Кафедра державного управління

Мартиненко Василь Миколайович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
МАРТИНЕНКО Василь Миколайович

 

У травні 1996 року в Харківському філіалі Української Академії державного управління при Президентові України була створена кафедра державного управління, економіки та фінансів, яка забезпечувала навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей.

З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці магістр за спеціальністю «Державне управління» за денною та заочною формами навчання.

У травні 1997 року в результаті поділу кафедри було виокремлено кафедру державного управління — випускову за спеціальністю «Державне управління».

З лютого 2003 року кафедра долучилася до підготовки бакалаврів і стала випусковою ще й за спеціальністю «Менеджмент» та отримала найменування «Кафедра державного управління та менеджменту».

Рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 30 жовтня 2012 р. № 10/175 та у відповідності до Наказу директора Інституту № 512-к від 31.10.2012 р. з 1 січня 2013 року дві кафедри – кафедра державного управління та менеджменту (з вересня 2012 року її очолювала д.держ.упр., проф. Коротич О.Б.) і кафедра публічного адміністрування та кадрової політики (з вересня 2005 року її очолював д.держ.упр., проф. Мартиненко В.М.), були об'єднані у кафедру державного управління.

З 2015 року кафедра є випускою у підготовці магістрів за двома спеціальностями — «Державне управління» і «Державна служба», а з 2016 року ще й за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за бакалаврською і магістерською програмами.

 

Навчальна робота

 

Кафедра знаходиться в структурі Факультету підготовки магістрів державного управління. Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка магістрів за спеціальністю «Державне управління» та «Публічне управління та адміністрування» і бакалаврів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» на факультеті соціально-економічного управління, а також проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Навчальні дисципліни магістерських програм:

• Антикризове управління

• Державна служба

• Державне управління

• Державне управління в країнах - членах ЄС (національний рівень)

• Кадрова політика і державна служба

• Кадровий менеджмент

• Керівник в інституціях сфери публічного управління

• Керівник у державних інституціях

• Керування проектами

• Комунікації в державних інституціях

• Контроль адміністративної діяльності у сфері публічного управління

• Контроль у державних інституціях

• Моделі публічної служби у зарубіжних країнах

• Методологія системного підходу та наукових досліджень

• Організаційно-правові засади державного управління

• Організація діяльності державного службовця

• Психологія та іміджеологія у сфері публічного управління

• Психологія управління

• Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні. Модуль 1. Комунікативна діяльність в публічному управлінні

• Публічна служба в місцевому самоврядуванні

• Публічна служба. Модуль 1. Кадрова політика, правові та організаційні основи публічної служб

• Публічна служба. Модуль 4. Лідерство та керівництво на публічній службі

• Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування

• Стратегічне управління. Модуль 1. Публічне управління. Багаторівневе управління

• Стратегічне управління. Модуль 3. Прийняття рішень в публічному управлінні

• Стратегічне управління. Модуль 4. Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи

• Сучасні концепції публічного управління

• Тайм-менеджмент посадовця

• Теорія та історія державного управління

• Технології проектного управління в публічній сфері

• Управління ресурсами

• Управлінські засади формування та реалізації державної кадрової політики в Україні

 

Навчальні дисципліни бакалаврських програм:

• Адміністрування в соціальній сфері

• Антикризове управління

• Вступ до спеціальності

• Державне та регіональне управління

• Ділове адміністрування. Модуль 3. Управління змінами

• Ділове адміністрування. Модуль 4. Управління проектами

• Ділове адміністрування. Модуль 5. Управління якістю

• Історія України, української культури та державотворення. Модуль 1. Історія України

• Історія України, української культури та державотворення. Модуль 2. Історія української культури

• Історія України, української культури та державотворення. Модуль 3. Державотворення в Україні

• Культура управління

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 1. Теорія організації

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Теорія організації

• Менеджмент і адміністрування. Модуль 6. Самоменеджмент

• Основи теорії систем і системного аналізу

• Психологія

• Психологія та управління конфліктами. Модуль 1. Психологія

• Психологія та управління конфліктами. Модуль 2. Соціальна психологія

• Психологія та управління конфліктами. Модуль 3. Управління конфліктами

• Публічне адміністрування

• Публічний менеджмент. Модуль 1. Основи менеджменту

• Публічний менеджмент. Модуль 1. Основи менеджменту

• Публічний менеджмент. Модуль 2. Інституційні засади публічного управління

• Публічний менеджмент. Модуль 3. Новий публічний менеджмент

• Теорія організації. Модуль 1. Основи теорії організації

• Управління конфліктами

 

