Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування

Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Куц Юрій Олексійович

 

 

E-mail кафедри: kaf.rums@bk.ru

 

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування як самостійний підрозділ Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України функціонує з серпня 1999 р.

Усі штатні викладачі мають науковий ступінь з державного управління, 4 викладача кафедри мають науковий ступінь доктора наук з державного управління. Відповідно до штатного розкладу на кафедрі працює 9 викладачів, у тому числі 6 штатних і 3 сумісники (внутрішні та зовнішні). Колектив кафедри є стабільним за своїм складом, при цьому всі штатні викладачі і 75% сумісників мають науковий ступінь з державного управління, що становить найвищий показник серед кафедр Інституту (90% – станом на 01.01.2016 р.).

 

Рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри сприяє формуванню наукової школи з проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Увесь професорський склад кафедри бере участь у роботі Спеціалізованих вчених рад. Авторитет кафедри визнано у науковому середовищі, доказом чого є звернення щодо рецензування авторефератів, дисертацій, монографій, навчальних посібників, підручників та інших наукових праць.

 

Кафедра впроваджує стратегію партнерства з суб’єктами державної, регіональної та самоврядної політики. Працівники кафедри приймали участь у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах органів державної влади та інших установ у підготовці законодавчих, нормативно-правових актів відповідної проблематики, зокрема проектів Законів України «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики».

 

Кафедра є провідною з підготовки фахівців за новою спеціальністю 8.15010010 «Регіональне управління» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

 

За кафедрою закріплено викладання наступних навчальних дисциплін факультету підготовки магістрів державного управління:

  Публічна політика. Модуль 1. Політичні інституції та суспільно-політична діяльність 3. Політика регіонального розвитку

  Публічна політика. Модуль 1. Політичні інституції та суспільно-політична діяльність 4. Місцеве самоврядування

  Публічна служба. Модуль 2. Публічні послуги як основа діяльності публічної служби

  Методологія регіонального управління

  Ресурсний та економічний потенціал регіону

  Прогнозування та просторовий розвиток регіону

  Стратегічне планування сталого розвитку регіону

  Територіальна організація влади в Україні

  Планування розвитку територій

  Регіональна економіка

  Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів

  Прогнозування розвитку територій

  Управління трудовими ресурсами міста

  Антикризове управління в регіоні

 

На факультеті соціально-економічного управління викладачі кафедри проводять заняття з наступних дисциплін:

  Цивільний захист

 

В аспірантурі

  Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку регіонального управління

  Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування

 

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Регіональне управління». Щорічний випуск магістрів, підготовлених на кафедрі, становить близько 50 осіб.

 

Науково-Методична робота

 

На кафедрі проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Кафедра є центром акумуляції та спрямування інтелектуального потенціалу науковців і практиків регіону на вирішення завдань підготовки управлінської еліти, узагальнення та розповсюдження передового досвіду регіоналістики.

У різний час творчим колективом кафедри на договірній основі з органами державної влади та місцевого самоврядування виконані та виконуються науково-дослідні роботи:

 

  «Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні» (2016 р.);

  «Забезпечення надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади» (2014-2015 рр.);

  «Формування територіальних кластерів як інструменту регіонального розвитку» (2012-2013 рр.);

  «Управління проектами регіонального розвитку» (2012-2016 рр.);

  «Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно-знаннєвому суспільстві» (2010-2011 рр.);

  «Упровадження стандартів Public Governance (належне врядування) у життєдіяльності територіальної громади» (2009-2011 рр.);

  «Проблеми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування» (2007-2009 рр.);

  «Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку територіальних громад» (2006-2007 рр.);

  «Розробка механізму надання якісних управлінських послуг органами влади на регіональному рівні» (2003-2004 рр.);

  «Підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади та управління» (2002-2003 рр.);

  «Розробка організаційно-економічного механізму перетворення регіонального управління в Україні» (2000-2001 рр.);

 

Належна увага на кафедрі приділяється підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів. За період 2005-2016 рр. на кафедрі захищено 4 докторські дисертації та 27 кандидатських дисертацій, готуються 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів у галузі науки «Державне управління».

