Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
за денною і заочною формами
для здобуття ступеня “бакалавр” за напрямами підготовки
- 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”,
- 6.030601 “Менеджмент”

 

Прийом на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за результатами вступних випробувань.

 

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

 

– 6.030505 Управління персоналом та економіка праці:

 • 5.03050201 інформаційна діяльність підприємства
 • 5.03050401 економіка підприємства
 • 5.03050601 прикладна статистика
 • 5.03050701 маркетингова діяльність
 • 5.03050801 фінанси і кредит
 • 5.03050802 оціночна діяльність
 • 5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність
 • 5.03051002 організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • 5.03050901 бухгалтерський облік
 • 5.03050702 комерційна діяльність

– 6.030601 Менеджмент:

 • 5.03060101 організація виробництва
 • 5.03060102 організація обслуговування на транспорті
 • 5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність
 • 5.03051002 організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • 5.14010101 готельне обслуговування
 • 5.14010102 ресторанне обслуговування
 • 5.14010202 організація обслуговування населення
 • 5.14010301 туристичне обслуговування
 • 5.03050701 маркетингова діяльність
 • 5.03050702 комерційна діяльність

Прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (інші спеціальності), для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань.

 

Термін навчання складає за денною формою – 1 (2) роки 10 місяців; за заочною – 3 (2) роки 5 місяців.

 

Прийом документів: за денною та заочною формами навчання проводиться з 11 по 20 липня 2016 року.

 

Вступні екзамени: з 21 по 27 липня 2016 року.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: 01 серпня 2016 року.

 

Термін зарахування вступників: 12 серпня 2015 року.

 

До заяви вступник додає:

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Навчання здійснюється на умовах договору за рахунок фізичних або юридичних осіб.

 

Вартість навчання за рік, грн.

Спеціальність
Денна форма
Заочна форма
6.030505 Управління персоналом та економіка праці 8322 4050
6.030601 «Менеджмент» 8072 4000

 

Початок занять з 1 вересня 2015 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732-76-76

 


ПРОГРАМА з ФАХОВОГО ІСПИТУ для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління за денною і заочною формами для здобуття ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спорідених спеціальностей

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної та заочної форм для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної та заочної форм для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за непрофільним напрямом підготовки

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної та заочної форм для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, здобутого за непрофільним напрямом підготовки

 


 

Правила прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 1. Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації (з додатками)

 

Додаток 2. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенямим (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, магістра, спеціаліста та ліцензованого обсягу

 

Додаток 3. Перелік ступенів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Додаток 4. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Додаток 5. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

Додаток 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 


 

Інформаційні таблиці до Правил прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління у 2016 році

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):

 

1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1)

 

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зіскороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2)

 

3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3)

 

4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4)

 

5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5)

 

6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу (таблиця 6)

 


 


 

Ліцензії та сертифікати

 

Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 1)

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 2)

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2175591 із спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2171067 із спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"

 

Довідка про включення до Державного реєстру внз України

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.