ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління в Україні: стратегія реформ
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 28 вересня 2016 р.)

Зміст

Бульба В.Г., Козлов К.І. Стажування – невід’ємна складова навчального процесу слухачів факультету підготовки магістрів державного управління

1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Головко Ю.О. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні
Єфімов Ю.В. Актуальні проблеми реорганізації органу державного фінансового контролю та його взаємодія з правоохоронними органами
Мисенко Р.М. Формування та розвиток системи оплати праці державних службовців в Україні
Плюхін М.С. Кадрова політика органів публічного управління в умовах децентралізації владних відносин
Шпак С.В. Реформування державної служби в Україні
Ярош П.М. Демократичні засади публічного управління міста Марбург: досвід для України

2. Децентралізація влади та розвиток системи місцевого самоврядування в Україні

Бацій В.В. Електронне голосування досвід України та зарубіжних країн
Білуха Л.А. Територіальна громада як базовий елемент децентралізації публічної влади в Україні
Бредкіна І.К. Державна регіональна політика: сучасні пріоритети
Івченко Т.В. Загальні підходи до управління регіональною системою середньої освіти в Україні
Крикун І.А. Визначення поняття децентралізація
Кузьменко С.Л. Регулювання державної реєстрації нормативно-правових актів місцевої державної адміністрації
Логвінов А.О. Підвищення прозорості діяльності адміністративних суддів та рівня їх відповідальності в Україні
Рудім С.Г. Відповідальність в органах місцевого самоврядування
Тележенко О.О. Формування та реалізація державної молодіжної політики України на місцевому рівні
Тимченко Ю.О. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні
Тихий К.І. Матеріально–фінансове забезпечення територіальних громад
Уварова О.Ю. Реалізація державної молодіжної політики на місцевому рівні
Шаповал С.М. Шляхи удосконалення державної політики щодо запобігання корупції
Янковська В.В. Формування державної політики у сфері агропромислового розвитку України: європейський досвід
Бірюков В. В. До питання нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності

3. Політична трансформація Українського суспільства: державноуправлінські виміри

Загребельна Л.С. Шляхи оволодіння діловодною вправністю майбутніми управлінцями
Терещенко В.М. Визначення рівня мовленєво-риторичної компетентності як складник системи кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади держслужбовців
Головач В.М. Удосконалення роботи зі зверненнями громадян в органах державної влади
Дармостук Д.Г. Зелений туризм як складова державної політики розвитку сільских територій
Діденко А.О. Представницькі органи місцевого самоврядування та громадськість: аспекти взаємодії
Забейворота Т.В. Особливості новітнього етапу процесу децентралізації влади в Україні
Кандаурова Л.В. Безпека інтелектуальної власності в контексті євроінтеграційного вектора розвитку освіти України
Кожуріна В.М. Фінансування діяльності політичних партій: польський досвід
Ніколаєва С.А. Децентралізація публічної влади: досвід розвинутих демократій
Панов В.В. Тарифна політика у сфері ЖКГ України
Радькова О.С. Феномен абсентеїзму в контексті політичних трансформацій сучасної України
Ткаченко В.І. Вплив засобів масової інформації на діяльність органів публічної влади в Україні
Хомутов М.О. Можливості впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень
Хохонік С.В. Соціальна політика: організаційно-правові засади та принципи її реалізації
Черниш Є.В. Децентралізація влади та принцип субсидіарності

4. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України

Романенко Є.О., Чаплай І.В. Діагностика інноваційного потенціалу діяльності підприємства
Биковець К.Ю. Фіскальна політика держави як чинник стимулювання економічного зростання
Боярська Т.О. Роль комерційних банків в системі пенсійного забезпечення
Омельченко Н.М. Фінансовий контроль як складова фінансової безпеки країни
Чумак О.А. Ідейне підґрунтя державної політики зайнятості
Шепотько М.В. Земельне законодавство: якість і дотримання

5. Соціогуманітарні проблеми суспільного розвитку

Полякова О.С. Проблеми визначення базових понять у сфері публічного управління правовою освітою в Україні
Поступна О.В. Усунення юридичної колізії в законодавстві про освіту: публічно-управлінський механізм
Бабічев А.В. Якісна освіта як передумова модернізації національної економіки України
Березенко І.О. Правові засади державної політики України у справах сім'ї та молоді
Власенко Н.О. Демографічні тенденції сучасного суспільства
Карлов Т.В. Використання конструктивного ресурсу конфліктних компетентностей у публічному управлінні
Ковальова Є.П. Шляхи вдосконалення соціальної та психологічної реабілітації учасників АТО в Україні
Лопатченко І.М. Соціальні медіа як технологія профілактики соціального сирітства
Лопатченко І.С. Використання соціальних мереж як дієвий механізм комунікації органів державної влади з суспільством
Прісіч Ю.В. Засоби здійснення ресоціалізації засуджених осіб в Україні
Романова Н.Г. Проблема України у сфері охорони здоров’я дітей
Семененко І.С. Корпоративна культура як чинник формування іміджу публічної служби
Сіверина О.В. Державна молодіжна політика в Україні
Самородов А. С. Питання адміністративної відповідальності посадових осіб місцевих державних адміністрацій за земельні правопорушення

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння