ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи
(збірника тез науково–практичної конференції, 20 березня 2019 р.)

Зміст

1. Від сталого розвитку міст і громад до сталого розвитку держави

Мельниченко О.А., Мельниченко В.О. Проблеми зі забезпеченням енергоефективності економіки України
Боковикова Ю.В., Тарасенко О.В. До питання реалізації ідей сталого розвитку в Україні
Дорошенко О.В. Взаємодія з громадськістю органів публічного управління в Україні
Марушева О.А. Інституційне забезпечення державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві: досвід країн світу
Ревенко О.В. Стратегічні аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Балабась К.Р. Формування й реалізація державної політики з питань інформаційної безпеки
Бігарі М.І. Підходи до формування державного механізму антикризового управління соціально-економічними процесами
Воробйова Т.О. Методи мотивації в управлінні персоналом органів публічної влади в умовах децентралізації
Гайдаленко В.П. Політико-управлінська еліта України: її покликання та дії
Головін Є.К. «Політична воля» нової генерації як основний інструмент реалізації мети в публічному управлінні
Громов С.О. Стратегічні пріоритети оновлення інфраструктури залізниць задля формування сучасної системи швидкісного руху
Єгожа П.Ю. Сталий розвиток суспільства: сутність і складові
Єфімов Ю.В. Екологічний аудит (на прикладі Харківської області)
Замковий Р.В. Сталий розвиток: механізми впровадження в управлінські системи
Значкова А.І. Проблеми сучасної молодіжної політики
Івашко Д.В. Розвиток молодіжного парламентаризму в Україні
Качанова А.Г. Теоретичне та правове підґрунтя концепції сталого розвитку в Україні
Колесник А.В., Тимофєєва О.А. Управління комунікацією органів місцевого самоврядування з громадськістю в умовах кризи
Костєнніков Д.М. Шляхи удосконалення системи державного регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в Україні
Лагуткіна Ю.О Формування позитивного іміджу інституту державної служби
Малюхова Ю.І. Дослідження аспектів розвитку системи управління інфраструктурою міст
Малюхов О.С. Механізми впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування
Москалюк С.В. Реалізація державної енергетичної політики в умовах європейської інтеграції України
Надозор Б.Ю. Екологічна освіта як умова реалізації концепції сталого розвитку в Україні
Пономаренко К.С. Дії молоді для майбутнього України
Робочий В.В. Механізми забезпечення гарантованих державою стандартів життя

2. Харківщина в контексті реалізації цілей сталого розвитку

Бабаєв В.Ю., Тарасюк Ю.О. Напрями інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
Ваніна Я.А., Солодун А.В. Класичні принципи управління
Карпова В.В. Напрямки розвитку на Харківщині спеціального режиму інвестиційної діяльності
Балюк К.І. Управління розвитком «зелених» технологій
Болгарська Д.С. Напрямки розвитку корпоративного управління в Україні
Греченко М.Д. Інноваційні підходи до управління сучасним торгівельним підприємством
Давидова А.В. Формування організаційної культури на сучасних підприємствах
Дорошенко В.Ю. Перспективи розвитку фондового ринку України
Євтушенко С.М. Особливості реалізації продовольчої безпеки на регіональному рівні
Євтушенко Ю.С. Роль маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств
Єсепчук І.О. «Індустрія 4.0» як інноваційний напрям економічного розвитку
Ковега В.Є. Напрямки розвитку освіти в умовах інноваційної економіки
Котелевська О.А. Сутність методів управління
Кудінов С.І. Сутнісні аспекти менеджменту
Кісіль В.В. Проблеми формування інвестиційного клімату в Україні
Лісман Т.А. Подолання бідності в контексті реалізації цілей сталого розвитку та створення дієздатних територіальних громад на Харківщині
Маркус В.Т. Сучасні аспекти формування людського капіталу
Мінзер В.Р. Безумовний базовий дохід як спосіб подолати безробіття
Мінджія Г.Р. Забезпечення міцного здоров’я і благополуччя населення Харківського регіону
Проценко О.В. Актуальні питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Харківському регіоні
Ринчак С.М. Управління змінами як фактор розвитку підприємств
Сліпченко О.В. Управління стратегічними можливостями підприємств
Старіченко С.О. Вплив інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємств
Суровикіна Н.Ю. Інструменти стратегічного управління підприємством
Таранов С.В. Реклама в діяльності сучасних підприємств
Ушаков М.Б. Формування інноваційного потенціалу регіону
Харченко Т.В. Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного підприємства
Чернявський К.О. Базові принципи місцевої політики формування промислового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах в Україні

3. Гідна праця як запорука економічного зростання

Жадан О.В., Тимошенко Г.С. Інтелектуальна складова економічного потенціалу малого підприємництва
Абрамова А.В. Розвиток малого підприємництва в Харківському регіоні: стан та умови кредитування
Антонова Ю.С. Гендерна сегрегація у сфері науки і освіти
Бабаєва Д.З. Дослідження соціально-психологічної адаптації як продуктивного прояву індивідуальності
Бірюкова О.В. Економічна безпека України: загрози та перспективи забезпечення
Корженевська Ю.О. Формування механізму реалізації державної інвестиційної політики України та напрями його вдосконалення
Петруніна І.М. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в сучасних умовах
Сілаєва Е.О. Шляхи вирішення проблеми безробіття в Україні
Тимченко Н.С. Ґендерні аспекти публічного управління: закордонний досвід

 

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння