Ліцензії, сертифікати

 

Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 1)

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 2)

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІV № 2157883 спеціальності „Державне управління”

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2175591 із спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2171067 із спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 2175590 з напряму підготовки "Менеджмент"

Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 2171066 з напряму підготовки "Управління персоналом і економіка праці"

 

Довідка про включення до Державного реєстру внз України

 

Правила прийому

 

Правила прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 1. Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації (з додатками)

 

Додаток 2. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенямим (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, магістра, спеціаліста та ліцензованого обсягу

 

Додаток 3. Перелік ступенів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Додаток 4. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Додаток 5. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

Додаток 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Нормативні акти

 

Законодавство України

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР

 

ЗАКОН України "Про державну службу" вiд 16.12.1993 № 3723-XII

 

ЗАКОН України "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР

 

ЗАКОН України "Про службу в органах місцевого самоврядування" вiд 07.06.2001 № 2493-III

 

ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" Кабінет Міністрів України від 31.03.2015 № 193

 

ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії" вiд 01.04.2013 № 255

 

ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого сам

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ акти з реформування вищої освіти

 

 

ХарРІ НАДУ

 

Статут Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Штатний розпис Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

загальний фонд ] [ спеціальний фонд ]

 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 25 жовтня 2016 р. № 10/221-3

 

Положення про Приймальну комісію Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Положення про Екзаменаційну комісію Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 25.12.2015 р. № 229

 

ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ план роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2017 рік

 

КОДЕКС академічної доброчесності в Національній академії державного управління при Президентові України

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.