Асоціація докторів державного управління

№ 4(12) / 2012

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

 

Колонка редактора
До відома авторів: нові вимоги щодо подання статей до публікації

1. Публічне управління

Василь Мартиненко. Про методологічний концепт формування та розвитку нової парадигми публічного управління та її понятійного апарату
Дмитро Дзвінчук, Андрій Мазак. Розвиток науки "державне управління" у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку магістрів державної служби
Микола Орлов. Метод визначення рівня повноважень регіонального органу виконавчої влади шляхом ранжування управлінських завдань
Ірина Туркіна. Система органів судової влади в механізмі державного управління Китаю
Олег Половцев. Методичні підходи до проектування та побудови систем підтримки прийняття рішень в державному управлінні
Юрій Кальниш. Позитивістьські підходи в методології сучасної науки державного управління
Володимир Назаренко. Поняття та сутність державного управління пожежною безпекою в Україні
Тетяна Маматова, Олена Бортнік. Концепція ощадливого управління: перспективи впровадження в муніципальному менеджменті
Валерій Бакуменко, Ольга Червякова. Врахування чинників самоорганізаційної спроможності розвитку як умова успішної практики публічного управління
Володимир Заблоцький. Конструкти та універсальні чинники державотворення: спроба систематизації

2. Державна політика

Людмила Пашко. Збереження соборності як завдання для української держави
Микола Іжа, Олександр Радченко. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень
Інна Нікифорова. Політична конкуренція як критерій типологізації політичних ринків
Янина Казюк. Особливості функціонування механізмів державного управління в системі міжбюджетних відносин України
Тарас Райхенбах. Особливості державної політики у сфері використання відновлюваних джерел енергії в Україні
Вячеслав Писаренко. Стан організаційно-правового забезпечення електронного документування в Україні
Ольга Піддубчак. Нормативно-правова база соціалізації молодих політико-управлінських кадрів в умовах суспільної трансформації в Україні
Олена Шевердіна. Інвестиційна політика України як об'єкт державної економічної політики
Людмила Приходченко. Теорія та практика оцінювання ефективності державної соціальної політики

3. Держава і ринок

Олександр Непомнящий. Аналіз стану державного регулювання житлового будівництва в Україні
Олександр Мельниченко, Віктор Миколюк. Структурні зрушення в національній економіці як об'єкт та результат державної структурної політики
Іван Архипенко. "Аграрний сектор економіки" та "державна аграрна політика" як наукові поняття у структурі світогляду суб'єктів державного управління
Андрій Дєгтяр, Роман Соболь. Моделювання системи прийняття державних інвестиційних рішень
Наталія Малиш. Проблеми формування та розвитку електромобільної та екомобілебудівної галузей в Україні
Ольга Тимофеєва. Використання нелегітимних механізмів залучення коштів фізичних осіб у будівництві житлової нерухомості
Олександр Коваленко. Формування філософії соціально-відповідального бізнесу засобами державної політики в Україні
Ірина Гуськова. Особливості управління комунальною власністю як специфічної форми групової власності

4. Держава та суспільство

Ігор Костенок. Радянська модель самоврядування як чинник впливу на сучасні самоврядні практики на пострадянському просторі
Іван Парубчак. Особливості соціалізаційної функції у політичній системі України
Вікторія Кий-Кокарєва. Удосконалення діяльності державних органів у сфері вакцинопрофілактики грипу серед працездатного населення регіону
Володимир Вакулич, Олександр Бухтатий. До питання регуляції журналістської діяльності в Україні: етичні та юридичні аспекти
Володимир Наконечний. Моделі та технології управління містом
Олександр Кучабський, Олена Бажинова. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації
Денис Олійник. Перетворення місцевих органів влади на організації, що навчаються
Світлана Гайдученко. Генеза організаційної культури в державному управлінні як парадигмальний розвиток культурологічної думки
Володимир Дементов. Аналіз факторів впливу на розвиток державної служби в Україні