 

Одним з прикладів успішної співпраці з органами місцевого самоврядування є відкриття філій кафедри на базі Харківської районної ради Харківської області у 2008 р., адміністрації Ленінського району Харківської міської ради, Чугуївської міської ради у 2011 р.

 

Викладачами кафедри видані такі методичні розробки:

 

1. 1. Законодавче забезпечення місцевих виборів в Україні : [Методичні розробки з дисципліни складові місцевої політики] / За заг. ред. Ю. О, Куца, І. О. Поліщука. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 18 с.

2. Куц Ю.О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні : управлінський аспект. - Х. : Вид-во ХРІДУ УАДУ "Магістр", 2002. – 204 с.

3. Мамонова В.В. Планування розвитку територій. – Опорний конспект лекцій. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 52 с.

4. Мамонова В.В. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях : Навч. посібник / Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. – Ужгород : Патент, 2004. - 198 с.

5. Мамонова В.В. Управління місцевим бюджетом та фінансами : навч. посібник. . – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 224 с. (Гриф МОН України).

6. Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект : навч. посіб. / О. Ю. Амосов, В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, О. В. Ольшанський ; за аг. ред. О. Ю. Амосов, В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 208 с. (Гриф МОН України).

7. Місцеве самоврядування : історія та сучасність : Бібліограф. довідник / Уклад. : Ю.О. Куц, Е.І. Романова, О.М. Хрістіян, В.В. Сафонова, В.А. Долбня ; За заг. ред. В.М. Мартиненка. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 72 с.

8. Наконечний В. В. Управління містом: теоретико-методологічний вимір : [Моногр.] / В. В. Наконечний. — Харків : Цифрова друкарня № 1, 2012. — 263 с.

9. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні : [Моногр] / Ю.О. Куц, С.В. Болдирєв, А.Є. Тамм / За заг. ред. Ю.О. Куца. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – 261 с.

10. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посібник / За ред. проф. В.В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 256 с. (Гриф МОН України).

11. Релігієзнавство : [метод. рек. для студентів І курсу зі спеціальності 6.050109 – управління персоналом і економіка праці та ІІ курсу зі спеціальності 6.050201 – менеджмент організацій] / уклад. О. М. Макаренко. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 16 с.

12. Розміщення продуктивних сил : [метод. рек. для студентів І курсу зі спеціальності 6.050201 – менеджмент організацій] / уклад. О. М. Макаренко. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 16 с.

13. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : [Моногр] / Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, О.К. Чаплигін та ін.; За заг. ред. Ю.О. Куца, В.В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.

14. Територіальна громада: заннєвість, дієвість ; [Моногр.] / Ю.О. Куц, В.М. Січенко;, В.В. Мамонова, С.В. Газарян / за завг. Ред.. Ю.О. Куца. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 340 с.

15. Територіальна громада: управління розвитком : [Моногр.] / Ю.О. Куц, О.В. Решевець / За заг. ред. Ю.О. Куца – Харків : Вид-во “Константа”, 2013. – 540 с.

16. Територіальна організація влади в Україні : Навчальний посібник / [Ю.О. Куц, В. В. Мамонова] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В.В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 212 с.

17. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: [Моногр.] / За заг. ред. Ю.О. Куца, С.В. Краснопьорової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – 192 с.

18. Засоби надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади : наук. розробка / уклад. : Ю.О. Куц, В. В. Мамонова, О. В. Решевець та ін. – К. : НАДУ , 2016. – 36 с.

19. Надання якісних адміністративних послуг : навчальний посібник / Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян. – Х., 2017. – 139 с.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

професор – д.держ.упр., проф. Мамонова Валентина Василівна

професор – д.держ.упр., проф. Газарян Світлана Вікторівна

професор – д.держ.упр., доц. Наконечний Володимир Васильович

професор – к.е.н., доц. Золотарьов Володимир Федорович

доцент – к.держ.упр., доц. Конотопцев Олег Сергійович

доцент – к.держ.упр., доц. Макаренко Олександр Михайлович

доцент – к.держ.упр. Безуглий Олександр Володимирович

доцент – к.держ.упр. Решевець Олеся Володимирівна

провідний спеціаліст – Шульга Інна Вікторівна

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.