ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни
(Збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління XXI”, приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року)

Зміст

1. Сучасні концепції забезпечення сталого розвитку держави

Амосов О.Ю., Гавкалова Н.Л. Публічне адміністрування в Україні: сучасний зміст та пріоритети розвитку
Корженко В.В., Козирєва Н.В. Апробація патріотизму в сучасному науковому дискурсі
Коротич О.Б. Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади
Крюков О.І. Інформаційне суспільство в системі публічного управління
Мартиненко В.М. Публічне управління ХХІ століття – наукова парадигма становлення нового світового порядку та формування нової генерації політичної і управлінської еліти
Волос Б.О. «Порядок денний на ХХІ століття» як орієнтир сталого розвитку громад
Гришин І.Я. Публічне управління інструментарієм виховання
Кирій С.Л. Реалізація принципу справедливості у державній службі України
Котелюх М.О., Алексєєнко Н.В. Діалогічна природа публічної влади як чинник соціальної стабільності в регіоні
Круглов В.В. Публічне управління розвитком державно-приватного партнерства
Мельман В.О. Психосоціальний підхід в соціальній роботі в умовах забезпечення сталого розвитку
Мельтюхова Н.М. Удосконалення державно-управлінських відносин як основа інституціоналізації процесу реформування публічної влади
Поступна О.В., Полякова О.С., Степанко О.В. Формування національної системи цінностей як фундаменту розвитку гуманітарної сфери
Садовська Л.М. Сутність публічного управління національно-патріотичним вихованням в Україні
Самофалова Т.О. Соціальна відповідальність у публічному управлінні
Тамм А.Є. Програмно-цільовий метод як інструмент здійснення державної політики розвитку освіти
Чухно І.А. Узгодження та координація в управлінні сталим розвитком регіону
Бабічев А.В. Вища освіта в умовах реформування системи публічного управління в Україні
Боковикова Є.О. Право громадян на участь у заходах з охорони навколишнього природного середовища
Громико О.І. Інформаційна складова забезпечення сталого розвитку держави
Карлов Т.В. Формування концептуальних уявлень про управління конфліктами в публічному управлінні
Кустря Я.О. Державні соціальні гарантії в системі соціального забезпечення населення
Міщан О.О. Формування нової парадигми державної регіональної політики в умовах децентралізації
Мороз С.А. Вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів
Носик О.А. Підготовка керівників служб управління персоналом органів державної влади – умова успішного реформування державного управління
Пільгун М.В. Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації влади в умовах реалізації стратегії сталого розвитку в Україні
Розмаріцина Н.А. Особливості реформування системи надання адміністративних послуг в контексті Концепції адміністративної реформи
Семененко І.С. Корпоративні цінності сучасної публічної служби в Україні
Якубенко Ю.В. Компетентнісний підхід в технології управління персоналом

2. Реалізація стратегії сталого розвитку України в умовах євроінтеграції

Вацьковські К.С., Гордієнко Л.Ю. Роль органів публічної влади Польщі у забезпеченні реалізації Національної стратегії регіонального розвитку на 2010–2020 роки
Безкоровайний Д.О., Вашев О.Є., Кулаков Д.В., Четчикова О.І. Державне регулювання розвитку фізичної культури та спорту: зарубіжний досвід
Червякова О.В. Публічне управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні
Божок С.Г., Іншеков М.В. Судова реформа як крок до європейських стандартів життя
Загуменна Ю.О. Партнерська модель взаємодії поліції та громадянського суспільства: міжнародний досвід
Козлов К.І. Реформа державного управління в Україні в умовах реалізації стратегії сталого розвитку
Кулініч О.В. Напрями підвищення ефективності залучення і використання міжнародної технічної допомоги
Марчук М.І. Стратегії розвитку територій у Республіці Польща: види та форми реалізації
Орел Ю.Л. Роль об’єднаних територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку економіки регіону
Ткаченко Л.П. Мовно-риторичний імідж публічного управлінця: український досвід у європейському контексті
Труш О.О., Гузь В.В. Організаційно-функціональне забезпечення державного управління протидією нелегальній міграції в Україні
Чумак В.В. Принцип верховенства права: український досвід в європейському контексті
Щегорцова В.М. Система підготовки державних службовців у Франції
Євтушок В.А. Інститут префекта в контексті децентралізації як однієї з форм стратегії сталого розвитку
Єдинак Я.Б. Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст Республіки Польща)
Єфімов Ю.В. Мета державного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції
Забейворота Т.В. Місцевий референдум як одна з форм партисипативної демократії
Кот Т.М. Адаптація світового досвіду розвитку туристичної галузі в Україні
Красников Є.В. Шляхи вдосконалення нормативно–правового механізму державного управління у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами
Кущенко В.О. Особливості подолання корупції в поліцейських підрозділах прибалтійських держав (на прикладі Литви)
Попок Е.А. Порівняльний аналіз нормативно-правової бази забезпечення освітніх потреб національних меншин у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України та Словаччини)
Прилипчук О.В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу : стан, проблеми, перспективи
Протасова О.М. Тенденції стану зайнятості та безробіття в Україні в умовах євроінтеграції
Резниченко Г.С. Аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіону

