складова сучасного управління
Нікіпєлова Є.М. Історія розвитку європейської системи колективної безпеки
Павлій Д.О. Євроінтеграційні процеси в Україні
Радькова О.С. Концепція стратегії розвитку діяльності політичних партій в Україні
Шевелєва Ю.О. Высшее образование как фактор конкурентоспособности экономики Украины

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств і організацій

Мельниченко О.А., Мельниченко В.О. Стартап: сутність, ознаки, етапи розвитку
Мохова Ю.Л. Вдосконалення системи державних закупівель України в умовах євроінтеграції
Ревенко О.В. Податковий менеджмент в умовах трансформації податкового законодавства
Вінніченко О.Ю. Удосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності
Капленко О.Ю. Трансформація вищої світи в умовах становлення інформаційного суспільства
Купрашвілі Р.М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства
Міщан О.О. Регіональний розвиток як об’єкт державного управління
Мусейко А.К. Розвиток інноваційних технологій у сфері охорони здоров'я
Петруніна І.М. Безробіття серед молоді в Україні: перспективи для бізнесу
Ринчак С.М. Боротьба з корупцією в Україні сьогодні
Скрицька В.І. Покращення економічної діяльності підприємств на продовольчому ринку України
Третяк Ю.О. Практичне застосування теорії еластичності на підприємствах
Чернявська Т.О. Стимулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві України
Шапкіна Н.А. Управління брендом як процес

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Аверченко А.В. Розвиток персоналу як чинник забезпечення його конкурентоспроможності
Андрійчук Є.О. Неформальна освіта як чинник розвитку персоналу
Бурим Ю.В. Світові моделі організації оплати праці
Вергун Д.А. Методи управління розвитком персоналу
Кот Т.М. Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ на ринку праці України
Лаптій А.С. Підвищення продуктивності та результативності праці персоналу на підприємстві
Лежибокова Я.В. Развитие персонала – основа повышения конкурентоспособности организации
Мартиненко Я.В. Залучення роботодавців до підвищення якості трудового потенціалу
Огурцова В.В. Україна на порозі змін інвестування персоналу
Оноша Е.В. Нівелювання процесу старіння робочої сили в Україні
Пискун О.А. Розвиток людського капіталу як визначальний чинник економічного зростання
Погребняк С.С. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні раціоналізації управлінської діяльності.
Рогашева А.О. Проблеми мотивації праці молоді
Суркова М.Л. Кадрова політика – інструмент управління персоналом
Фесенко В.О. Законодавче забезпечення формування та використання кадрового резерву в державній службі
Шило К.В. Проблема міжнародної міграції робочої сили України
Шкаревський В.О. Підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили

6. Європейський та євроатлантичний вектор розвитку української держави

Белоусов Н.С. Cross – enterprise leadership
Вінніченко О.Ю. Problems of innovative development provision in Ukraine
Голованова Н.В., Нікіпєлова Є.М. The European choice of Ukraine: security policy and media space
Гунько Д.Ю. Management of organizational and technical development of motor transport enterprise
Капінус О.Я. Modern tendencies of migration processes regulation in Ukraine
Кіча О.В. Personnel motivation management system formation in the conditions of innovative development of railway transport
Манукян А.В. To reserve or not to reserve? That is a question
Маркус В.Т. Motivation as an essential part of managerial work
Мельник І.В. Goal setting for managers
Неізмайлова Н.А. National Health Service in Great Britain Description of the National Health Service
Овчарова Ю.О. Stimulation Tariffs Regulation on Communal Enterprises
Потапенко А.В. New management approaches in the “start-up” business in Ukraine
Ринчак С.М. Fight Corruption Now
Тележенко О.О. E – governance in PA of Ukraine as one of aspect of modern PA
Хамраєва Є.В. Modern state and development of leasing in Ukraine
Хрипунов Ю.О. National Health Service in Great Britain Description of the National Health Service

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння