Кафедра інформаційних технологій і систем управлінняСайт кафедри

 

З перших днів існування Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові України у травні 1996 року була створена кафедра інформаційних технологій. Її засновником був доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Г. Машкаров. Потім кафедрою керував к.ф-м.н, доц. П.Є. Минко. З 1999 року по теперішній час кафедрою завідує д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Кафедра забезпечує навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей на базі Регіонального та Харківського обласних центрів. З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці слухачів на кваліфікаційний рівень "магістр державного управління" за денною та заочною формами навчання.

У березні 2004 року кафедра була знов об'єднана з кафедрою інформатики.

В вересні 2005 року кафедра отримала нову назву "Інформатизація державного управління".

В січні 2013 року кафедра була перетворена у кафедру "інформаційних технологій і систем управління".

 

 

Професорсько-викладацький штат кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Орлов Олександр Валентинович

професор – д.ф-м.н., проф. Машкаров Юрій Григорович

професор – д.держ.упр., к.ф-м.н., проф. Мельников Олександр Федорович

доцент – к.т.н., доц. Клімушин Петро Сергійович

доцент – к.т.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович

доцент – к.ф-м.н., доц. Минко Петро Євгенович

професор – д.т.н., проф. Петров Костянтин Едуардович

доцент – к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович

старший викладач – Іванова Ірина Дмитрівна

провідний спеціаліст – Ткаченко Марина Олександрівна

 

Навчальна робота

 

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також бакалаврів і спеціалістів на факультеті соціально-економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

 

За кафедрою закріплені такі дисципліни

АРМ "Кадри" Інформаційні системи в бізнесі та управлінні.
Модуль 2. Інформаційне забезпечення бізнес-процесів
Вища та прикладна математика Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
Вища та прикладна математика.
Модуль 1. Вища математика
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Вища та прикладна математика.
Модуль 1. Математичний аналіз та лінійна алгебра
Інформаційні системи та мережі в державному управлінні ІДУ ФАК
Вища та прикладна математика.
Модуль 2. Прикладна математика
Інформаційні системи та технології
Вища та прикладна математика.
Модуль 2. Теорія ймовірностей
Інформаційні технології прийняття нечітких управлінських рішень ІДУ
Вища та прикладна математика.
Модуль 3. Основи математичного моделювання
Інформаційні технології та електронний документообіг. Модуль 1. Інформаційні системи і технології
Економіко-математичні методи та моделі.
Модуль 1. Оптимізаційні методи та моделі
Інформаційні технології та електронний документообіг. Модуль 2. Електронний документообіг
Економіко-математичні методи та моделі.
Модуль 2. Економетрика
Комп'ютерні мережі та телекомунікації ІДУ
Електронна комерція Математика для економістів.
Модуль 1. Вища математика
Електронна торгівля Математика для економістів.
Модуль 2. Теорія ймовірностей і математична статистика
Електронний документообіг ІДУ Моделі інноваційних процесів в електронному врядуванні ІДУ
Інформатизація органів державного управління ІДУ Публічна політика.
Модуль 1. Політичні інституції та суспільно-політична діяльність.
Модуль 2. Електронне урядування та електронна демократія
Інформатика Система електронного врядування ІДУ
Інформаційна політика в Україні - І Система публічного управління в умовах глобалізації та впровадження європейських стандартів
Інформаційні системи в бізнесі та управлінні.
Модуль 1. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
Сучасні комп'ютерні технології

 

У навчальному процесі, крім необхідних операційних систем і загально відомих офісних програм, застосовуються такі сучасні програмні засоби як:

• Комплексні інформаційні системи (1С Підприємство, Парус, Галактика, Бест звіт плюс)

• Системи електронного документообігу (Дело, Megapolis, Optima, DocРro, ЕЦП PGP)

• Спеціалізовані інформаційні системи (Картка)

 

Науково-методична робота

 

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за комплексною тематикою "Основні напрямки підвищення ефективності органів державної влади щодо соціального економічного розвитку регіонів" у аспекті розробки Концепції впровадження електронного урядування в Україні найбільш детально опрацьовуються такі напрями як:

• узагальнення наукових розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо обґрунтування стратегії і тактики виконання державних програм впровадження електронного урядування в Україні;

• удосконалення методологічного, теоретичного та методичного забезпечення аналізу, оцінки та прогнозування наслідків впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка державних механізмів впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка рекомендацій стосовно використання системи електронного урядування в Україні.

 

Основні навчально-методичі праці, опубліковані за останні 5 років

 

Орлов О. В. Електронне врядування. Інформатизація державного управління : навч. посіб. / [Ю. Г. Машкаров, , М. В. Мордвінцев та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 264 с. – Гриф МОН України

Комп’ютерні мережі та телекомунікації : навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х. : Вид-воХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, – 212 с.

Інформаційна політика в Україні: комп’ютерні мережі та телекомунікації : навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х. : Вид-воХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, – 228 с.

Інформатика : навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев, І. В. Кобзев : за заг. ред. д.ф-м.н., проф. Машкарова. – Х. : Вид-воХарРІ НАДУ «Магістр», 2014, – 323 с.

Електрона комерція Навч. Посіб / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, П.С. Клімушин, І.В. Кобзев – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. 249 с.

Інформаційні системи в управлінні персоналом навч. посіб. / П. С. Клімушин. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 260 с.

 

Перелік праць співробітників кафедри ІТіСУ 2014-2016 рр.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.