УкрEng

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Статівка Наталія Валеріївна Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Статівка Наталія Валеріївна

 

«Суть будь-якого бізнесу – персонал, продукт, прибуток. Якщо у Вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути»

Лі Якокка

Кафедра управління персоналом та економіки праці на факультеті соціально-економічного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України створена була відповідно до наказу директора ХарРІ УАДУ №18-к від 3 січня 2003 року, шляхом виділення зі складу кафедри економічної політики, що була утворена наказом ректора УАДУ №467/1 від 27 серпня 2001 року. З 1 січня 2004 року наказом директора інституту № 707-К від 23 грудня 2003 року її назва була змінена на «управління персоналом та економіки праці»

Будучи профілюючою і випускаючою, кафедра до 1 вересня 2016 року готувала студентів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом «Управління персоналом та економіка праці» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра. З 1 вересня 2016 року на кафедрі ведеться підготовка студентів за здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра з двох галузей знань:

– 05 — «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю (051) «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» ();

– 07 — «Управління та адміністрування» за спеціальністю (076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією «Організація та економіка підприємництва» ().

Інформація вступнику на 1-й курс

 

Підготовка студентів здійснюється на основі дотримання державних стандартів освіти за сучасними навчальними програмами, що відповідають вимогам і умовам Болонського процесу, учасником якого є Україна.

Фахівцям з даних спеціальностей надані широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь, які в XXI столітті стають джерелом стратегічного розвитку не тільки окремого підприємства, а й країни в цілому.

Перелік посад за професійними назвами робіт, які можуть займати випускники

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Аудиторне навантаження викладачів кафедри щорічно становить біля 3,8 тис. годин.

На факультеті підготовки магістрів з державного управління кафедра викладає модулі спеціалізації:

– «Державне управління в історії економічних учень»

– «Мікроекономіка і державна політика»

На факультеті соціально-економічного управління при підготовці фахівців по спеціальностях “Менеджмент ” та «Публічне управління та адміністрування» і по спеціальностях “Економіка” та “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” на денній та заочній формах навчання колектив кафедри викладає сукупність дисциплін, включених як до циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

• історія економіки та економічної думки,

• мікроекономіка

• основи технологічних систем,

• Економічна історія

• системи технологій в промисловості

 

так і з циклу професійної підготовки:

 

• аналіз ринків,

• банківська справа та біржова діяльність,

• бізнес-планування,

• вступ до фаху,

• державне регулювання зайнятості,

• економіка й організація інноваційної діяльності,

• економіка підприємництва,

• економіка праці й соціально-трудові відносини,

• інфраструктура товарного ринку,

• історія економіки та економічної думки,

• комерційна діяльність,

• корпоративна соціальна відповідальність,

• логістика,

• маркетинг,

• менеджмент продуктивності,

• міжнародна економіка,

• мотивація персоналу,

• нормування праці,

• організація виробництва,

• організація діяльності підприємств,

• організація праці,

• підприємницька діяльність,

• податкове планування,

• проектний аналіз,

• психологія підприємництва,

• ринок праці,

• ринок цінних паперів,

• соціологія праці,

• управління витратами,

• управління командами,

• управління персоналом,

• управління персоналом і розвиток підприємництва,

• управління розвитком персоналу,

• управління трудовим потенціалом та ін..

 

Викладачі кафедри також здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами з усіх вищевикладених спеціальностей.

 

Науково-методична робота кафедри

 

З січня 2005 року на кафедрі працює НТК «Праця», що веде дослідження за темою «Вдосконалення державних механізмів управління ефективністю використання трудового потенціалу регіону», науковий керівник творчого колективу – к.е.н., доц. Сивоконь В.О., відповідальний виконавець – д. держ.упр., проф. Жадан О.В..

 

Напрямки підготовки кандидатських та докторських дисертацій

 

Протягом 2003-2016 р.р. на кафедрі захищено 4 докторських, 9 кандидатських дисертацій, здійснено підготовку 5 здобувачiв.

Напрямки підготовки кандидатських та докторських дисертацій:

– управління, мотивація та розвиток персоналу,

– управління трудовим потенціалом,

– напрями підвищення продуктивності аграрного сектору,

– проблеми зайнятості та безробіття,

– економіка праці й соціально-трудові відносини,

– шляхи вдосконалення пенсійного вдосконалення,

– проблеми інвестицій в регіональній економіці,

– процеси глобалізації світової економіки.

 

Наукові публікації кафедри

 

Монографії

Підручники, навчальні посібники з грифом МОН

Опорні конспекти лекцій, методичні матеріали

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

професор – д.держ.упр., проф. Жадан Олександр Васильович

професор – к.е.н., проф. Мельникова Клавдія Іванівна

професор – д.держ.упр., проф. Міненко Володимир Леонідович

професор – д.держ.упр., проф. Стрельцов Володимир Юрійович

доцент – к.держ.упр., доц. Бублій Максим Петрович

доцент – к.е.н., доц. Дробязко Людмила Василівна

доцент – к.держ.упр., доц. Коваль Роман Анатолійович

доцент – к.е.н., доц. Крамарева Ольга Сергіївна

доцент – к.держ.упр., доц. Надточій Алла Олександрівна

доцент – к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович

доцент – к.держ.упр., доц. Падафет Юлія Геннадіївна

доцент – к.держ.упр., доц. Покотило Тетяна Василівна

доцент – к.держ.упр., доц. Самофалова Тетяна Олександрівна

доцент – к.держ.упр., доц. Сивоконь Володимир Омелянович

старший викладач – к.е.н. Смаглюк Анна Андріївна

старший викладач – Кучерява Каріна Якупівна

старший лаборант – Шатун Олена Вікторівна

 

Контакти:

Електронна адреса кафедри: uprpers@ukr.net

тел. (057)732-51-95, ауд. 12.

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.