Кафедра політології та філософії

Дзюндзюк Вячеслав Борисович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Дзюндзюк Вячеслав Борисович

 

Кафедра політології та філософії була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики. Мета створення кафедри полягала у викладанні дисциплін з політології та філософії на факультетах усіх форм навчання, для підвищення кваліфікації державних службовців Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей на базі обласного та регіонального центрів

Кафедра активно бере участь у професійній підготовці висококваліфікованих, високоморальних, відповідальних фахівців для органів державного управління і місцевого самоврядування, здатних формувати державну політику і забезпечувати її реалізацію на всіх рівнях, через надання їм сучасних знань з політичних і філософських наук, формування у них відповідних умінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Для слухачів з магістерської підготовки денної, вечірньої та заочної форм навчання:

Основні дисципліни:

• Громадські об’єднання і політичні партії як суб'єкти політичного процесу

• Демократичне врядування: теорія і практика

• Державна політика: аналіз та механізми впровадження

• Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

• Інформаційна політика в Україні

• Концептуальні засади взаємодії політики та управління

• Основи інформаційно-аналітичної діяльності

• Політико–адміністративні відносини в структурі державної влади

• Публічна політика

• Філософські проблеми державного управління

 

Факультативні дисципліни:

• Мистецтво ділового спілкування

• Інформаційні виборчі технології

• Креативність і етика аналізу державної політики

 

Для аспірантів усіх форм навчання:

• Етика та світоглядні засади наукової діяльності

• Концептуальні засади розвитку публічного управління та адміністрування

• Міжрівневі відносини у публічному управлінні: закордонний та вітчизняний досвід

• Політичний аналіз та інформаційно–аналітична складова публічного адміністрування

• Теоретико–прикладні засади й актуальні проблеми розвитку служби в органах публічного управління

• Технологія підготовки та захисту дисертації

• Управління проектами в публічній сфері

• Філософські та соціокультурні засади наукової діяльності

 

Для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання:

• Етика ділового спілкування

• Методологія наукових досліджень

• Політологія

• Філософія

 

Бібліотечка кафедри

 

Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

ГДержавна політика аналіз та механізм її впровадження. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Інституційні особливості та технології сучасних політичних процесів. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Інформаційна політика – 2. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Концептуальні засади взаємодії політики та управління. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Креативність і етика аналізу державної політики. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Основи інформаційно-аналітичної діяльності. План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Філософські проблеми державного управління (Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління). План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

Філософські проблеми державного управління (Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку). План-конспект лекцій (оновлено 29.11.2013)

 

Науково–методична робота

 

1. Державні закупівлі в Україні : практикум : [навч.-метод. посіб.] / Укладач К. І. Козлов. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 39 с.

2. Дзюндзюк В. Б. Сучасні геополітичні процеси: світ і Україна [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Хар РІ НАДУ, 2009.

3. Дзюндзюк В. Б. Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичних процесів [навч. посібник] / В. Б. Дзюндзюк, В. В. Нікітін. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2008.

4. Діуліна В. В. Феномен політичного лідерства та проблеми політичного лідерства в умовах модернізації / В.В. Діуліна // Політична модернізація : підручник / [ В.В.Діуліна, В.Б. Дзюндзюк, О.І. Крюков та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С.166–178.

5. Комунікації в публічному адмініструванні // Навчально-методичні матеріали // Укладач О. В. Радченко. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ „Магістр”, 2009. – 40 с.

6. Крюков О. І. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації [навч. посібник]. – К. : Парламентське видавництво, 2008 – 416 с.

7. Навчально-методичні матеріали з підготовки членів дільничних виборчих комісій та офіційних спостерігачів по виборам депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів 31 жовтня 2010 року / Укладачі О.В. Радченко, К.І. Козлов, Ю.Г. Падафет. – Х. : Вид-во Асоціації докторів державного управління, 2010. – 40 с.

8. Організаційно-правові основи здійснення державних закупівель : [навч.-метод. посіб.] / Укладачі К. І. Мельникова, К. І. Козлов, О. С. Мельников. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 205 с.

9. Політична модернізація : [підручник] / В. Дзюндзюк, Л. Приходченко, О.Крюков и др. – Х. : Вид-во Асоціації докторів державного управління, 2011. – 400/86 с.

10.Політична модернізація підручник / за заг. ред. д.держ.упр. В. Б. Дзюндзюка, д.держ.упр. О. В. Радченка, к.соц.н. О. А. Котукова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 400 с.

11.Політична модернізація: теорія та історія : метод. реком. для слухачів усіх форм навчання / [уклад. : В. Б. Дзюндзюк, О. А. Котуков, О. В. Радченко, Т. В. Кузнякова та ін.]. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.

12.Солових В. П. Політико-адміністративні відносини у процесі трансформації політичної системи України / В. П. Солових // Політична модернізація : [підручник] / за ред. д.держ.упр., проф. В. Б. Дзюндзюка; д.держ.упр., доц О. В. Радченка; к.соц.н. О. А.Котукова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 320-332.

13.Солових В. П. Політико-управлінські відносини: методологія та практика : [Монографія] / В. П. Солових. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 164 с.

14.Державна інформаційна політика: навч. посіб. [В.Б.Дзюндзюк, О.І.Крюков, В.А.Ландсман та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б.Дзюндзюка. – Х.Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 344 с.

15.Етика державного управлінця : програма та методичні вказівки з дисципліни «Етика державного управлінця» (модуль «Філософські проблеми державного управління») для слухачів за спеціальністю «Державне управління» / уклад. О.М.Крутій. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2012. – 24 с.

16.Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В. Б. Дзюндзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.

17.Абетка політична : матеріали для практичного використання [Навчальний посібник] / За наук.ред. док.наук держ. упр. О. В. Радченка; Вид. 9-е, доп. і перероб. – Житомир, ОЦМІ, 2012. – 350 с.

18.Радченко О. В. Антропологічні витоки феномену державної влади / О. В. Радченко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – Хмельницький, 2012 – № 2(42). – С. 63 – 70.

19.Котуков О., Кузнякова Т. Оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. [Електронний ресурс] – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2012. – № 2(10): – Режим доступу. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/2/06.pdf

20.Хашиєва Л. В. Теоретичні основи модернізації системи державного управління на засадах комунікативної парадигми // Актуальні проблеми державного управління. – Х. – 2012. – Вип. 1 (41). – С. 98–105.

21.Філософські проблеми державного управління: Навч. посібник / За заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013.

22.Філософія і психологія публічної влади : монографія / В.Б. Дзюндзюк, Б.В. Дзюндзюк, К.І. Козлов, О.А. Котуков, О.М. Крутій, О.І. Крюков, А.О. Кузнецов, Д.В. Олійник, В.П. Солових, Л.В. Хашиєва, Т.Б. Хомуленко ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюка. – Х. : Вид-во «Магістр», 2015. – 392 с.

 

Наукові напрямки кафедри

 

Рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри сприяє формуванню наукової школи з проблем управління політичними процесами на центральному та регіональному рівні. Увесь професорський склад кафедри бере участь у роботі Спеціалізованих вчених рад. Авторитет кафедри визнано у науковому середовищі, доказом чого є звернення щодо рецензування дисертацій, авторефератів, монографій, навчальних посібників, підручників та інших наукових праць.

Основним науковим напрямком діяльності кафедри є дослідження стану та перспектив удосконалення державної політики України, яке передбачає розробку наступних проблем: політика та механізми її впровадження в Україні, держава та державотворчі процеси, формування соціальної держави, етика державної служби, соціологічні методи досліджень, аналіз державної політики, сучасні геополітичні процеси, основи взаємодії політики та управління.

Згідно із державною науково-технічною програмою у 2012 році кафедра виконує дослідження з теми Публічне врядування у сучасній державі (0112U001159).

Працівники кафедри беруть участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів державної влади та інших установ у підготовці законодавчих, нормативно-правових актів відповідної проблематики.

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 

На кафедрі здійснюється підготовка 11 аспірантів, 11 здобувачів наукового ступеня, кандидата наук з державного управління. На даний час на кафедрі захищено 30 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Дзюндзюк Вячеслав Борисович

професор – д.філос.н., проф. Корженко Володимир Васильович

професор – д.держ.упр., проф. Крутій Олена Миколаївна

професор – д.держ.упр., доц. Солових Віталій Павлович

доцент – к.держ.упр., доц. Козлов Костянтин Іванович

доцент – к.соц.н., доц. Котуков Олександр Анатолійович

доцент – к.держ.упр. Хашиєва Любов Васамбеківна

доцент – к.держ.упр. Даудова Галина Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Котковський Володимир Романович

доцент – к.держ.упр. Олійник Денис Володимирович

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.