 

Contents

1. Public Administration

Vasyl Martynenko. On the methodological concept of the formation and developmentof a new paradigm of public administration and its conceptual apparatus
Dmytro Dzvinchuk, Andrij Mazak. The development of the science "public administration" at the academies that train masters of civil service
Mykola Orlov. Method of the identifying the level of authorities of the regional executive body with the help of ranking the administrative objectives
Iryna Turkina. The system of judicial authority bodies in the mechanism of Chinese public administration
Oleg Polovtsev. Methodical approaches to the designing and construction the system of support the decision-making in public administration
Yurij Kalnysh. Approaches of positivism in the methodology of modern science on public administration
Volodymyr Nazarenko. Comprehension and essence of public administration the fire safety in Ukraine
Tetyana Mamatova, Olena Bortnik. The concept of lean governance: trends for implementation in the municipal management
Valerij Bakumenko, Olga Chervyakova. Taking into account the factors of self-organizational capacity development as a condition for the successful practice of public administration
Vоlоdymyr Zablotsky. Constructs and universal factors of state-building: an attempt of systematization

2. State Policy

Ludmyla Pashko. Saving consolidation as a task for the Ukrainian State
Mykola Izha, Olexandr Radchenko. Public control in the system of public administration as an effective tool of examination the state-managerial decisions
Inna Nikyforova. Political competition as a criterion of typology the political markets
Yanyna Kazyuk. Peculiarities of public administration mechanisms functioning in the Ukrainian system interbudgetary relations
Taras Rayhenbah. Features oof public policy in the sphere of usage the renewable sources of energy in Ukraine
Vyacheslav Pysarenko. State of organizational and legal support the electronic documentation in Ukraine
Olga Piddubchak. Legislature on the socialization of young political and administrative personnel in the process of public transformation in Ukraine
Olena Sheverdina. Investment policy of Ukraine as an object of public economy policy
Ludmila Prykhodchenko. Development of the system of local taxation in Ukraine

3. State and MarketM

Olexandr Nepomnyashy. Analysis of the state regulation of house-building in Ukraine
Olexandr Melnichenko, Victor Mykolyuk. Structural changes in the national economy as an object and result of public structural policy
Ivan Archipenko. The "agricultural sector of the economy" and "public agricultural policy" are the scientific concepts in the structure of the public administration subject's outlook
Andrij Deghtyar, Roman Sobol. SModeling the system of public investment decision-making
Natalia Malysh. Problems of formation and development the e-mobile and eco-mobile construction industries in Ukraine
Olga Tymofeevа. Using the illegitimate mechanisms of fundraising of individuals in the construction of immovable property
Olexandr Kovalenko. Forming the philosophy of socially responsible business with the resources of the public policy in Ukraine
Irina Guskova. Features oof managing the communal property as a specific form of group-ownership 162

4. State and Society

Igor Kostenok. The Soviet model of self-government as a factor of the influence on modern self-managing practices in the post-soviet space
Ivan Parubchak. Peculiarities of the socialization function in the Ukrainian political system
Victoriya Kyi-Kokaryeva. Improvement of the public authorities activity in the sphereof influenza vaccination of the working population of the region
Volodymyr Vakulych, Olexandr Buhtatyj. Issues on the regulation the journalistactivity in Ukraine: ethical and legal aspects
Volodymyr Nakonechny. Models and Technologies of the city management
Olexandr Kuchabskyi, Olena Bazhynova. Mechanisms of communication between authority's bodies and the public in the context of globalization
Denys Oliynik. Transformation of the local authorities into the "learning organizations"
Svitlana Gaiduchenko. Genesis of organizational culture in public administration as a paradigmatic development of cultural conception
Volodymyr Dementov. Analysis of factors that influence on the development of the civil service in Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2012 Асоціація докторів наук з державного управління