3. Економічні складові реалізації стратегії сталого розвитку

Латинін М.А. До 15-річчя кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України
Бобровська О.Ю. Потенціал органів місцевого самоврядування як системоутворюючий чинник розвитку регіону
Ворона П.В. Методологічні особливості управління інноваційними проектами
Жадан О.В. Методологічні підходи до аналізу регіональної політики розвитку підприємництва
Козюра І.В. Кооперація в контексті соціально-економічного розвитку територій: канадський досвід
Коваленко М.М. Зарубіжний досвід застосування від’ємних ставок банківського процента
Ковальчук В.Г. Застосування системного моделювання при реалізації державної економічної політики регіонального розвитку
Латинін М.А., Заскалкіна О.М. Актуальні питання державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України
Лозинська Т.М. Методико-методологічні основи оцінки трудового потенціалу об’єднаної територіальної громади
Мельниченко О.А. Механізми державного регулювання регіонального розвиткуі
Мордвінов О.Г. Функціонування механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні
Пасемко Г.П. Ознаки і наслідки формування проявів корупції у сфері аграрних відносин
Сиченко В.В. Економічна необхідність децентралізації фінансування вищих навчальних закладів
Степанов В.Ю. Інноваційний маркетинг у соціокультурній сфері на регіональному рівні
Чала Н.Д., Гавриленко О.В. Використання гравітаційної моделі для обґрунтування стратегії економічного розвитку регіону
Ульянченко Ю.О. Необхідність запровадження кластерної політики в Україні
Бабаєв В.Ю. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики
Ваніна Я.А. Розвиток місцевого самоврядування в контексті державної регіональної політики
Гончаренко М.В. Перспективи впровадження Податкового паспорту регіону
Дунаєв І.В. ОПросторова специфіка економічної неоднорідності в управлінській проблемі модернізації регіональної економічної політики
Дідок Ю.В. Забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції як соціальна складова реалізації стратегії сталого розвитку
Клименко Н.Г. Структурні складові процесу розширеного відтворення як складова інвестиційного забезпечення регіону
Коваленко Н.В. Виклики інституціоналізації ринку нерухомості в Україні
Ковтун В.І. Соціально-економічні умови становлення та розвитку України
Косенко А.В. Товарна політика в комплексі маркетингу
Мохова Ю.Л. Актуальні проблеми розвитку залізничного транспорту Донецького регіону
Ревенко О.В. Зміни податкової конкуренції країни та її регіонів в умовах бюджетної децентралізації
Пастух К.В. Досвід Польщі у формуванні механізмів реалізації державної економічної політики регіонального розвитку
Соболь Р.Г. Проблеми реалізації стратегії сталого розвитку агрострахування
Спірідонова К.Ю. Реформа фінансування системи охорони здоров’я України як складова реалізації стратегії сталого розвитку
Фіщенко О.М. Формування регіональної економічної політики з урахуванням трансферу технологій
Аверченко А.В. Розвиток роздрібних торговельних мереж в Україні
Білуха Л.А. Джерела і механізми фінансування територіального розвитку
Бондаренко І.М. Механізми подолання кризових явищ в економіці регіонів
Бородін Є.Є. Розвиток медіаторства на регіональному рівні як механізм узгодження державно-приватних інтересів
Греба Р.В. Місцеві органи влади як провайдери системи соціальних послуг в Україні
Голеніщева Є.Ю. Державна інвестиційна політика регіонів України та механізм її реалізації на сучасному етапі
Дем’яненко А.А. Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн
Ель-Шаманді Самір Хассан Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоторговельних відносин в Україні
Зюзь Д.В. Змішана економічна система як підґрунтя відбудови України
Лещинський В.П. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні
Липовська К.О. Інтелектуальний потенціал територіальних громад як чинник регіонального розвитку
Лукашов О.О. Сучасний регіональний контекст стимулювання інновацій в Україні
Мочков О.Б. Особливості формування управлінської команди на рівні регіону
Несен А.В. Стратегія реалізації кадрової політики аграрних підприємств
Панов В.В. Тарифна політика у сфері водопровідно-каналізаційного господарства України
Півень М.І. Роль малого підприємництва у соціально-економічному розвитку країни
Петров О.Г. Об’єднані громади: фінансові децентралізація і безпека
Поліщук Ю.А. Проблемні питання формування зеленої економіки в Україні
Самойленко І.О. Енергосервісна діяльність у рамках державно-приватного партнерства
Світлична О.В. Напрями розвитку систем управління підприємствами в умовах модернізації регіональної економіки
Сердюк М.Ю. Особливості впровадження страхової медицини в Україні
Сердюк С.А. Напрями вдосконалення організаційного механізму державного регулювання обігу земель державної та комунальної власності в Україні
Сікало М.В. Підходи до організації та оцінки ефективності механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в сучасних умовах
Суркова М.Л. Проблема якості персоналу державної служби та персоналу органів місцевого самоврядування
Сусаєв В.В. Закордонний досвід правового забезпечення розвитку територіальних громад
Сухарська Л.В. Базові принципи, форми і методи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад
Сюсько І.О. Напрямки зниження безробіття в регіонах України
Чернятіна В.А. Економічна складова сталого розвитку сільських територій в Україні
Щербак В.О. Багаторівневе управління в системі регіонального економічного розвитку
Ющенко Г.І. Розвиток управлінських технологій на основі «Big Data»

