Асоціація докторів державного управління

№ 2 / 2010

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

До відома авторів

1. Публічне управління

Валерій Бакуменко. Поради здобувачу наукового ступеня: нотатки експерта
Наталія Гончарук. Вітчизняний досвід здійснення адміністративної реформи в Україні
Василь Мартиненко. Інвестиційно-інноваційна політика україни – стратегія розвитку "на випередження"
Сергій Серьогін, Юрій Шаров. Оцінювання успішності діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників
Валентина Холодок. Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів
Віктор Ченцов. Дистанційне навчання працівників митних органів України як складова процесу професіоналізації
Анна Черкасова. Особливості світоглядних основ технологізації кадрових процесів

2. Суспільна політика

Володимир Вакулич. Законодавство України і тероризм
Володимир Гурковський. Зарубіжний досвід формування інформаційного суспільства: перспективи адаптації в Україні
Сергій Доротич. Дослідження виконання вимог європейських та міжнародних норм у процесі реалізації митно-тарифної політики в Україні
Олександр Корх, Андрій Решетніченко, Валерій Романенко. Публічне управління процесами інформаційної безпеки держави
Олександр Молодцов. Ідеї та принципи постмодерністської методології як основа концептуалізації сітьової моделі взаємодії суб'єктів влади та суспільства
Тетяна Панфілова. Іван Франко про проблему державної незалежності і соборності України

3. Держава і ринок

Олена Бобровська, Оксана Слабінська. Грошові потоки фінансового забезпечення соціальної сфери як об'єкт фінансового менеджменту
Микола Латинін, Григорій Шарий. Шляхи удосконалення системи державного управління земельними відносинами в Україні
Наталія Липовська, Ірина Квеліашвілі. Проблеми державного регулювання захищеності соціально-економічних систем
Сергій Майстро. Державна політика стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі в умовах глобалізації
Валентина Мамонова, Катерина Озерова. Механізми вдосконалення соціальної відповідальності бізнесу в Україні
Олександр Мельниченко. Теоретичні засади регуляторного впливу держави на трудову міграцію
Ніна Діденко. Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС: досвід регулювання та державного управління
Олександра Нєма. Аспекти оцінки ефективності механізмів управління об'єктами нерухомості державної власності
Наталія Рідей, Анатолій Горбатенко. Державне регулювання земельних ресурсів на геоінформаційній основі

4. Держава і суспільство

Володимир Бульба. Генезис розуміння функцій держави в українській політико-філософській науковій думці
Петро Ворона. Механізм та особливості державного контролю місцевої влади Ізраїлю на прикладі муніципалітетів
Олена Донченко. Функції колективної психіки в державному управлінні
Наталія Драгомирецька. Менеджмент суб'єктів державного управління та побудова взаємодії з громадськістю
Ірина Хожило. Аналіз основних тенденцій наукового дискурсу про розвиток соціального діалогу в державному управлінні
Юрій Ульянченко. Інституціональні фактори інноваційного розвитку регіонів на основі кластерного підходу
Юрій Шаров. Антикризові технології в муніципальному управлінні: проектний аспект
Іван Лопушинський. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби

 

Contents

1. Public Administration

Victor Bakumenko. Tips for post-graduate students: expert notes
Nataliya Goncharuk. Domestic experience of administrative reform in Ukraine
Vasily Martynenko. Investment and innovation policy of Ukraine - development strategy «to advance»
Sergei Seregin, Yury Sharov. Performance evaluation of academic departments and teaching staff
Valentina Holodok. Factors of actualization of palace and park complex administration
Viktor Сhentsov. Distance learning of customs officers of Ukraine as a component of professionalization process
Аnnа Cherkasova. Features of the world view bases of skilled technologies

2. Social Policy

Vladimir Vakulych. Ukraine legislation and terrorism
Volodumir Gurkovskyy. Foreign experience of information society: future adaptation in Ukraine
Sergij Dorotuch. Analysis of meeting the requirements of European and international standards in the process of implementation of customs and tariff policy in Ukraine
Korh Alexander, Andrew Reshetnichenko, Valery Romanenko. Public management of state information security process
Alexander Molodtsov. Postmodern ideas and principles of the methodology as a basis for changing any conceptualization model of interaction of government and society
Tatiana Panfilovа. Ivan Franko on the issue of independence and unity of Ukraine

3. State and Market

Elena Bobrovsky, Oksana Slabinska. Cash flows of financial support of the social sphere as an object of financial management
Mykola Latynin, Gregory Shary. Ways of improving the system of state management of land relations in Ukraine
Lypovska Natalia, Irina Kveliashvili. Problems of state regulation of economic and social systems security
Sergei Maystro. State policy of encouraging the integration processes in the agricultural sector in a globalizing world
Valentina Mamonova, Katerina Ozerova. Ukraine social business responsibility the improvement ways
Alexander Melnichenko. Theoretical basis of state regulatory impact on labor migration
Nina Didenko. Labor market and employment strategy in the EU: the experience of regulation and governance
Alexander Nyema. Aspects of state property management mechanisms efficiency evaluation
Natalia Ridei, Anatolii Gorbatenko. Government control of the landed resources is on geoinformation basis

4. State and Society

Volodymir Bulba. Genesis of understanding of state functions in Ukrainian political and philosophical science
Petro Vorona. Mechanism and peculiarities of state control of Israeli local authorities: municipalities example
Elena Donchenko. Collective psyche functions in public administration
Natalia Dragomyrezka. Management of subjects of public administration and development of interaction with the public
Iryna Hozylo. Analysis of main tendencies of scientific discourse on social dialogue development in public administration
Yuriy Ulyanchenko. Institutional factors of innovative regional development through cluster approach
Yury Sharov. Crisis management technology in municipal governance: project aspect
Ivan Lopushynskyi. Introduction of electronic management in work of organs of executive power of Ukraine as ponderable constituent of reformation of government service

 

[ top ]
Copyright © 2010 Асоціація докторів наук з державного управління