Наукова робота

 

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Зокрема виконано такі НДР:

 

1. Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади

2. Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій

3. Вдосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади

4. Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради

5. Розвиток системи публічного адміністрування в сучасній Україні

6. Реалізація державно-управлінських відносин на регіональному рівні

7. Механізми узгодження інтересів учасників державно-управлінських відносин на регіональному рівні

8. Підвищення результативності взаємодії органів державного управління і органів місцевого самоврядування

9. Підвищення ефективності та якості діяльності керівників в органах державної влади

10. Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління

11. Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління

12. Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління

13. Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності кадрових служб у сфері публічного управління

14. Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби

15. Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління

16. Механізми узгодження інтересів учасників державно-управлінських відносин на регіональному рівні

17. Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління

18. Науково-методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики сталого розвитку органами публічної влади

З 2016 року кафедра здійснює науково-дослідну роботу за темою «Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державотворення в Україні»

На кафедрі підготовлено і захищено 5 докторських і 35 кандидатських дисертацій.

 

Основні навчально–методичні публікації

 

1. Мельтюхова Н.М. Реалізація державно-управлінських відносин на регіональному : монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 180 с.

2. Керівник в системі державного управління [Текст] : навчальний посібник / [під ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін.]. – Х.: Вид-во ДокНаукДержУпр», 2014. – 252 с.

3. Мартиненко В.М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова ; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В.М. Мартиненка. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 208 с.

4. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / [уклад. : В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 48 с.

5. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.В. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 144 с.

6. Комунікації у державних інституціях: навч. посіб./ О.Б. Коротич. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012 – 200 с.

7. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.

8. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 306 с.

9. Теорія та історія державного управління: [навч. посібник] / [Н. М. Мельтюхова, Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк та ін.]. – К.: "Видничий дім "Професіонал", 2008. – 288 с.

10. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри / Корженко В.В., Мельтюхова Н.М., Одінцова Г.С. // [Монографія] / За заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – 268 с.

11. Структурно-функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади / Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Г.С. Одінцова та ін.; За заг.ред. Н.М. Мельтюхової // Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – 244 с.

12. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 136 с.

13. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.І. Мостового, О.Ф. Мельников. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 152 с.

14. Миронова Н.С., Нікітін В.В. Організаційно-правові засади державного управління. Опорний конспект лекцій. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 110 с.

15. Миронова Н.С. Контроль в державних інституціях. Опорний конспект лекцій. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 46 с.

16. Мельтюхова Н.М., Євдокимов В.О. Психологічні аспекти управлінської діяльності: Опорний конспект лекцій. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 37 с.

 

 

Науково-педагогічний потенціал кафедри

 

Академік Академії економічних наук – 1

Член-кор. Академії економічних наук – 1

Докторів наук – 2

Професорів – 3

Кандидатів наук – 11

Доцентів – 10

 

Трудовий колектив кафедри:

 

професор – д.держ.упр., проф., академік Академії економічних наук України Коротич Олена Борисівна

професор – к.е.н., доц., член-кореспондент Академії економічних наук України Мельтюхова Надія Миколаївна

професор – к.і.н., доц. Нікітін Володимир Валерійович

доцент – к.держ.упр., доц. Набока Людмила Віталіївна

доцент – к.вет.н., доц. Дідок Юлія Валентинівна

доцент – – к.е.н., доц. Євдокимов Вадим Олександрович

доцент – к.держ.упр., доц. Кузнецов Андрій Олегович

доцент – к.держ.упр., доц. Кирій Сергій Леонідович

доцент – к.держ.упр., доц. Конотопцева Юлія Володимирівна

доцент – к.держ.упр., доц. Щегорцова Вікторія Миколаївна

доцент – к.держ.упр., доц. Боковикова Юлія Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Коняєва Віта Вікторівна

старший лаборантКаліберова Ірина Володимирівна

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.