4. Роль органів публічної влади у забезпеченні сталого розвитку регіону

Ажиппо О.Ю., Бондар А.С., Середа Н.В., Петренко І.В. Управління фізичною культурою та спортом у реалізації стратегії сталого розвитку регіону
Безпалова О.І. Шляхи оптимізації інноваційних процесів в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дєгтяр О.А. Соціальні складові в галузі публічного управління та адміністрування
Єлагін В.П. Організаційно-правові засади функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Мерзляк А.В., Огнарьов Є.С. Державне управління розвитком сфери культури в регіонах України
Сокуренко В.В. Реформа правоохоронної системи як уособлення практичної реалізації вектора безпеки Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»
Федак Б.С., Лєрмонтова Ю.О. Реформа охорони здоров’я – важлива складова стратегії сталого розвитку України
Ананченко К.В., Дорофєєва Т.І., Єрмаков С.С., Алексєєв А.Ф. Основні напрямки державної політики в розвитку фізичної культури і спорту
Артеменко І.А. Напрямки діяльності суб’єктів публічної адміністрації та її процесуальні форми
Афанасьєва Ю.В. Демографічна ситуація як фактор сталого розвитку регіону (на прикладі Харківської області)
Боковикова Ю.В., Моцний Д.О. Здійснення права на загальне природокористування: актуальні проблеми
Волик В.С. Основні вимоги до професійної компетентності державних службовців
Гнатенко А.І. Роль інституту партнерства в управлінні стратегічними змінами на регіональному рівні
Дробязко Л. В., Фесенко В. О. Удосконалення системи оцінки персоналу в сучасних умовах
Загребельна Л.С. Взаємозв’язок усної та письмової комунікації при формуванні культури мовлення управлінців
Коврегін В.В. Управлінські аспекти забезпечення економічної безпеки ВНЗ і загрози якості освіти в Україні
Набока Л.В. Сучасні проблеми інституціонального забезпечення процесу реформування місцевих органів публічної влади в Україні
Нікітін В.В. Вічова традиція в контексті державотворення в Україні
Омаров А. Е. огли Екологічна безпека держави як чинник сталого розвитку
Редін П.О. Проблема термінологічної полісемії, або яке значення має словосполучення «особиста заява»
Помаза-Пономаренко А.Л., Роміна А.А. Гендерний аспект державного регіонального управління
Сергєєва Л.М., Кириченко Ю.В. Інформаційно-просвітницька робота як механізм попередження торгівлі людьми
Терещенко В.М. Атестація державних службовців щодо вільного володіння державною мовою: засади й формат
Тучак М.О. Проблемні питання реалізації повноважень щодо провадження та заходів його забезпечення в справах про адміністративні правопорушення
Шатрава С.О. Щодо місця етичних засобів запобігання та протидії корупції в діяльності органів національної поліції України
Батюк А.А. Сприяння Інформаційного-консультаційного центру Державної служби зайнятості в реалізації трудового потенціалу молоді
Воропай Л.А. Соціальний захист учасників АТО як складова державної соціальної політики
Голованова Н.В. Вибори у США-2016. Інформація як невідоме
Головко Ю.О. Структурні перетворення центральних органів виконавчої у світі адміністративної реформі на прикладі державної аудиторської служби України
Дармостук Д.Г. Нормативно-правові засади розвитку зеленого туризму в Україні
Діденко А.О. Політична модернізація представницьких органів місцевого самоврядування регіону в умовах реалізації стратегії сталого розвитку
Дяченко А.В. Способи вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні
Єфімов Є.О. Місце і роль трансферу технологій в забезпеченні підвищення інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності України
Кайданова О.П. Організаційно-правовий механізм державного управління системою підвищення кваліфікації державних службовців в Україні: потреба змін
