ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи
(збірника тез науково-практичної конференції, 05 квітня 2017 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Романенко Є.О. Рейтинг індексу економічної свободи України
Андріїв М.М. Поняття компетенції місцевих органів публічної влади
Безпальчук В.А. Використання матеріальної мотивації персоналу
Бондаренко І.М. Світові тенденції інноваційного розвитку
Бородай Ю.В. Наукові підходи до визначення сутності продуктивності та продуктивності праці
Голованова Н.В. Пріоритети державної інформаційної політики
Зоценко Т.В. Сучасний механізм фінансування інноваційних проектів
Ізотова К.А. Дефіцит державного бюджету та державний борг як складові фінансової безпеки України
Кузьменко С.Л. Теоретичні засади самодостатньої територіальної громади
Лісман Т.А. Деякі підходи до розуміння функцій територіальної громади у системі місцевого самоврядування
Мальцева О.О. Оптимологія як стержень сучасного менеджменту
Меркулов М.К. Формування системи управління об’єднаними територіальними громадами
Мєуш Н.В. Децентралізація – процес на результат
Олійник С.Р., Дзяний Н.Р. Індивідуальна компетентність у забезпеченні кібербезпеки стилю діяльності органів публічної влади
Павлов Є.О. Публічне управління в Україні, напрями розвитку
Старостіна А.О. Формування стратегічного набору підприємства

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Козак В.І. Публічне управління в системі координат: децентралізація – місцеве самоврядування – демократія
Більовський М.О. Необхідність реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні
Оноша Е.В. Соціально-економічні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році
Назаренко С.М. Проблеми інноваційного розвитку малих підприємств в Україні
Паламарь А.М. Міграційні процеси як об’єкт державного регулювання
Рогашева А.О. Державна підтримка самозайнятості населення
Розмаріцина Н.А. Етичні норми поведінки посадових осіб органів публічної влади під час надання адміністративних послуг
Солопихіна Д.А. Управління демографічними процесами: проблеми, ризики, шляхи вирішення (на прикладі Харківської області)
Фетіщенко Є.М. Законодавчі шляхи вдосконалення структури видатків Державного бюджету України
Якушева А.В. Зайнятість молоді на ринку праці України

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Удовиченко Н.М. Проблеми зі забезпеченням пільгового зубопротезування населення стоматологічними поліклініками комунальної форми власності м. Харків
Гречка О.О. Виробничий потенціал як основа сталого розвитку підприємства
Запорожець А.О. Бізнес-план як інструмент стратегічного планування
Ільчинська М.Д. Світові тенденції розвитку рекламного бізнесу
Калинка І.В. Гендерні стереотипи на ринку праці
Коноваленко Д.О. Удосконалення механізму формування фінансової стратегії підприємства
Кузьмина К.С. Управління опором персоналу стратегічним змінам як фактор успішного менеджменту підприємства
Кунаєв А.Ю. Оцінка рівня зрілості системи стандартизації бізнес-процесів з використанням ЕСМ-засобів
Нестеренко Ю.О. Продуктивність праці в сільському господарстві
Пєтухова А.В. Склад та функції інфраструктури підтримки малого підприємництва
Ракленко О.О. Запровадження стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах глобалізації
Сюсько І.О. Стратегічне управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання
Токмаков В.Д. Антикризове управління підприємством

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств і організацій

Мельниченко О.А. Зміни: сутність і значення для організацій
Боярчук А.Л. Значення фінансових криз та їх вплив на національні економіки у ХХІ столітті
Буханов О.І. Напрямки розвитку персоналу на підприємстві
Вінніченко О.Ю. Підходи до оцінювання ефективності державного регулювання інноваційної діяльності
Городниченко Д.В. Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств
Єфімов Є.О. Роль центрів трансферу технологій в побудові інноваційного розвитку регіону
Кисельов Н.О. Формування навичок стратегічного мислення як передумова успіху сучасного менеджера
Мірошниченко Я.О. Роль заробітної плати у забезпеченні відтворення робочої сили
Поліщук Ю.А. Проблеми економічного зростання в умовах сучасної України
Протасова О.М. Поширення нестандартних форм зайнятості на національному ринку праці
Резниченко Г.С. Індустріальні парки як інструмент залучення іноземних інвестицій у регіони
Руденко П.О. Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі харківського регіону
Ющенко Г.І. Формування умов для розвитку IT-сектору в Україні

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Аверченко А.В. Розвиток персоналу як чинник забезпечення його конкурентоспроможності
Бабаєва Д.З. Роль мотивації в управлінні персоналом організації
Білуха Л.А. Кадрове забезпечення спроможних об’єднаних територіальних громад
Бірюкова О.В. Вплив внутрішньої міграційної активності на стан ринку праці
Ворона А.Ю. Вплив матеріальної мотивації на підвищення ефективності праці державних службовців
Євсюкова Т.В. Управління персоналом у сучасних умовах на прикладі компанії «МакДональдс»
Золотов В.І. Вплив фіскальної політики на розвиток соціально-трудових відносин в Україні
Карнаушенко Г.А. Адаптація персоналу як складова системи управління персоналом на підприємстві
Корженко О.А. Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства
Кот Т.М. Соціальний пакет як мотивуючий чинник трудової діяльності працівника
Мірошниченко Ю.Р. Критерії оцінки діяльності державних службовців
Мовчан О.О. Системи оплати праці: сутність та особливості застосування
Ринчак С.М. Інструменти реалізації кадрової політики
Світлична Г.А. Поширення нових форм і систем оплати праці
Шило К.В. Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства
Шушман Т.А. Особливості управління персоналом в організаціях малого бізнесу

 

Copyright © 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння