Асоціація докторів державного управління

№ 3-4 / 2010

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

Вступне слово
До відома авторів
Додаткова інформація

1. Публічне управління

Світлана Благодєтєлєва-Вовк. Місто як мікроцивілізація
Тетяна Вакулова. Функції міфів у державному управлінні
Володимир Васільєв. Проблема влади в світлі національного архетипа
Віктор Глеба. Просторово-адміністративна організація міста Києва та архетипи територій
Олена Донченко. Феноменологія архетипу і державне управління
Ольга Іваницька, Олег Іваницький. Патологія державного управління як чинник посилення негативних наслідків соціальних девіацій
Ілона Клименко. Інноваціі державного управління як стратегічні напрямки подолання системної кризи
Микола Кузьмін. Структура ментальності та трансверсальне управління
Марія Лашкіна. Особливості розвитку державного управління в Україні в епоху постмодерна: соціокультурний аспект
Алла Лобанова. Мімікрійні поведінкові практики у системі державного управління: мотиваційна орієнтація
Ольга Новікова. Соціальна відповідальність в контексті якості державного та регіонального управління
Людмила Пашко. Людиноцентризм як принцип і пріоритет державного управління в Україні
Олександра П'ятина. Проблема корпоративного іміджу органів державної влади: архетипічне підґрунтя аналізу
Валерій Ребкало, Володимир Козаков. Колективна ідентичність українського суспільства та її вплив на реформування державного управління
Маргарита Cибирякова. Мережеве співтовариство державних службовців як соціокультурний чинник запобіганню корупції
Сергій Сибиряков. Комунікативні практики у державному управлінні в контексті розвитку інформаційного суспільства
Олена Суший. Психосоціальний чинник державного управління (теоретико-методологічний аналіз)
Яна Чепуренко. Бібліотечно-інформаційний супровід прийняття державно-управлінських рішень: архетипічний підхід
Борис Чечнєв. Нації, культури, цивілізації в системах ухвалення найважливіших рішень Держави
Ольга Шипунова. Аналітика суб'єктивності. До філософських підстав архетіпіки державного управління
Анастасія Щедріна. Роль базисних цінностей нації в антикризовому управлінні (на прикладі сатьяграхи)
Ядвіга Яскевіч. Сучасне державне управління і демократія

2. Суспільна політика

Тетяна Ковальова. Мовний компонент національної самосвідомості як визначальний чинник мовної політики держави
Олександр Кучабський. Проблема етнонаціональної автономії в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні
Томаш Міхальські. Архетип homo sovieticus та ситуація в сфері охорони здоров'я в європейських посткомуністичних державах
Юрій Оксамитний. Становлення внутрішньої політики Г.А. Насера як архетип державної моделі розвитку Єгипту (1952–1970 рр.)
Марія Пірен, Мирослав-Любомир Чепа. Особливості етнопсихогенезу українського народу (для роздумів політико-управлінській еліті України)
Олександр Радченко. Архетип українського політикуму
Андрій Cидорін. Вплив процесів десакрализации і секуляризации на конфесійну політику держави відносно релігійних течій і сект в кінці XIX початку XX вв. (на прикладі Курської губернії)
Андріана Червеняк, Олександр Пелін. Оптимізація державного управління етнонаціональними процесами в умовах циклічного розвитку суспільства
Юрій Шайгородський. Міф як політична реальність

3. Держава і ринок

Світлана Гріневська. Наднорматив соціальних витрат – патологія державного управління в економіці
Наталія Ігнатоля. Підприємництво в умовах соціально-економічної невизначеності перехідного періоду суспільного розвитку
Євген Матвіїшин, Ірина Матвіїшин. Оцінка чинників розвитку довіри як основи соціально-економічного зростання в регіонах України
Оксана Ніколаєва. Архетипічні і психологічні підвалини корупції в російській державі
Світлана Повна. Інтуїція в державній експертній підтримці інноваційного розвитку економіки

4. Держава і суспільство

Едуард Афонін, Андрій Мартинов. Універсальне й унікальне в процесі суспільної трансформації
Олена Баханова. Соціокультурні чинники соціального моделювання державного управління
Ірина Березовська. Руйнування архетипики управління в сучасному суспільстві
Тетяна Бутирська. Архетипічні основи держави в контексті державного будівництва
Ганна Голубчик. Роль українських шляхетсько-дворянських родів у соціокультурному розвитку українського суспільства за доби бездержавності: методологічні аспекти дослідження
Оксана Панькова. Адаптаційні ресурси українського суспільства в умовах соціальної травми
Олександр Коваленко, Людмила Щербань. До питання про державний символ незалежної України
Павло Крупкін. Еволюційна теорія архетипів Юнга: архетипічні моменти в структурі колективної ідентичності
Лариса Кочубей, Катерина Меркотан. Архетипи політичного лідерства як підґрунтя маніпулятивних технологій
Олексій Крюков. Політико-управлінська еліта України та Росії: досвід архетипізації
Ярославна Лєбєдєва. Інституційно-правова основа розбудови європейського мультикультурного простору
Віктор Лозовой. Про необхідність відродження цінностей культури Східнослов'янських народів
Дмитро Ніколаєнко. Епідемічні загрози і несвідомість масових реакцій осіб біологічного виду homo sapiens. Випадок епідемії ВІЧ/СНІД
Віктор Пасніченко. Синергетичні механізми взаємодії міфологічної та політичної свідомості
Володимир Патраков. Столиці як архетипи і сакральні символи: культурологічний аспект
Тарас Плахтій. Модель взаємодії влади і суспільства: за матеріалами інноваційної гри
Сергій Римаренко. Соціокультурні розбіжності регіонів України
Тетяна Cенченкова. Комунікація як чинник діалогу культур
Аліна Солнишкіна. Ідентифікаційні стратегії в сучасному українському суспільстві: соціокультурний контекст
Лідія Сохань. Елітарна особистість як соціальний тип
Маріанна Чутора. Особливості формування ідентичності в постмодерні
Юрій Чернишов. Державна символіка сучасної Росії: архетипи і компроміси
Сергій Юшин. Міфогенічность державного будівництва
Krzysztof Pniewski. Processes of the political transformation in central and centraleastern Europe and changes in the linguistic sphere

 

Contents

1. Public Administration

Svitlana Blagodeteleva-Vovk. City as a microcivilization
Tetyana Vakulova. Functions of myths in public administration
Vladimir Vasil'ev. Problem of authority in the light of a national archetype
Viktor Gleba. The spatial-administrative organization of the city of Kyiv and archetypes of territories
Olena Donchenko. Functions of the collective psychics in public administration
Ol'ga Ivanyts'ka, Oleg Ivanyts'kyi. Pathology of public administration as a factor of the strengthening of negative consequences of social deviations
Ilona Klymenko. Innovations of the public administration as strategic directions to overcome a system crisis
Nikolai Kuz'min. The structure of mentality and the transversal management
Mariya Lashkina. Peculiarities of the development of the public administration in Ukraine in the post-modern epoch: socio-cultural aspect
Alla Lobanova. Mimicric behavioral practices in the public administration system: motivation-based orientation
Ol'ga Novikova. Social responsibility in the context of the quality of public and regional administration
Lyudmyla Pashko. Personalism as a principle and a priority of the public administration in Ukraine
Oleksandra P'yatina. The problem of the corporative image of state's bodies: the archetypical basis of analysis
Valerii Rebkalo, Volodymyr Kozakov. Collective identity of the Ukrainian society and its influence on a reformation of the public administration
Margaryta Sybyryakova. Network of civil servants as a socio-cultural factor of prevention of the corruption
Sergii Sybyryakov. Communicative practices in public administration in the context of the development of an information society
Olena Sushy. Psycho-sociological factor of public administration (methodological-theoretic analysis)
Yana Chepurenko. Library-informational accompaniment of the acceptance of state-administrative decisions: the archetypic approach
Boris Chechnev. Nations, cultures, civilizations in state's decision-making systems
Ol'ga Shipunova. Subjectivity analytics. On the philosophical bases of the archetypics of public administration
Anastasiya Shchedrina. The role of basic national values in the anticrisis management (by the example of satyagraha)
Yadviga Yaskevich. Modern public administration and democracy

2. Social Policy

Tetyana Koval'ova. The language component of national self-consciousness as a defining factor of state's language policy
Oleksandr Kuchabsky. The problem of ethnonational autonomy in the context of the administrative-territorial reform in Ukraine
Tomash Michalski. The homo sovieticus archetype and the situation in the health sector in post-communist European states
Yurii Oksamytnyi. Formation of Nasser's internal policy as an archetype of state's model of development of Egypt (1952–1970)
Mariya Piren, M.-L. Chepa. Features of ethnopsychogenesis of the Ukrainian people (to the politico-administrative elite of Ukraine for reflections)
Oleksandr Radchenko. The archetype of Ukraine's politicians
Andrei Sidorin. Effect of the processes of desacralization and secularization on state's confessional policy as for the religious trends and sects at the end of the XIXth – the beginning of the XXth century (by example of the Kursk province)
Andriana Chervenyak, Oleksandr Pelin. Optimization of state's control over the ethno-national processes under conditions of the cyclic development of a society
Yurii Shaygorodskiy. Myth as a political reality

3. State and Market

Svitlana Grinevs'ka. The supernormative of social expenses – the pathology of the public administration in the economy
Nataliya Ignatolya. Business under conditions of the socio-economic uncertainty of a transient period of social development
Evgen Matviishyn, Iryna Matviishyn. Estimation of the factors of development of the trust as the base of the economic growth in Ukraine's regions
Oksana Nikolaeva. Archetypical and psychological і bases of the corruption in the Russian state
Svitlana Povna. Intuition in state's expert support of the innovative development of the economy

4. State and Society

Eduard Afonin, Andrii Martynov. The universal and the specific in the processes of social transformation
Olena Bakhanova. Socio-cultural factors of social design of public administration
Irina Berezovskaya. Fracture of the management archetypics in the contemporary society
Tetyana Butyrs'ka. The archetypic bases of a state in the context of state's development
Ganna Golubchyk. The role of Ukrainian gentry-noble clans in the socio-cultural development of the Ukrainian society in the epoch without a state: methodological aspects of studies
Oksana Pan'kova. Adaptation resources of the Ukrainian society under conditions of social traumatism
Oleksandr Kovalenko, Lyudmila Shcherban'. To the question about the state's symbol of independent Ukraine
Pavel Krupkin. Jung's evolutionary theory of archetypes: archetypic points in the structure of a collective identity
Larysa Kochubei, Kateryna Merkotan. Archetypes of political leadership as the basis of manipulation technologies
Oleksii Kryukov. Political administrative elites of Ukraine and Russia: experience of archetypization
Yaroslavna Lebedeva. The institutional-legal basis of the construction of a European multicultural space
Viktor Lozovoi. About the necessity of the revival of cultural values of the west-slavonic peoples
Dmitrii Nikolaenko. Epidemic threats and the thoughtlessness of mass reactions of biological species Homo Sapiens. Case of the HIV/AIDS epidemic
Viktor Pasnichenko. Synergetic mechanisms of interaction of the mythological and political consciousnesses
Vladimir Patrakov. Capital cities as archetypes and sacred symbols: the culturological aspect
Taras Plakhtii. A model of interaction of the power and the society: by results of an innovative game
Sergii Rymarenko. Socio-cultural distinctions of Ukraine's regions
Tetyana Senchenkova. Communication as a factor of the dialog of cultures
Alina Solnyshkina. Strategies of identification in the modern Ukrainian society: socio-cultural context
Lidiya Sokhan'. Elitarian person as a social type
Marianna Chutora. Peculiarities of the formation of an identity in a post-modern society
Yurii Chernyshov. State symbols of the modern Russia: archetypes and compromises
Sergei Yushin. Mythogenicity of state's building
Krzysztof Pniewski. Processes of the political transformation in central and central-eastern Europe and changes in the linguistic sphere.

 

[ top ]
Copyright © 2010 Асоціація докторів наук з державного управління