Кузьменко С.Л. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Самородов А.С. Щодо дисциплінарної відповідальності державних службовців місцевих державних адміністрацій у сфері земельних відносин
Леонова С.О. Роль джерел енергії у сталому розвитку регіональних систем
Линник Р.В. Правові засоби громадського контролю державних та недержавних органів влади
Лопатченко І.М. Практика профілактики соціального сирітства в Україні на регіональному рівні
Мартиненко Н.В. Досвід Китайської Народної Республіки у сфері патріотичного виховання молоді
Марченко Л.Ю. Впровадження новітніх технологій у діяльності органів Державної казначейської служби України
Митник А.А. Розвиток інформаційно-комунікаційного забезпечення механізму управління взаємодією держави і бізнесу в регіоні
Нікіпєлова Є.М. Реформування сектору безпеки й оборони України як складової стратегії сталого розвитку України
Нікітенко О.Є. Вплив електронного урядування на підвищення результативності діяльності органів публічної влади на регіональному рівні
Поліщук В.В. Перспективи, тенденції та прогнози розвитку електронного документообігу
Піскурьова О.О. Розвиток адміністративних послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Радькова О.С. Роль політичних партій у процесі становлення громадянського суспільства України
Резніченко О.Г. Особливості управління персоналом в сучасних умовах
Світлична Г.А. Впровадження гнучких систем оплати праці в Україні
Синявіна М.В. Розвиток кадрового потенціалу державної служби у контексті реалізації стратегії сталого розвитку
Стороженко А.І. Актуальні проблеми реорганізації органу державного фінансового контролю та його взаємодія з правоохоронними органами
Чеховський В.В. Державна політика у сфері цивільного захисту
Яремин І.І. Етичні компоненти концепції електронного урядування (e-governance)

5. Європейський досвід місцевого самоврядування: український вимір (робоча мова – англійська)

Mamonova V. V. Local government in the system of public administration in Ukraine: challenges of modernity
Romanenko Y.A., Chaplay I.V. Formation and structuring of the organization’s goals for the implementation of the strategy of sustainable development
Nadtochiy A.O. The problems and the challenges of pension provision system in Ukraine
Zaykina A.M. Some financial aspects of realization of administrative-territorial reform in Ukraine
Smagliuk A.A. Attracting and applying international technical assistance in Ukraine
Danyliuk S.L. The influence of the administrative and territorial reform on rural areas development
Evsyukova T.V. The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience
Haharinov O.V. Swiss experience of local governance in the context of the transformation of Ukraine's state management system
Kamasa M.V. Fostering sustainable development of local-self government in eastern partnership countries
Melnychenko V.O. Does the A-level Business Studies course teach all essential practical knowledge on management to launch a successful startup in the manufacturing sector?
Karatieieva O.V. Modern problems of relations between administrative commissions and authorities empowered to draw up protocols of administrative offences
Khvostichenko V.V. Project approach to management as an instrument for implementation of sustainable development strategies of the region
Litovkina D.V. Local government in Ukraine
Minenko I.V. E-procurement and the problems that arise in this sphere
Rynchak S.М. The Research of the European Experience on Ukraine's Way to the EU
Savinova O.О. The Role of the National Archives in the System of Local Self-Government

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння